Фізико-математичний факультет

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Кафедра алгебри та геометрії

Кафедра алгебри та геометрії створена 16 серпня 2013 року (наказ № 317 від 10.07.2013 р.).

Очолює кафедру доктор фізико-математичних наук, професор В. В. Михайленко У складі кафедри 10 штатних викладачів, у тому числі: 2 доктори і 7 кандидатів наук.

Кафедра забезпечує викладання фахових математичних дисциплін для бакалаврів та магістрів спеціальностей 111 Математика та 014 Середня освіта (математика), а також основних курсів загальної та професійної підготовки для спеціальностей 014 Середня освіта (фізика), 014 Середня освіта (інформатика), 112 Статистика, окремих математичних курсів для природничого та соціально-психологічного факультетів, ННІ педагогіки.

Викладачі кафедри активно займаються науково-дослідницькою роботою в межах наукових напрямків: «Актуальні проблеми сучасної математики» та «Удосконалення фундаментальної підготовки майбутніх фахівців на фізико-метематичному факультеті». Предметом наукових досліджень проф. В. В. Михайленка є нелінійна термомеханіка п`єзоелектричних тіл; доц. А. Ц. Франовський досліджує проблему використання ІКТ у курсі диференціальної геометрії; до кола наукових інтересів професора І. Г. Ленчука належать питання теорії та методики навчання геометрії; доц. О. М. Королюк розробляє теоретико-методологічні засади принципу фундаменталізації та його методичної реалізації в професійній підготовці майбутніх учителів математики; доцент І. А. Сверчевська досліджує шляхи поліпшення фахової підготовки майбутніх учителів математики; доц. О. А. Чемерис розробляє проблему підвищення ефективності викладання дисциплін геометричного циклу для студентів фізико-математичного факультету; конструктивно-проектувальна діяльність майбутніх учителів математики належить до кола наукових пошуків О. В. Фонарюк; доцент А. В. Прус і ст. викладч З. П. Поліщук досліджують проблеми методики навчання математики в профільних класах загальноосвітньої школи.

Асистент О. В. Толстова 21 червня 2017 р. захистила дисертацію «Технологія підготовки майбутніх учителів до гуманітаризації математичної освіти учнів основної школи» і здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук.

На кафедрі працює науково-методичний семінар, метою якого є ініціювання наукових досліджень в галузі математики, її прикладних аспектів, підвищення ефективності фахової підготовки майбутніх учителів математики; широке оприлюднення та впровадження наукових результатів.

За результатами досліджень викладачами кафедри опубліковано наукові статті у фахових виданнях, видані монографії, підручники, методичні посібники та рекомендації, розроблено числений ряд методичних посібників та рекомендацій по дисциплінам кафедри. Зокрема:

 • Михайленко В. В. Теорія ймовірностей та математична статистика. — К. : НАУ, 2013. — 564 с.
 • Михайленко В. В. Математика для економістів. Теорія ймовірностей та математична статистика. — К. : НАУ, 2013. — 272 с.
 • Франовський А. Ц. Диференціальна геометрія : навчально-методичний посібник для студентів фізико-математичних факультетів. — Житомир : Вид-во ЖДУ ім І. Франка, 2013. — 188 c.
 • Прус А. В., Швець В. О. Задачі з параметрами в шкільному курсі математики : начально-методичний посібник. — Житомир : Вид-во «Рута», 2016. — 468 с.

Викладачі кафедри приймають участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових конференціях. Зокрема:

 • VIІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Iнформацiйно-комп’ютерні технології — 2016» (квітень 2016 р., м. Житомир) — доц. А. Ц. Франовський;
 • Міжнародна науково-практична конференція «Становлення і розвиток науково-педагогічних шкіл: проблеми, досвід, перспективи» (жовтень 2012 р., м. Київ-Житомир) — доц. О. М. Королюк;
 • Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми» (травень 2013 р., м. Вінниця) — доц. О. А. Чемерис;
 • Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи фахової підготовки вчителя математики» (листопад 2015 р., м. Вінниця) — доц. Сверчевська І. А. та ін.

Активно проводиться наукова робота зі студентами. На кафедрі працюють студентські проблемні групи:

 • «Вибрані питання механіки зв’язаних полів» — науковий керівник проф. В. В. Михайленко;
 • «Поглиблене вивчення деяких питань конструктивної геометрії засобами новітніх інформаційних технологій» — науковий керівник доц. А. Ц. Франовський;
 • «Конструктивна геометрія» — керівник проф. І. Г. Ленчук;
 • «Теоретичні основи навчання геометрії та прикладні аспекти» — науковий керівник доцент О. М. Королюк;
 • «Побудова математичних моделей деяких алгебраїчних задач» — науковий керівник доцент І. А. Сверчевська;
 • «Проблеми методики навчання математики» — керує доцент А. В. Прус;
 • «Історико-теоретичні основи навчання геометрії» — науковий керівник доц. О. А. Чемерис;
 • «Вибрані питання алгебри та геометрії» — керівник старший викладач О. В. Фонарюк;
 • «Вибрані питання математики ЗОШ» — старший викладач З. П. Поліщук;
 • «Вибрані питання математики в контексті гуманітаризації освітнього простору» — науковий керівник О. В. Толстова.

Функціонує науковий гурток «Використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі фізико-математичного факультету», яким керує доцент А. Ц. Франовський.

Результати студентської наукової роботи презентуються у вигляді доповідей на конференціях, заслуховуються на науково-методичних семінарах кафедри та факультету, а також публікуються. Так, у 2013–2017 роках побачили світ близько вісьмидесяти студентських статей, де викладено результати наукових пошуків, здійснених під керівництвом викладачів кафедри алгебри та геометрії.

Щорічно на фізико-математичному факультеті проводиться науково-практична конференція студентів, магістрантів та викладачів «Науковий пошук молодих дослідників», на якій підводяться підсумки наукової роботи, висвітлюються результати досліджень і демонструються останні практичні розробки. Доповіді учасників публікуються в збірці наукових праць, редактором якої є доцент кафедри алгебри та геометрії О. М. Королюк.