Навчально-науковий інститут філології та журналістики

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Кафедра слов’янської і германської філології та перекладу

Кафедра слов’янської і германської філології та перекладу створена у 1919 році у складі історико-філологічного факультету (тоді вона називалася кафедрою російської мови), у 1991 році перейменована на кафедру слов’янських мов, а у 2003 реорганізована у кафедру слов’янських і германських мов.

Завідувачами кафедри за цей період були (наявна інформація з 1946 р.):

 • Марія Борисівна Храмой (1946–1956 рр.).
 • Василь Михайлович Прилипко (1956–1958 рр.).
 • Євгеній Михайлович Сидельников (1958–1962 рр.).
 • Аза Феодосіївна Папіна (1962–1972 рр., 1974–1976 рр.).
 • Микола Федорович Гавронов (листопад—грудень 1973 р., 1976–1977 рр.).
 • Михайло Олександрович Лєцкін (1977–1989 рр.).
 • Наталія Купріянівна Місяць (1989–2012 рр.).
 • Тетяна Євгенівна Недашківська (з 2013).

Найвидатніші здобутки кафедри — у галузі русистики. Ще у 1978 році доцент Л. Барлас видала посібник для вчителів «Русский язык: Стилистика». Кандидат педагогічних наук, доцент Н. К. Місяць опублікувала низку видань: «Методика изучения русского языка: пособие для учителя» (1987 р.), «Грамматическая интерференция в условиях национального друязычия» (1990 р.). Кандидат філологічних наук, доцент В. В. Дяченко підготував «Русский язык / Учебник для 5 класса» у 2006 році та «Русский язык / Учебник для 6 класса» у 2007 році. Завдяки ініціативі Н. К. Місяць студенти отримали змогу вивчати польську мову, для чого Наталія Купріянівна розробила навчальний посібник «Польська мова для українців» (2006 р.).

З 2013 року кафедру очолює Недашківська Тетяна Євгенівна — кандидат філологічних наук, доцент. Завідувач кафедри має понад сто друкованих робіт, серед яких: навчально-методичний комплекс з теорії, історії і методів мовознавства «Теорія, історія і методи мовознавства: конспектний виклад» (навчальний посібник); «Лінгвокомпас» (зошит для самостійної роботи над курсом загального мовознавства); «Лінгвонавігатор» (нотатник для самостійного опрацювання актуальних проблем сучасної лінгвістики); навчально-методичний посібник «Загальне мовознавство» та ін. За науковим керівництвом доцента Т. Є. Недашківської підготовлено два кандидати філологічних наук за спеціальністю 10.02.01 — українська мова (Кушмар Л. В. «Лексика економічної сфери в мовній картині світу українців», Денисевич О. В. «Лексика реклами в структурі мовної картини світу українців») і кандидат філологічних наук за спеціальністю 10.02.21 — структурна, прикладна та математична лінгвістика (Загородня О. Ф. «Асоціативні поля суспільно-політичної лексики в мовній картині світу українців (комп’ютерне опрацювання результатів психолінгвістичного експерименту)»). Молоді кандидати наук працюють у закладах вищої освіти в Житомирі та Києві.

Наукова робота кафедри здійснюється в межах колективної теми «Актуальні питання дослідження тексту: семантика, парадигматика, лінгводидактичний і психолінгвістичний аспекти» за напрямами:

 • психолінгвістичні дослідження мовної картини світу;
 • особливості мови книжних стилів та підстилів (на матеріалі російської й англійської мов);
 • особливості наукової англійської мови;
 • мова політичного дискурсу;
 • мова інтернет-блогів та форумів;
 • словник як феномен культури (на матеріалі словника Ф. Каржавіна);
 • удосконалення фахової підготовки студентів;
 • підручник російської мови для школи;
 • проектна методика у підготовці фахівця;
 • ситуація успіху у підготовці фахівця з іноземної мови;
 • удосконалення іноземного мовлення студентів неспеціальних факультетів.

