Фізико-математичний факультет

Про факультет Деканат Кафедри

Кафедра алгебри та геометрії

Кафедра алгебри та геометрії створена 16 серпня 2013 року (наказ № 317 від 10.07.2013 р.) з метою мобільності професорсько-викладацького складу фізико-математичного факультету та підвищення ефективності професійної підготовки майбутніх фахівців шляхом реорганізації кафедри математики та кафедри математичного аналізу, з яких були переведені спеціалісти, що дозволило оптимізувати навчальний процес.

Очолює кафедру доктор фізико-математичних наук, професор В. В. Михайленко У складі кафедри 7 штатних викладачів, у тому числі: 1 доктор наук, 5 кандидатів наук.

Кафедра забезпечує викладання дисциплін природничо-наукової (фундаментальної), професійної та практичної підготовки, а також основних курсів загально-професійної циклу для напрямків підготовки та спеціальностей Математика*, Фізика*; окремих математичних курсів для природничого та соціально-психологічного факультетів, ННІ педагогіки.

Викладачі кафедри активно займаються науково-дослідницькою роботою в рамках наукових напрямків: «Актуальні проблеми сучасної математики» та «Удосконалення фундаментальної підготовки майбутніх фахівців на фізико-метематичному факультеті». Предметом наукових досліджень проф. В. В. Михайленка є нелінійна термомеханіка п`єзоелектричних тіл; до кола наукових інтересів доц. А. Ц. Франовського належать дослідження п’єзоелектричних тіл в умовах сильного вібророзігріву; доц. О. М. Королюк розробляє теоретико-методологічні засади принципу фундаменталізації та його методичної реалізації в професійній підготовці майбутніх учителів математики; доценти Т. В. Дідківська і І. А. Сверчевська розробляють проблему шляхів поліпшення фахової підготовки майбутніх учителів математики; доц. О. А. Чемерис досліджує ефективність викладання дисциплін геометричного циклу для студентів фізико-математичного факультету.

Асистент О. В. Фонарюк 16 вересня 2015 року захистила на кандидатську дисертацію «Підготовка майбутніх учителів математики до конструктивно-проектувальної діяльності».

При кафедрі працює науково-методичний семінар, метою якого є ініціювання наукових досліджень в галузі математики, її прикладних аспектів, підвищення ефективності фахової підготовки майбутніх учителів математики; широке оприлюднення та впровадження наукових результатів.

За результатами досліджень опубліковано наукові статті у фахових виданнях, видані монографії, підручники, методичні посібники та рекомендації. Зокрема, за останній час викладачами новоствореної кафедри алгебри та геометрії видано підручник та два навчальних посібники, які мають гриф МОН України:

  • Михайленко В. В. Теорія ймовірностей та математична статистика. — К.: НАУ, 2013. — 564 с.
  • Михайленко В. В. Математика для економістів. Теорія ймовірностей та математична статистика. — К.: НАУ, 2013. — 272 с.
  • Франовський А. Ц. Диференціальна геометрія: навчально-методичний посібник для студентів фізико-математичних факультетів навч. — Житомир: Вид-во ЖДУ ім І. Франка, 2013. — 188 c.

Також розроблено цілий ряд методичних посібників по дисциплінам кафедри.

Викладачі кафедри приймають участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових конференціях. Зокрема:

  • Восьма міжнародна конференція «Нові інформаційні технології в освіті для всіх: безперервна освіта» (листопад 2013 р., м. Київ) — доц. А. Ц. Франовський;
  • Міжнародна науково-практична конференція «Становлення і розвиток науково-педагогічних шкіл: проблеми, досвід, перспективи» (жовтень 2012 р., м. Київ-Житомир) — доц. О. М. Королюк;
  • Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми» (травень 2013 р., м. Вінниця) — доц. О. А. Чемерис.

Активно проводиться наукова робота зі студентами. На кафедрі працює чотири студентські проблемні групи:

  • «Вибрані питання механіки зв’язних полів» — науковий керівник проф. В. В. Михайленко;
  • «Поглиблене вивчення вибраних питань диференціальної геометрії» — науковий керівник доц. А. Ц. Франовський;
  • «Теоретичні основи навчання геометрії та прикладні аспекти» — наукові керівники доценти О. М. Королюк та О. А. Чемерис;
  • «Побудова математичних моделей деяких алгебраїчних задач» — нукові керівники доценти Т. В. Дідківська, І. А. Сверчевська.

Функціонує науковий гурток «Поглиблене вивчення деяких питань конструктивної геометрії засобами новітніх інформаційних технологій», ним керує доц. А. Ц. Франовський.

Результати студентської наукової роботи презентуються у вигляді доповідей на конференціях, заслуховуються на науково-методичних семінарах кафедри та факультету, а також публікуються. Так, у 2013-2014 роках побачили світ 12 студентських статей, де викладено результати наукових пошуків, здійснених під керівництвом викладачів кафедри алгебри та геометрії.

Щорічно на фізико-математичному факультеті проводиться науково-практична конференція студентів, магістрантів та викладачів «Науковий пошук молодих дослідників», на якій підводяться підсумки наукової роботи, висвітлюються результати досліджень і демонструються останні практичні розробки. Доповіді учасників публікуються в збірці наукових праць, редактором якої є доцент кафедри алгебри та геометрії О. М. Королюк.