Природничий факультет

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Склад кафедри хімії
Авдєєва Ольга Юріївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: асистент, доктор філософії з галузі знань 01 Освіта/ Педагогіка.

Біографія: народилася 19.07.1989 р. в смт. Дзержинськ (сучасна назва смт. Романів) Житомирської області. У 2006 р. з відзнакою закінчила Романівську гімназію. Цього ж року вступила на природничий факультет Житомирського державного університету імені Івана Франка, який закінчила з відзнакою в 2011 році, здобула повну вищу освіту за спеціальністю «ПМСО. Хімія» та отримала кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача хімії. З 2010 р. працювала ст. лаборантом кафедри хімії, а з 2012 р. асистент кафедри хімії. В 2017 році вступила до аспірантури Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки (вечірня форма навчання). В 2021 році стала тренером-педагогом з підвищення кваліфікації вчителів відповідно до Концепції «Нова українська школа» за темою «Позакласна робота як чинник модернізації НУШ». В 2022 р. успішно захистила дисертацію та здобула ступінь доктора філософії з галузі Освіта/Педагогіка. З вересня 2022 року — вчитель хімії Наукового ліцею Житомирського державного університету імені Івана Франка (робота за сумісництвом).

Початок роботи в університеті: вересень 2010 року.

Інформація про вищу освіту: у 2010 році з відзнакою закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка і отримала базову вищу освіту за напрямом «Хімія» здобула кваліфікацію бакалавра хімії, вчителя хімії (диплом ТМ 39657465 від 30.06.2010 р.). У 2011 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка, за спеціальністю «ПМСО. Хімія» здобула кваліфікацію — магістр педагогічної освіти, викладач хімії (диплом ТМ № 41711431 від 30.06.2011 р.).

Навчання в аспірантурі, докторантурі: в 2017 році вступила до аспірантури Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки (вечірня форма навчання).

Тема дисертаційного дослідження: «Підготовка майбутнього вчителя хімії до формування гностичних умінь в учнів у позакласній діяльності».

Інформація про стажування: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка з 27.04.2015 по 05.06.2015 р., наказ № 118 від 27 квітня 2015 р., тема «Вивчення передового педагогічного досвіду роботи викладачів із дисциплін «Методика викладання хімії», «Позакласна робота з хімії», «Методика розв’язування хімічних задач», «Техніка хімічного експерименту», посвідчення № 742—33/03 від 04 червня 2015 р. Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова з 02.11.2020 р. по 18.12.2020 р., наказ № 453-К від 29.10.2020 р., тема «Вивчення інноваційних технологій навчання під час підготовки науково-педагогічних кадрів в інституті фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова», довідка № 31207/11-968 від 18 грудня 2020 р. Національна академія педагогічних наук України, ДЗВО «Університет менеджменту освіти», центральний інститут післядипломної освіти з 01.03.2021 р. по 09.04.2021 р., тема «Позакласна робота як чинник модернізації НУШ», свідоцтво СП 35830447/0124-21.

Наукові інтереси та досягнення: вдосконалення та модернізація професійної підготовки майбутніх хіміків і вчителів хімії, формування професійної готовності майбутніх учителів хімії до організації позакласної діяльності в закладах загальної середньої освіти.

Навчальні предмети, які викладає: наукові основи шкільного курсу хімії, експериментальна хімія, косметична хімія, позаурочна робота з хімії, технологічні основи навчання хімії, інноваційні технології викладання хімії, методика розв’язування задач із хімії.

Нагороди: грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка за активну участь у науково-дослідній роботі та з нагоди Дня науки 2018 р.

Друковані праці:

Авраменко Юлія Юріївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: лаборант.

Біографія: народилася 10 березня 2002 року в с. Підлуби Ємільчинського району Житомирської області. У 2019 році закінчила Підлубівський ЗЗСО І–ІІІ ступенів, де отримала свідоцтво про повну загальну середню освіту. У липні того ж року вступила до Житомирського державного університету імені Івана Франка на спеціальність 102 Хімія. Зараз є студенткою 4 курсу бакалаврського рівня вищої освіти.

