Навчально-науковий інститут філології та журналістики

 
Про інститут Дирекція Кафедри
 
Кафедра української та зарубіжної літератур

Циклова комісія з гуманітарних предметів — так називався навчальний підрозділ історико-словесного факультету нашого вузу (1919 рік), який офіційно тільки з 1 березня 1945 року став називатись кафедрою української літератури, а 2010 року, врахувавши розширений діапазон своїх навчально-наукових досліджень, кафедра змінила свою назву на сьогоднішню.

У різні роки на кафедрі працювали відомі вчені: професори Євген Ненадкевич, В. Я. Гнатюк (1920-1931), Л. М. Венгеров (1953-1975), С. П. Пінчук (1965-1975), І. І. Стебун. Стартували з кафедри в науково-педагогічне життя доктор філологічних наук, професор П. В. Білоус, доктор філологічних наук, професор Ткачук М. Б., кандидат філологічних наук, професор Монастирецький Л. С., доктор філології Католицького університету ім. Яна Павла ІІ Савенець А. М. (м. Люблин).

Кафедра українського літературознавства та компаративістики дала путівку у творче життя колишнім студентам, а згодом відомим письменникам: Борису Тену (М. Хомичевському) (1897-1983), який вступив до інституту в перші дні його створення (21.10.1919 р.) і був одразу зарахований на 2-й курс, В. Грабовському, М. Пасічнику, Б. Остапенку, І. Ліберді, В. Даниленку, В. Врублевському, В. Шинкаруку, Є. Концевичу, А. Савенцю та ін.

Доброю традицією кафедри стала організація зустрічей студентів з відомими письменниками, серед яких у свій час були М. Рильський, А. Малишко, В. Боков, О. Вишня, О. Гончар, М. Стельмах, В. Канівець, В. Кучер, Є. Гуцало, М. Клименко, А. Журавський, О. Мусієнко, І. Драч, Є. Дудар, Д. Павличко, В. Шевчук, Є. Пашковський, В. Медвідь, М. Матіос та ін. У 2005 році нашого земляка, письменника Валерія Шевчука обрано почесним професором університету. З того часу зустрічі з ним стали регулярними.

В останні роки студенти мали можливість поспілкуватися з відомими літераторами В. Даниленком, братами Віталієм і Дмитром Капрановими, А. Кокотюхою, О. Ірванцем та ін.

Сьогодні кафедра українського літературознавства та компаративістики означила науковий напрямок своєї роботи як «Історична поетика української літератури». Результатом дослідження цієї проблеми є підготовка при аспірантурі кафедри (діє з 1999 р.) та докторантурі (з 2012 р.) 22 кандидатів філологічних наук, ще у 3 випускників аспірантури кандидатські дисертації на 100% готові до захисту, у 2019 р. над науковими дослідженнями працює п’ятеро аспірантів. 2015 року двоє викладачів кафедри захистили докторські дисертації.

Науковий та навчально-методичний потенціал кафедри було реалізовано в ряді підручників, посібників, монографій. Серед праць, виданих викладачами кафедри, особливе місце займають монографії П. В. Білоуса «Творчість В. Григоровича-Барського» (К., 1985), «Паломницький жанр в історії української літератури» (Житомир, 1997), «Українська паломницька проза» (К., 1998), «Зародження української літератури» (Житомир, 2001), «Світло зниклих світів (художність літератури Київської Русі» (Житомир, 2003), «Давньоукраїнська література і фольклор» (Житомир, 2006), «Актуальні питання української літературної медієвістики» (Житомир, 2009), «Віра Тараса Шевченка» (Житомир, 2014), «Тарас Шевченко і давня українська література» — Житомир, 2015, «Українська середньовічна література» (Житомир, 2015), «Слово і канон. Студії з літературної медієвістики: монографія» (Житомир, 2017), «Технологія літературної творчості: монографія» (Житомир, 2017), «Давня українська література: Пасеїстичні есеї. Вибране» (Житомир, 2017), «Філософія літературної творчості: монографія» (Житомир, 2018); Г. Левченко «Зачарована казка життя Ольги Кобилянської» (2008), «Міф проти історії. Семіосфера лірики Лесі Українки» (Київ «Академвидав», 2013); О. О. Юрчук «Сучасна стратегія бароко» (2008), «У тіні імперії. Українська література у світлі постколоніальної теорії» (2012); А. Горбань «Почування, які викликають речі. Мала проза В. Винниченка у світлі авторської суб’єтивності» (2011); О. Білоус «Чудеса в літературі Київської Русі» (2011); навчальні посібники і підручники: Франчук М. В. Історія української літератури ІІ половини ХІХ століття, Білоус П. В. Вступ до літературознавства: навч. посіб. для самост. роботи студента / П. В. Білоус, Г. Д. Левченко. (К., 2012); Білоус П. В. Інтерпретація літературного твору: Навч. Посібник. (Житомир, 2012); Основи порівняльного літературознавства. Навчальний посібник для студентів-філологів / Упорядкування Левченко Г. Д. (Житомир, 2012); А. В. Горбань. Науково-дослідна робота студентів. Методичні рекомендації (Житомир, 2012), П. В. Білоус «Психологія літературної творчості» (К., 2014), та ін. У 2015 р. видано: навчальні посібники: Білоус П. В. Житомирщина у давніх літературних пам’ятках. — Житомир, 2015, Білоус П. В. Poeta nascitur: трактат про поезію. — Житомир, 2015; у співавторстві Білоус П. В., Савенко О. П. Словник-довідник з давньої української літератури (Давня українська література: Словник-довідник / За ред. професора П. В. Білоуса. — К.: ВЦ «Академія», 2015. — 208 с.), Білоус П. В. Інтепретація літературного твору: підручник. — Житомир, 2017; Левченко Г. Д. Методи сучасного порівняльного літературознавства. Навчально-методичний посібник для студентів 4 курсу; Савенко О. П. Український фольклор: навчальний посібник. — Житомир, 2017; Франчук М. В. Історія української літератури І половини ХІХ століття: навчальний посібник, — Житомир, 2018; Горбань А. Практичне завдання з літератури на державному екзамені. Методичні рекомендації для студентів-філологів IV курсу, — Житомир, 2018, Горбань А. В. Основи наукових досліджень : методичні рекомендації для студентів-філологів, — Житомир, 2018, «Практичне завдання з літератури на державному екзамені; Горбань А. В. Методичні рекомендації для студентів-філологів IV курсу», — Житомир, 2019.

