Про підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних працівників

І. Планування підвищення кваліфікації (стажування):

 • у ЗВО України IV рівня акредитації відповідно до фаху науково-педагогічного працівника та дисциплін, які він викладає;
 • на період не менше 30 робочих днів та за обсягом годин навчальної програми не менше 180 академічних годин. У разі активності попереднього підвищення кваліфікації з кількістю годин менше 180, обсяг наступного стажування науково-педагогічного працівника визначається як різниця між 180 і наявною кількістю годин.

ІІ. Організація підвищення кваліфікації (стажування):

 1. Науково-педагогічні працівники, які відповідно до плану-графіка проходитимуть підвищення кваліфікації (стажування), за 14 днів до цього подають у навчально-методичний відділ такі документи:
 2. Прийом на підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних працівників відбувається за направленням та індивідуальною програмою, які вони мають представити у відповідний ВНЗ не пізніше ніж за 2 робочі дні до дати початку підвищення кваліфікації (стажування).

ІІІ. Звітність:

 1. Науково-педагогічні працівники, які пройшли підвищення кваліфікації (стажування) здають до навчально-методичного відділу оригінали наступних документів не пізніше 2-ох тижнів з часу його завершення:
  • індивідуальну програму підвищення кваліфікації (стажування) підписану науково-педагогічним працівником, завідувачем кафедри та керівником структурного підрозділу суб’єкта підвищення кваліфікації (з зазначенням номеру наказу зарахування на підвищення кваліфікації (стажування); номеру протоколу засідання кафедри, на якому її було розглянуто та затверджено). Крім того, індивідуальна програма повинна бути погоджена керівником суб’єкта підвищення кваліфікації та затверджена ректором (проректором) Житомирського державного університету імені Івана Франка;
  • наказ (витяг з наказу) керівника закладу-приймаючої сторони про зарахування на підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічного працівника;
  • оригінал відповідного документа про підвищення кваліфікації (стажування) — СВІДОЦТВО або ПОСВІДЧЕННЯ із зазначенням номеру та дати видачі, наказу про прийняття, ВНЗ та кафедри, на базі якої відбувалося підвищення кваліфікації (стажування), терміну, тем(и) підвищення кваліфікації (стажування), а також досягнутих, у результаті підвищення кваліфікації, результатів;
  • звіт про підвищення кваліфікації (стажування), який заслуховується або розглядається на засіданні кафедри, на якій працює науково-педагогічний працівник, протягом двох тижнів після завершення підвищення кваліфікації (стажування). Він містить відомості про виконання індивідуального плану (інформацію про результати виконаних завдань з усіх дисциплін (з їх переліком), які викладає науково-педагогічний працівник). До нього вноситься відповідний запис про його затвердження або відхилення кафедрою, а також висновки, рекомендації (за потреби). Підписується науково-педагогічним працівником і завідувачем кафедри, затверджується проректором ЖДУ ім. І. Франка;
  • протокол засідання кафедри, на якій працює педагогічний чи науково-педагогічний працівник, на якому розглядалось питання про затвердження звіту підвищення кваліфікації.
 2. Документи про підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічного працівника зберігаються у відділі з навчально-методичної та виховної роботи. Копії документів зберігаються на відповідній кафедрі.