Початок роботи в університеті: 6 вересня 2022 р.

Анічкіна Олена Василівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: завідувач кафедри хімії, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри хімії.

Біографія: народилась 10 лютого 1977 р. у місті Іркутську (Російська Федерація). Закінчила загальноосвітню школу № 21 міста Житомира. Вищу освіту здобула у Житомирському державному педагогічному університеті імені Івана Франка на природничому факультеті за спеціальністю «Біологія та хімія» у 1999 р. У цьому ж році вступила та успішно закінчила магістратуру за спеціальністю «Хімія». Була першим випускником-магістром кафедри хімії Житомирського державного педагогічного університету імені Івана Франка. З вересня 2000 року почала працювати на посаді асистента, з січня 2018 року старшого викладача кафедри хімії. Тривалий час (2004–2015 рр.) виконувала обов’язки заступника декана природничого факультету з навчальної роботи в рідному університеті. В 2011–2012 рр., 2014–2018 рр. — заступник відповідального секретаря приймальної комісії, а в 2013 році — відповідальний секретар приймальної комісії університету. В 2016 році успішно захистила дисертацію в Інституті педагогіки Національної академії наук України та здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 «Теорія та методика навчання (хімія)». З 2018 року — завідувач кафедри хімії та помічник ректора університету. У 2019 році отримала вчене звання доцента кафедри хімії. У 2020 році стала експертом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, а з 2021 року — керівником експертних груп. У 2021 році стала тренером-педагогом з підвищення кваліфікації вчителів відповідно до Концепції «Нова українська школа» за темою «Еволюція дидактичної гри в НУШ: від кросворду до edutainment». Також, у 2021 році приймала участь у колективному міжнародному науково-педагогічного стажування «Introduction of European approaches and new methods of training future specialists in biology, ecology, geography, geology and chemistry» (м. Влоцлавек, Республіка Польща).

Початок роботи в університеті: з вересня 2000 року.

Інформація про вищу освіту: у 1999 році закінчила Житомирський педагогічний університет імені Івана Франка, спеціальність «Біологія і хімія», кваліфікація — спеціаліст, вчитель біології і хімії. У 2000 році закінчила Житомирський педагогічний університет імені Івана Франка, спеціальність «Хімія», кваліфікація — магістр педагогічної освіти, викладач хімії (диплом ТМ № 13941660 від 30.06.2000 р.).

Навчання в аспірантурі: здобувач наукового ступеня кандидата наук, який працює над дисертаційним дослідженням поза аспірантурою.

Тема дисертаційного дослідження: «Формування вмінь проведення хімічного експерименту в школі майбутніми вчителями природничих дисциплін». Диплом кандидата педагогічних наук ДК № 041381, наказ МОН України від 28.02.2017 р. № 331 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присвоєння вчених звань і присудження наукових ступенів». Атестат доцента ДК № 041381, наказ МОН України від 26.02.2020 р. № 289 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присвоєння вчених звань і присудження наукових ступенів».

Інформація про стажування: Житомирський національний агроекологічний університет з 15 березня по 15 квітня 2010 р., наказ — № 37 від 15 березня 2010 р., тема: «Вдосконалення хімічної підготовки студентів агрономічного факультету, засобами кредитно-модульної системи», посвідчення № 44 від 15 квітня 2010 р.; Житомирський національний агроекологічний університет з 10.01.14–10.02.14 р., наказ № 3 від 09.01.2014 р., тема: «Методика викладання хімії, техніка хімічного експерименту, позакласна робота з хімії», посвідчення 12 СПК 879582 від 13.02.2014 р.; Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини з 08.04.2019 по 10.05.2019 р., наказ № 310о/д від 05.04.2019 р., тема: «Організація навчальної роботи студентів із хімічних та педагогічних дисциплін професійної підготовки», довідка № 1050/01 від 14.05.2019 р. Національна академія педагогічних наук України, ДЗВО «Університет менеджменту освіти», центральний інститут післядипломної освіти з 01.03.2021 р. по 09.04.2021 р., тема «Еволюція дидактичної гри в НУШ: від кросворду до edutainment», свідоцтво СП 35830447/0125-21.

