Навчально-науковий інститут філології та журналістики

Про інститут Дирекція Кафедри

Кафедра української мови

Кафедру української мови було створено в 1929 році. У різні роки її очолювали І. Г. Марченко, доценти Т. В. Баймут, М. М. Богдан. З 1973 р. до 2001 р. нею завідували: професор М. В. Никончук, з 2001 р. до 2003 р. і з 2013 р. до 2018 р. — професор В. М. Мойсієнко, з 2003 р. до 2013 р. і з 2019 р. — доцент Г. І. Гримашевич. За період функціонування кафедри знання з української мови студентам передавали викладачі: Є. М. Кудрицький, М. У. Каранська, М. В. Кравчук, Н. А. Титаренко, О. Ю. Цілинко, Л. І. Бондарчук, К. Я. Климова, М. М. Богдан, О. М. Никончук, М. В. Никончук, В. В. Власенко, П. Ф. Романюк, В. Л. Конобродська, Т. Є. Недашківська та інші.

Основні напрямки науково-дослідної роботи кафедри

  • синхронічна та діахронічна діалектологія;
  • історія української мови;
  • етнолінгвістика;
  • граматика;
  • лінгвостилістика;
  • методика викладання української мови в школі та вищих навчальних закладах.

Традиції дослідження українських говорів було закладено ще за час завідування доцента Т. В. Баймута, але системне вивчення поліського наріччя розпочато професором М. В. Никончуком. Цій проблематиці присвячені обидві дисертації вченого: кандидатська — «Спроба порівняльного аналізу лексики трьох сіл Житомирського Полісся: на матеріалі лексики природи» (1969) та докторська — «Правобережнополесские говоры в лингвогеографическом освещении» (1980). Він автор таких праць: «Матеріали до лексичного атласу української мови» (К., 1973), «Сільськогосподарська лексика Правобережного Полісся» (К., 1985), «Ендемічна лексика Житомирщини» (К., 1989), «Транспортна лексика Правобережного Полісся» (К., 1990), «Будівельна лексика Правобережного Полісся» (К., 1990), «Лексичний атлас Правобережного Полісся» (К., 1993). М. В. Никончук опублікував шість поетичних збірок «Зворини» (1992), «Незгаркамінь» (1993), «Грезно» (1996), «Її величність жінка» (1999), «Тріумфальна арка» (2000), «Голгофа» (2001).

Протягом багатьох років плідно працював над питаннями викладання української мови у ВНЗ і школі доцент М. М. Богдан. Спільно зі старшим викладачем В. В. Власенком він видав посібник для вчителів «Рідне слово повнозвучне» (Житомир, 1993), для студентів і вчителів — «Фонетичний аналіз» (Житомир, 1980), «Види фонетичного і синтаксичного аналізу» (Житомир, 1998). Крім того, старший викладач В. В. Власенко (у співавторстві) випустив «Збірник диктантів із пунктуації української мови» (Житомир, 1999), «Збірник диктантів з орфографії української мови» (Житомир, 2001), одноосібно видав навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів «Сучасна українська літературна мова. Бібліографічний покажчик» (Житомир, 2004), рекомендований Науково-методичним центром вищої освіти Міністерства освіти і науки України. М. М. Богдан, В. В. Власенко, Г. К. Конторчук видали посібник «Сучасна українська літературна мова. Лексичний, фонетичний і граматичний аналізи» (Житомир, 2001), рекомендований Міністерством освіти і науки України як навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література».

На кафедрі функціонує наукова діалектологічна школа професора Миколи Никончука. Під керівництвом ученого захищено 7 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. Тепер його учні продовжують розпочаті наставником студії з вивчення поліських говорів. В. М. Мойсієнко захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філологічних «Північне наріччя української мови у XVI-XVII ст. Фонетика» (2006), очолює науковий Північноукраїнський діалектологічний центр імені М. В. Никончука. Стараннями науковців Центру впродовж 15-ти років виходить науковий фаховий збірник «Волинь-Житомирщина» (наразі опубліковано 24 випуски).

