Фізико-математичний факультет

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Кафедра математичного аналізу, бізнес-аналізу та статистики

Кафедра математичного аналізу, бізнес-аналізу та статистики створена в 1953 році в результаті поділу кафедри математики. Тоді вона мала назву «Кафедра вищої математики», а в 1970 році була перейменована у кафедру математичного аналізу. У 2013 році на фізико-математичному факультеті була створена кафедра алгебри і геометрії, на яку були передані дисципліни алгебраїчного циклу.

Кафедру очолювали: 1953–1964 роки — Б. І. Хацет, кандидат фізико-математичних наук, доцент, відмінник народної освіти. Опублікував понад 30 наукових праць, зокрема кілька книг, які видавалися й перевидавалися як підручники для педвузів України та посібники для вчителів. Найважливішим його здобутком було створення колективу кафедри, переважно з числа кращих випускників факультету.

1964–1970 роки — П. Д. Карпенко, кандидат фізико-математичних наук, доцент.

1970–1976 роки — Г. Е. Кисилевський, кандидат фізико-математичних наук доцент. Опублікував понад 30 наукових і науково-методичних праць.

1976–1985 роки — Л. П. Таргонський, кандидат фізико-математичних наук, доцент, відмінник народної освіти. Опублікував понад 40 наукових і науково-методичних праць.

1985–2021 роки — О. Ф. Герус, кандидат фізико-математичних наук, доцент. Опублікував понад 60 опублікованих наукових і науково-методичних праць.

З вересня 2021 року й донині завідує кафедрою Є. О. Севостьянов, старший науковий співробітник, доктор фізико-математичний наук. Має 140 статей у журналах за спеціальністю та дві монографії, у тому числі, 98 статей у базі даних Scopus.

У 1949–1951 р. на кафедрі викладав видатний математик Г. І. Кац, відомий своєю теорією кільцевих груп, яку пізніше перейменували в «алгебри Каца». Також на кафедрі викладали В. Н. Костарчук, Ю. Л. Шмульян, А. В. Нестерчук, А. Є. Мартинюк, В. Рудаков, О. О. Андрощук, Г. Е. Кисилевський, А. В. Мержеєвський А. Ф. Баранівська, Д. А. Мержеєвський, Т. В. Дідківська, І. А. Сверчевська, О. П. Коломійцев. Зокрема, варто згадати розробки проблем функціонального аналізу Г. Е. Киселевського, дослідження якого пов’язані з добре знаною у науковому світі одеською школою. Натомість наукові інтереси О. О. Андрощука були пов’язані з київською школою. Вагомими є наукові результати, отримані у 70-х роках професором М. М. Осадчим. він розв’язав задачі, які лежать на межі теорії функцій і функціонального аналізу. У цей же час над проблемами сумування рядів працював доцент Л. П. Таргонський, питання прикладної математики розробляла доцент Т. В. Дідківська, а над задачами про наближені розв’язки диференціальних рівнянь працював доцент А. В. Нестерчук.

Проблеми гіперкомплексного аналізу досліджували С. А. Плакса, С. В. Грищук та В. С. Шпаківський, які починали свої наукові дослідження під керівництвом О. Ф. Геруса ще будучи студентами фізико-математичного факультету, а нині працюють науковцями в Інституті математики НАН України. М. В. Ткачук досліджував властивості опуклих множин у багатовимірних просторах.

З 2014 року на кафедрі працює доктор фізико-математичних наук Є. О. Севостьянов. Під його керівництвом на кафедрі розпочала свою роботу наукова школа з теорії відображень. Є діюча аспірантура зі спеціальності 111 Математика, гарантом якої він є.

Основними навчальними дисциплінами кафедри є математичний аналіз, комплексний аналіз, диференціальні рівняння, диференціальні та інтегральні рівняння, варіаційне числення, основи економіки і бізнесу, прикладна статистика, пакети прикладних програм і статистичного аналізу даних, модулі сімей кривих і квазіконформні відображення, квазіконформний аналіз.