На кафедрі слов’янської і германської філології та перекладу, у складі якої 10 штатних викладачів, працюють кандидати філологічних наук (В. Л. Вигівський, Т. Є. Недашківська, А. М. Приймак), два кандидати педагогічних наук (О. Л. Башманівський, С. Б. Моркотун) — усі п’ятеро атестовані доценти кафедри, три викладачі (А. М. Велика, Т. Є. Нікішова, О. В. Прищепа). Старшим лаборантом кафедри з 2012 року є Я. В. Величенко.

У вересні 2013 року на кафедрі започатковано творчий проект «Артмова — засіб міжкультурної комунікації», мета якого — пошук порозуміння між людьми різних країн та націй засобами міжнародних мов і різних культур. Партнери проекту — Молодіжна громадська організація «Арт-Село» та Музей космонавтики ім. С. П. Корольова. Здійснено такі етапи проекту:

 • відкриття постійної виставки творчих робіт митців студії «Арт-Село» за участі японських представників організації «Чорнобиль — Тюбу»;
 • участь у доброчинній акції зі збереження фондів Музею космонавтики ім. С. П. Корольова «Житомир і космос — політ творчої думки»;
 • співпраця з МГО «Арт-село» в організації творчого конкурсу «Космічний мікс № 117240»;
 • проведення спільної творчої акції «Думи... з пензлем» до 200-річчя з дня народження Т. Г. Шевченка, у якій взяли участь член Національної спілки художників України Олена Гузенко (керівник МГО «Артсело»), викладач по класу гітари музичної школи № 1 ім. В. С. Косенка Ігор Ангеловський, студенти-філологи, випускниця школи № 17 Наталія Суходольська;
 • допомога МГО «Арт-село» у проведенні акції «Голос миротворчості» — ярмарку творчих робіт дітей на підтримку української армії.

З 2014 року кафедра слов’янських і германських мов навчає студентів-іноземців з Туркменістану. Для них розроблено програми роботи з російської мови як іноземної (доценти А. М. Приймак, Т. Є. Недашківська, викладач Т. Є. Нікішова).

Завідувач кафедри Т. Є. Недашківська з 7 по 11 листопада 2017 року брала участь у Міжнародній науковій конференції «Освіта і наука в епоху могутності і щастя», яка проходила в Турменістані в місті Ашхабад. Т. Є. Недашківська виступила з доповіддю «Опыт работы Житомирского государственного университета имени Ивана Франко в подготовке иностранных студентов».

У межах угоди про співпрацю між Житомирським державним університетом імені Івана Франка та Корпусом Миру Сполучених Штатів Америки в Україні викладачі кафедри слов’янських і германських мов з 2015 року співпрацюють з волонтерами. Тема співробітництва — «Співпраця в процесі навчання студентів та обміну досвідом з учителями в галузі викладання англійської мови». Викладачі Велика А. М., Нікішова Т. Є., Прищепа О. Л. надавали практичну допомогу в підготовці занять з англійської мови, у розробці методичного забезпечення навчання, здійснювали наукове консультування американських викладачів з проблем навчання іноземної мови, проводили засідання клубу англійської мови, науково-методичні семінари «Team Building».

З 2015 року викладачі кафедри навчали польської мови студентів різних спеціальностей ЖДУ, які проходили семестрову підготовку у Поморській академії (м. Слупськ, Республіка Польща) у межах підписаної між ЗВО угоди про співробітництво.

Крім того, у 2015 році було підписано угоду про наукову співпрацю кафедри слов’янських і германських мов з Інститутом Польської Мови Польської Академії Наук (IJP PAN). Мета співробітництва — взаємний обмін викладачами для читання лекцій, взаємний обмін науковцями для проведення наукових досліджень, участь у наукових конференціях, підготовка спільних публікацій і інших праць за результатами наукових і науково-методичних досліджень, взаємний обмін науковою і навчальною літературою між бібліотеками і кафедрами, спільна реалізація дослідницьких проектів, в тому числі міжнародних грантів. Головним практичним здобутком цієї співпраці є велика робота з технічного забезпечення паралельного польського корпусу текстів — вирівнювання англійських, польських, українських і російських художніх текстів, за результатами якої підготовлено до захисту й успішно захищено 14 дипломних робіт спеціаліста і магістра.

Кредо роботи кафедри слов’янських і германських мов було й лишається «Володіння іноземними мовами — запорука успіху професіонала».