Зусиллями доцента Валентини Конобродської було створено науковий Центр етнолінгвістичних досліджень, який нині очолює доцент М. В. Шарапа. Науковці Центру працюють над проблемою дослідження традиційної духовної культури Середнього Полісся в етнолінгвістичному аспекті, а також загальних і теоретичних проблем етнолінгвістики. Водночас науковий колектив бере участь у реалізації міжнародних (українсько-польських) наукових проектів «Етнолінгвістичнй атлас Побужжя», «Мова і культура єврорегіону Бугу».

З ініціативи Інституту української мови НАН України зусиллями В. Л. Конобродської створена й працює наукова школа-семінар «Актуальні проблеми етнолінгвістики», у роботі якої, крім постійних, беруть участь запрошені лектори з українських (Житомир, Київ, Львів, Івано-Франківськ, Луцьк, Глухів, Харків, Донецьк, Вінниця, Умань) та зарубіжних (Польща, Сербія, Росія, Білорусь та ін.) вищих навчальних закладів та наукових центрів, а також стажисти та слухачі. Упродовж 2005-2007 рр. проведено три сесії школи-семінару. Науковий колектив Центру підтримує різнопланові наукові міжрегіональні та міжнародні зв’язки з науковими центрами та ВНЗ України й слов’янського світу (Росія, Білорусь, Польща, Сербія та ін.).

Результати дослідження науковців Центру опубліковано у вигляді статей, а також монографій, збірників матеріалів та словників в українських та зарубіжних збірниках наукових праць (у т. ч. і в таких авторитетних виданнях як «Rozprawy slawistyczne» (Люблін), «Etnolingwistyka» (Люблін), «Кодови словенских култура» (Белград), «Славяноведение» (Москва), «Живая старина» (Москва). У центрі здійснюється підготовка й видання спеціального всеукраїнського збірника наукових праць «Етнолінгвістичні студії» (відповідальний редактор — Валентина Конородська). Створено й видано перший в Україні навчальний посібник з етнолінгвістики (на допомогу молодим дослідникам) (Валентина Конобродська. Курсова і дипломна робота з етнолінгвістики: Навчальний посібник. — Житомир, 2003. — 236 с.), перший в Україні етнолінгвістичний атлас та монографічний опис одного з явищ традиційної народної духовної культури (Валентина Конобродська. Поліський поховальний і поминальні обряди. — Т. 1. — Етнолінгвістичні студії. — Житомир, 2007. — 356 с.).

Професор В. М. Мойсієнко та доцент В. Л. Конобродська опублікували перші за історію кафедри теоретичні монографії «Фонетична система українських поліських говорів у XVI-XVII ст.» (2006), «Поліський поховальний і поминальні обряди» (2007), які рекомендовані до друку вченою радою Інституту української мови НАН України. Протягом останніх десяти років В. М. Мойсієнко підготував і видав низку пам’яток української мови: «Гисторія Г. Граб’янки» (2001); "Актова книга Житомирського уряду 1611 р. /у співавторстві з А. Матвієнко/ (2002); «Акти Житомирського гродського уряду: 1590 р., 1635 р. (2004); «Ключ царства небесного Г. Смотрицького» /у співавторстві з В. Німчуком/ (2006); «Луцька замкова книга 1560-1561 рр.» /у співавторстві з В. Поліщуком/ (2013).

Доцент Г. І. Гримашевич опублікувала «Словник назв одягу та взуття середньополіських і суміжних говірок» (2002), доцент Г. М. Доброльожа — словник фразеологізмів «Рідне слово як золотий ключ» (2003).

Науковці кафедри неодноразово отримували державне фінансування проектів «Північноукраїнське наріччя у ХVІ-ХVІІ ст.» (наук. керівник В. М. Мойсієнко), «Реконструкція прастану традиційної народної духовної культури Середнього Полісся як частини загальнослов’янського мовно-культурного ландшафту» (наук. керівники П. Ю. Гриценко, В. Л. Конобродська) та виборювали міжнародні гранти за наукові проекти. Професор В. М. Мойсієнко та доцент В. Л. Конобродська тричі (2004, 2006, 2007) отримували короткотерміновий грант Американської ради наукових товариств.