Розроблено методичне забезпечення всіх навчальних дисциплін, упроваджено кредитно-модульну систему контролю знань студентів. Опубліковано серію навчальних і методичних посібників для студентів та учнів:

 • Таргонський Л. П., Осадчий М. М., Герус О. Ф., Баранівська А. Ф. Математичний аналіз. Функції однієї змінної. — Житомир, 2002.
 • Герус О. Ф., Ленчук І. Г., Сарана О. А. Вступний екзамен з математики до Житомирського державного педагогічного університету імені Івана Франка: Методичний посібник. — Житомир, 2002.
 • Сарана О. А. Елементи теорії гармонічних та субгармонічних функцій: Методичний посібник.— Житомир, 2002, 2011.
 • Таргонський Л. П., Осадчий М. М., Баранівська А. Ф. Математичний аналіз. Функції багатьох змінних. — Житомир, 2003.
 • Сарана О. А. Математичні олімпіади: просте і складне поруч.— Київ, 2004, 2011.
 • Сарана О. А., Ясінський В. В. Конкурсні задачі підвищеної складності з математики. — Київ, 2005.
 • Сарана О. А., Семенець С. П. Нестандартні геометричні задачі: Навчально-методичний посібник. — Житомир, 2007.
 • Сверчевська І. А., Прус А. В. Тестові завдання зі стереометрії. — Житомир, 2008.
 • Сарана О. А. Комбінаторика. Елементи теорії ймовірностей. — Київ, 2009.
 • Сверчевська І. А. Лінійна алгебра. Алгебра і теорія чисел: Навчальний посібник. — Житомир, 2010.
 • Осадчий М. М., Таргонський Л. П., Таргонський А. Л., Подвисоцький Р. В. Комплексний аналіз: Навчальний посібник. — Житомир, 2011.
 • Сверчевська І. А. Структурування змісту та методика формування понять розділу «Геометричні тіла» у загальноосвітній школі. — Житомир, 2018.
 • Сарана О. А. Збірник тематичних та пробних тестів з математики.— Тернопіль, Навчальна книга — Богдан, 2019.
 • Севостьянов Є. О. Елементи теорії міри та інтеграла: навч.-метод. посіб. — Житомир, 2015.
 • Севостьянов Є. О. Модулі сімей кривих і квазікомформні відображення: навч.-метод. посіб. — Житомир, 2015.
 • Севостьянов Є. О., Таргонський А. Л., Скворцов С. О. Елементи теорії функцій дійсної змінної : навч.-метод. посіб. — Житомир, 2018.
 • Севостьянов Є. О., Ількевич Н. С. Диференціальні та інтегральні рівняння. Частина I: навч.-метод. посіб. — Житомир, 2020.
 • Севостьянов Є. О. Квазіконформний аналіз: навч.-метод. посіб. — Житомир 2021.

В 2004 році захищено одну кандидатську дисертацію (Д. А. Мержеєвський), одну в 2006 році (А. Л. Таргонський), одну в 2007 році (І. А. Сверчевська), дві у 2008 році (М. В. Ткачук та С. В. Грищук), одну в 2011 році (В. С. Шпаківський), захищено дисертацію С. О. Скворцова.

Впродовж 2012–2014 років розроблявся науково-дослідний проект «Моногенні та гіперголоморфні функції у скінченновимірних алгебрах та їх застосування до крайових задач математичної фізики», 2016–2018 років — проект «Моногенні функції у банахових алгебрах та крайові задачі аналізу і математичної фізики», 2018–2020 років —проект «Геометричні і топологічні проблеми сучасної теорії відображень». В рамках даних проектів розвинені спільні наукові дослідження з Інститутом математики НАН України, науковими установами Мексики, Куби, Ізраїлю, Італії, Бельгії, Сербії. Результати досліджень доповідалися на міжнародних конференціях і семінарах України та за кордоном.

Є постійно діюча виставка наукових праць та навчально-методичних посібників, виданих викладачами.