Навчально-науковий інститут філології та журналістики

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Кафедра слов’янської і германської філології та перекладу

Кафедра слов’янської і германської філології та перекладу була заснована у 1919 році одночасно із створенням університету. На той час вона перебувала у складі історико-філологічного факультету і називалася кафедрою російської мови. З 1991 року трансформована у кафедру слов’янських мов, оскільки велося викладання польської та чеської мов, а у 2003 реорганізована у кафедру слов’янських і германських мов відповідно до потреб філологічного факультету, студенти якого переважно здобували освіту за спеціальностями, що включали англійську та німецьку мови. У 2023 році виникла потреба створення кафедри слов’янської і германської філології та перекладу, адже освітня програма «Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша — польська» за спеціальністю 035 Філологія потребує відповідної підготовки викладачів та спрямування наукового пошуку.

Завідувачами кафедри за цей період були (наявна інформація з 1946 р.):

 • Марія Борисівна Храмой (1946–1956 р.р.).
 • Василь Михайлович Прилипко (1956–1958 р.р.).
 • Євгеній Михайлович Сидельников (1958–1962 р.р.).
 • Аза Феодосіївна Папіна (1962–1972 р.р., 1974–1976 р.р.).
 • Микола Федорович Гавронов (листопад—грудень 1973 р., 1976–1977 р.р.).
 • Михайло Олександрович Лєцкін (1977–1989 рр.).
 • Наталія Купріянівна Місяць (1989–2012 рр.).
 • Тетяна Євгенівна Недашківська (січень 2013 — серпень 2023, з вересня 2023 р. дотепер).

Найвидатніші здобутки кафедри — у галузі слов’янського мовознавства. Крім участі в багаточисленних наукових конференціях та сотень статей в авторитетних українських і закордонних виданнях, викладачі беруть участь у створенні посібників для школи (доц. Приймак А. М.). Завдяки ініціативі Н. К. Місяць студенти отримали змогу вивчати польську мову, для чого Наталія Купріянівна розробила навчальний посібник «Польська мова для українців» (2006 р.). І тепер учителі польської мови завдячують авторці за шанс розширити свої професійні можливості.

Змістовним підсумком роботи кафедри стала колективна монографія «Наукові записки кафедри слов’янських і германських мов», що була приурочена до 100-річчя ЖДУ імені Івана Франка та 100-річчя кафедри та побачила світ у 2019 р. З того ж року існує видання для публікації студентських здобутків «Знавці мов», де здобувачі вищої освіти за керівництвом викладачів роблять перші кроки в науковому пошуку. Важливо, що це видання виросло з традиції щорічно проводити в інституті філології та журналістики конкурс із однойменною назвою, який пам’ятають ще з кінця вісімдесятих років минулого століття. Таким ста шлях від розваг до наукової роботи.

З січня 2013 року кафедру очолює Недашківська Тетяна Євгенівна — кандидат філологічних наук, професор. Завідувач кафедри має більш ніж сто сорок друкованих робіт, серед яких монографії, 7 статей у наукометричних виданнях Scopus і Web of Science, понад 20 науково-методичних видань, зокрема навчально-методичний комплекс з теорії, історії і методів мовознавства «Теорія, історія і методи мовознавства: конспективний виклад» (навчальний посібник); «Лінгвокомпас» (зошит для самостійної роботи над курсом загального мовознавства); «Лінгвонавігатор» (нотатник для самостійного опрацювання актуальних проблем сучасної лінгвістики); навчально-методичний посібник «Загальне мовознавство» та ін. За науковим керівництвом доцента Т. Є. Недашківської підготовлено три кандидати філологічних наук за спеціальністю 10.02.01 — українська мова (Кушмар Л. В. «Лексика економічної сфери в мовній картині світу українців», Денисевич О. В. «Лексика реклами в структурі мовної картини світу українців») і кандидат філологічних наук за спеціальністю 10.02.21 — структурна, прикладна та математична лінгвістика (Загородня О. Ф. «Асоціативні поля суспільно-політичної лексики в мовній картині світу українців (комп’ютерне опрацювання результатів психолінгвістичного експерименту)»). Молоді кандидати наук працюють у закладах вищої освіти в Житомирі та Києві.

Наукова робота кафедри здійснюється в межах колективної теми «Актуальні питання дослідження тексту: семантика, парадигматика, лінгводидактичний і психолінгвістичний аспекти» за напрямами:

 • психолінгвістичні дослідження мовної картини світу українців і поляків;
 • особливості мови книжних стилів та підстилів (на матеріалі слов’янських і германських мов);
 • особливості наукової англійської мови;
 • мова політичного дискурсу;
 • мова інтернет-блогів та форумів;
 • проектна методика у підготовці фахівця;
 • ситуація успіху в підготовці фахівця з іноземної мови;
 • удосконалення іноземного мовлення студентів неспеціальних факультетів.