Наукові інтереси та досягнення: сфера наукових досліджень полягає в модернізації та оптимізації професійної підготовки хіміків та вчителів хімії, удосконалення експериментальної підготовки здобувачів вищої освіти за хімічними спеціальностями, використання сучасних технологій електронного навчання хімії в закладах загальної та вищої освіти.

Навчальні предмети, які викладає: дидактика хімії, наукові основи шкільного курсу хімії, методика навчання хімії, методика навчання хімії в профільній школі, електронне навчання хімії, технологічні основи навчання хімії, інноваційні технології викладання хімії.

Нагороди: грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка за багаторічну сумлінну працю (2008 р.); Грамота Житомирської обласної ради (2011 р.); Грамота Міністерства освіти і науки України (2012 р.); Подяка Житомирського державного університету імені Івана Франка за сумлінну працю, високі досягнення в навчальній, науковій, виховній і методичній роботі та з нагоди 50 річниці створення кафедри хімії (2015 р.); подяка управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації (2017 р.); нагрудний знак «Відмінник освіти» (2019 р.).

Друковані праці:

Афанасьєва Анастасія Павлівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: лаборант.

Біографія: народилась 20.02.2000 року в смт Ємільчине Ємільчинського району (зараз Ємільчинська ОТГ Новоград-Волинського району) Житомирської області. У 2017 році закінчила Ємільчинську гімназію. Того ж року вступила до Житомирського державного університету імені Івана Франка, який закінчила в 2021 році та здобула освіту за спеціальністю 102 Хімія. З вересня 2020 року працює лаборантом кафедри хімії ЖДУ ім. І. Франка.

Початок роботи в університеті: 17 вересня 2020 року.

Інформація про вищу освіту: у 2021 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка і отримала базову вищу освіту за напрямом «Хімія» здобула кваліфікацію бакалавра хімії, хіміка, лаборанта в галузі хімічних досліджень, диплом В21 № 177630 від 30.06.2021 р.

Нагороди: стипендіатка Житомирської міської ради; диплом Виконавчого комітету Житомирської міської ради за особливі успіхи у навчанні, участь у науково-дослідницькій, творчо-мистецькій роботі та активну життєву позицію (2021).

Бурківська Ірена Вікторівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: лаборант.

Біографія: народилась 05.08.2002 р. в смт. Висока Піч Житомирського району Житомирської області. У 2019 закінчила Галіївську ЗОШ І–ІІІ ступенів. В 2019 році вступила на природничий факультет Житомирського державного університету імені Івана Франка на спеціальність «Хімія». Зараз є студенткою 4 курсу бакалаврського рівня вищої освіти.

Початок роботи в університеті: 5 вересня 2022 р.

Віленський Володимир Олексійович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: професор (б. в. з.), доктор хімічних наук, старший науковий співробітник.