Низку навчальних посібників та підручників наших науковців було рекомендовано до друку Міністерством освіти і науки України: Білоус П. В. Історія української літератури ХІ–ХVІІІ ст. (2009), Білоус П. В., Білоус О. П. Українська література ХІ–ХVІІІ ст. (2010), Білоус П. В., Білоус О. П., Левченко Г. Д. Українська література ХІ–ХVІІІ ст. Хрестоматія (2011), Білоус П. В. Вступ до літературознавства (2011); Білоус П. В. Психологія літературної творчості: навч. посіб. / П. В. Білоус. — К.: Академвидав, 2014.

Сьогодні (кінець 2018–2019 навчального року) кафедра українського літературознавства та компаративістики працює у такому складі: Юрчук О. О. — доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри, Білоус П. В. — доктор філологічних наук, професор; Левченко Г. Д. — доктор філологічних наук, професор; Горбань А. В. — кандидат філологічних наук, доцент; Савенко О. П. — кандидат філологічних наук, доцент; Франчук М. В. — кандидат філологічних наук, доцент; Лотоцька С. В. — ст. лаборант.

В якості видавничого проекту на кафедрі видається збірник студентських наукових робіт «Перша спроба», розроблено навчально-мистецький проект «СЛОВО-ОБРАЗ», започаткований у рамках наукової теми кафедри українського літературознавства та компаративістики «ІСТОРИЧНА ПОЕТИКА УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ».

Аспірантура й докторантура

З дня відкриття аспірантури (1999 р.), докторантури (з 2012 р.) на кафедрі українського літературознавства та компаративістики:

 • підготовлено й захищено — 22 кандидатських та 2 докторські дисертації;
 • відбувся попередній захист — 3 дисертаційних досліджень на здобуття вченого ступеня кандидата філологічних наук;
 • продовжують навчання в аспірантурі — 5 аспірантів.

Тематика дисертаційних досліджень аспірантів тісно пов’язана з багаторічним науково-дослідним проектом кафедри «Історична поетика української літератури». Усі публікації аспірантів та вже захищені дослідження є складовою частиною цього проекту.

Інформація про співпрацю з регіональними та міжнародними партнерами

Назва партнера Напрями співпраці Результати співпраці
Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (відділ давньої і класичної літератури) наукова діяльність
 • захисти кандидатських дисертацій;
 • читання лекцій;
 • участь у конференціях молодих вчених
Київський національний університет імені Тараса Шевченка наукова діяльність
 • захист дисертацій;
 • участь у конференціях
Рівненський гуманітарний університет наукова діяльність
 • створення Волинського Центру досліджень давньої української літератури
Фонд «Пінчук Арт Центр» наукова діяльність
 • читання публічних лекцій
Університет ім. А. Міцкевича в Познані (Польща) наукова діяльність
 • публікування статей у щорічнику «Slavia Occidentalis»
Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти навчально-наукова діяльність
 • читання лекцій слухачам
Житомирське обласне літературне товариство імені Юрка Гудзя науково-мистецький проект «Барикади на хресті»
 • проведення низки вечорів, конференцій, присвячених творчості Юрка Гудзя з публікацією виступів у журналі «Люблю+Слово (ФіLeo+LoґoS)»
Житомирське територіальне відділення МАН наукова діяльність, робота з обдарованою молоддю
 • викладачі кафедри є членами журі конкурсів наукових та творчих проектів