На кафедрі слов’янської і германської філології та перекладу, у складі якої 8 штатних викладачів, працюють кандидати філологічних наук, професор Т. Є. Недашківська, кандидати філологічних наук, доценти В. Л. Вигівський та А. М. Приймак, кандидат педагогічних наук, доцент О. Л. Башманівський (усі четверо мають атестати про присвоєння наукового звання), а також старший викладач А. М. Велика та троє викладачів — Т. Є. Нікішова, О. В. Прищепа, К. Т. Яриновська. Усі викладачі постійно працюють над розширенням своїх компетентностей — не тільки підвищують кваліфікацію в Україні та країнах ЄС й отримують свідоцтва рівнів С1 та В2 про володіння іноземними мовами, а й здобувають відповідну освіту за другим (магістерським) рівнем для забезпечення ОП 035.033 «Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша — польська».

Лаборантом кафедри з 2023 року є А. І. Гайдученко.

У вересні 2013 року на кафедрі започатковано творчий проект «Артмова — засіб міжкультурної комунікації», мета якого — пошук порозуміння між людьми різних країн та націй засобами міжнародних мов і різних культур. Партнери проекту — Молодіжна громадська організація «Арт-Село» та Музей космонавтики ім. С. П. Корольова. Здійснено такі етапи проекту:

 • відкриття постійної виставки творчих робіт митців студії «Арт-Село» за участі японських представників організації «Чорнобиль — Тюбу»;
 • участь у доброчинній акції зі збереження фондів Музею космонавтики ім. С. П. Корольова «Житомир і космос — політ творчої думки»;
 • співпраця з МГО «Арт-село» в організації творчого конкурсу «Космічний мікс № 117240»;
 • проведення спільної творчої акції «Думи... з пензлем» до 200-річчя з дня народження Т. Г. Шевченка, у якій взяли участь член Національної спілки художників України Олена Гузенко (керівник МГО «Артсело»), викладач по класу гітари музичної школи № 1 ім. В. С. Косенка Ігор Ангеловський, студенти-філологи, випускниця школи № 17 Наталія Суходольська;
 • допомога МГО «Арт-село» у проведенні акції «Голос миротворчості» — ярмарку творчих робіт дітей на підтримку української армії.

З 2014 року кафедра слов’янської і германської філології та перекладу здійснювала студентів-іноземців з Туркменістану. Для них було розроблено освітні програми та все необхідне навчально-методичне забезпечення (доценти А. М. Приймак, Т. Є. Недашківська, старший викладач А. М. Велика, викладач Т. Є. Нікішова). Випускники успішно викладають англійську мову в навчальних закладах Туркменістану, про що є схвальні відгуки з місць роботи, а також працюють в інших країнах Азії та Європи.

Завідувач кафедри Т. Є. Недашківська з 7 по 11 листопада 2017 року брала участь у Міжнародній науковій конференції «Освіта і наука в епоху могутності і щастя», яка проходила в Туркменістані, в місті Ашхабаді. Т. Є. Недашківська виступила з доповіддю «Досвід роботи Житомирського державного університету імені Івана Франка в підготовці іноземних студентів».

У межах угоди про співпрацю між Житомирським державним університетом імені Івана Франка та Корпусом Миру Сполучених Штатів Америки в Україні викладачі кафедри слов’янської і германської філології та перекладу з 2015 року співпрацюють з волонтерами. Тема співробітництва — «Співпраця в процесі навчання студентів та обміну досвідом з учителями в галузі викладання англійської мови». Старший викладач А. М. Велика, викладачі Т. Є. Нікішова, О. В. Прищепа надають практичну допомогу в підготовці занять з англійської мови, у розробці методичного забезпечення навчання, здійснюють наукове консультування американських викладачів з проблем навчання іноземної мови, проводять засідання клубу англійської мови, науково-методичні семінари «Team Building».

З 2015 року викладачі кафедри слов’янської і германської філології та перекладу навчають польської мови студентів різних спеціальностей ЖДУ, які проходять семестрову підготовку у Поморській академії (м. Слупськ, Республіка Польща) у межах підписаної між ЗВО угоди про співробітництво.

Крім того, у 2015 році було підписано угоду про наукову співпрацю кафедри слов’янської і германської філології та перекладу з Інститутом Польської Мови Польської Академії Наук (IJP PAN). Мета співробітництва — взаємний обмін викладачами для читання лекцій, взаємний обмін науковцями для проведення наукових досліджень, участь у наукових конференціях, підготовка спільних публікацій і інших праць за результатами наукових і науково-методичних досліджень, взаємний обмін науковою і навчальною літературою між бібліотеками і кафедрами, спільна реалізація дослідницьких проектів, в тому числі міжнародних грантів. Головним практичним здобутком цієї співпраці є велика робота з технічного забезпечення паралельного польського корпусу текстів — вирівнювання англійських, польських, українських і російських художніх текстів, за результатами якої підготовлено до захисту й успішно захищено 14 дипломних робіт спеціаліста і магістра.

Кредо співробітників і студентів кафедри слов’янської і германської філології та перекладу було й лишається: «Володіння іноземними мовами — запорука професійного успіху».