Навчально-методична робота кафедри

Упродовж останніх років активізувалася навчально-методична робота викладачів кафедри української мови, які підготували та видали низку навчально-методичних посібників для забезпечення самостійної роботи студентів: Ганна Конторчук «Сучасна українська літературна мова. Практикум із синтаксису» (2008); Валентина Прус «Просте речення. Складні випадки синтаксичного розбору» (2008), «Морфеміка. Словотвір. Зразки розборів з коментарями» (2009); Галина Гримашевич «Сучасна українська літературна мова. Морфемологія. Дериватологія: Курс лекцій» (2009), «Сучасна українська літературна мова. Іменна морфологія: Курс лекцій» (2009); Галина Доброльожа «Сучасна українська літературна мова. Морфологія: Курс лекцій» (2008), «Ділова українська мова. Курс лекцій та методичні рекомендації до практичних занять» (2009); Наталія Янчук «Сучасна українська літературна мова. Фонетика. Фонологія. Фономорфологія: Курс лекцій» (2009); Леся Ящук «Сучасна українська літературна мова. Синтаксис: курс лекцій», а також 17 методичних рекомендацій до проведення практичних та лабораторних занять із лінгвістичних дисциплін, викладання яких забезпечують викладачі кафедри української мови: Віктор Мойсієнко, Галина Гримашевич, Ганна Конторчук, Галина Доброльожа, Наталія Дяченко, Марина Шарапа, Наталія Янчук. Навчальний посібник Наталії Дяченко зі вступу до мовознавства рекомендовано МОНУ для студентів вищих навчальних закладів (Дяченко Н. М. Вступ до мовознавства: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. — Житомир: вид.-во ЖДУ імені Івана Франка, 2012. — 100 с.).

У 2014 році до ювілею Т. Г. Шевченка викладачами кафедри спільно з колегами кафедри української мови Рівненського державного гуманітарного університету випущено навчальний посібник «Сучасна українська літературна мова: збірник вправ і завдань на матеріалі творів Т. Г. Шевченка».

У 2015 році видано навчально-методичний посібник «Сучасна українська літературна мова (Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія)» (Янчук Н. В.); методичні рекомендації для практичних занять із сучасної української мови з практикумом (Шарапа М. В.).

Аспірантура

У 1992 році при кафедрі відкрито аспірантуру, після закінчення якої захистили дисертації В. М. Мойсієнко, Г. М. Доброльожа, В. Л. Конобродська, Г. І. Гримашевич, В. М. Титаренко, Л. В. Ящук, Н. М. Дяченко, Л. В. Кушмар, М. В. Шарапа, Г. С. Весельська, О. В. Денисевич.

Зараз в аспірантурі навчається 3 аспіранти та 1 докторант, керівництво якими здійснюють доктори філологічних наук, професори К. Г. Городенська, О. П. Карпенко та В. М. Мойсієнко, кандидат філологічних наук, доцент Т. Є. Недашківська.

Конференції

На базі кафедри української мови проведено 2 Всесоюзні, 2 Міжнародні, 4 Всеукраїнські наукові конференції. Широкий розголос у науковому світі мала Міжнародна наукова конференція «Північноукраїнське наріччя в історії української мови» (жовтень, 2010), у якій взяли участь 119 науковців із Угорщини, Польщі, Білорусі, України. Інститут філології та журналістики Житомирського державного університету стає визнаним в Україні центром шевчукознавства. Силами науковців кафедр інституту (передовсім кафедри української мови) проведено 2 Всеукраїнські наукові конференції (2004, 2009), присвячені творчості Валерія Шевчука.

Науковці кафедри регулярно беруть участь у наукових з’їздах, конгресах, конференціях. Визнанням наукових досягнень професора В. Мойсієнка є запрошення його до участі в роботі XV Міжнародного з’їзду славістів (Мінськ, 2013).

Кафедра взяла активну участь в організації та проведенні конференції до 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка «Творчість Т. Г. Шевченка в загальнослов’янському культурному дискурсі», на пленарному засіданні якої виступив завідувач кафедри професор В. М. Мойсієнко з доповіддю «Чому Т. Шевченко основоположник нової української літературної мови» (березень 2014 р.); Всеукраїнської конференції до 75-річчя з дня народження почесного професора університету Валерія Шевчука (жовтень 2014 р.).

Кафедра української мови разом із Інститутом української мови НАН України стала організатором Міжнародної наукової конференції «Походження й розвиток української мови та її говорів» (13-14 листопада 2015 року), у якій взяли участь науковці чотирьох країн світу.