Біографія: народився 07.07.1939 р. в місті Київ. У 1957 році отримав середню освіту у 90-й школі м. Києва. В 1960 р. вступив до Київського ордена Леніна Державного університету ім. Т. Г. Шевченка на фізичний факультет (був одним із перших випускників кафедри «Теоретична ядерна фізика»), який закінчив у 1966 році та здобув повну вищу освіту за спеціальністю «Фізик», кваліфікація — теоретична ядерна фізика. У 1963–1967 рр. — працював помічником оператора атомного реактору в Інституті фізики АН УРСР. З серпня 1968 року — по травень 2016 року — працював в Інституті хімії високомолекулярних сполук НАН України на посадах молодшого наукового співробітника (1968–1978 рр.), старшого наукового співробітника (1978–1991 рр.), а з 1992 р. — провідного наукового співробітника. В 1970–1974 рр. навчався в аспірантурі з відривом від виробництва в Інституті хімії високомолекулярних сполук НАН України за спеціальністю 02.00.06 — хімія високомолекулярних сполук. У листопаді 1976 р. успішно захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 02.00.06 — хімія високомолекулярних сполук. У 1983 р — було присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності «фізика і механіка полімерів». У квітні 1992 р. — захистив докторську дисертацію за спеціальністю 01.04.19 — фізика полімерів. З листопада 2001 — по травень 2002 рр. — учасник програми SABIT, запровадженою US Departament of Commerce, як експерт з полімерної хімії, де був запрошений до Департаменту матеріалознавства Університету Північного Техасу для виконання робіт з синтезу похідних вінілових полімерів. З вересня 2016 — по грудень 2016 року — головний технолог з виробництва та модифікації поліуретанів як елементів декору та конструкції будинків (Еліт Декор, Київ). З січня 2015 — по червень 2018 рр. — директор екзаменаційних програм Бакалаврів та Магістрів зі спеціальності «Технологія переробки полімерів» в Київському національному університеті технологій та дизайну. З лютого 2019 р. і по даний час працює професором (б. в. з.) кафедри хімії Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Початок роботи в університеті: лютий 2019 року.

Інформація про вищу освіту: у 1966 році закінчив фізичний факультет Київського ордена Леніна Державного університету ім. Т. Г. Шевченка та здобув повну вищу освіту за спеціальністю «Фізик», кваліфікація — теоретична ядерна фізика, диплом У № 987010 від 20.06.1966 р.

Навчання в аспірантурі: З 1970 — по 1974 рік навчався в аспірантурі з відривом від виробництва в Інституті хімії високомолекулярних сполук НАН України за спеціальністю 02.00.06 — хімія високомолекулярних сполук.

Теми дисертаційних досліджень: Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук: «Исследование влияния химического строения и деформации на структуру и физико — химические свойства сегментированных полимеров с уретановыми группами в цепи». Диплом кандидата хімічних наук ХМ № 001904 виданий рішенням Ради Інституту хімії високомолекулярних сполук АН УРСР від 02.10.1976 р. (протокол № 7). Атестат старшого наукового співробітника СН № 007567, виданий Рішенням Президіума Академії наук Союзу РСР від 30.09.1983. Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук: «Связь микрофазового разделения в полиуретанах и полиуретановых иономерах со строением и составом жестких и гибких сегментов». Диплом доктора хімічних наук ДТ № 013903, виданий Рішенням ВАК при Раді Міністрів СРСР від 17.04.1992 р. (протокол № 16д/52).

Наукові інтереси та досягнення: проведено дослідження у галузі гетероланцюгових полімерів, а саме синтез та дослідження структури (тонкої та надмолекулярної). За результатами роботи було отримано 15 Патентів України на функціональні (струмопровідні та термочутливі) полімери. Було досліджено іоногенні поліуретани і встановлена їх йонна провідність. Було виконано комплекс досліджень з синтезу та модифікації поліуретанів, поліакрилатів та метакрилатів у постійних магнітних полях тощо. Досліджено явище несумісності різнорідних молекул у полімерах і його вплив на фізико-хімічні властивості полімерів. Запропоновано теорію взаємодії постійних магнітних полів з мономерами в реакціях поліприєднання.

Навчальні предмети, які викладає: хімія високомолекулярних сполук, біоорганічна хімія.

Нагороди: член академії наук Нью-Йорку, США 1995 р.; включений до переліку Marques «WHY’S WHO IN THE WORLD» в 2001 р.; внесений в Сучасну Енциклопедію України (539-540 с.) в 2005 р.; почесна грамота Президії НАН України 2008 р.; медаль Президії Національної академії наук України «За професійні здобутки» 2009 р.; член Американського Хімічного Товариства: Відділення Полімери 2012 р. Власник сертифікату з авторського права на проект монументу «Незалежна Україна».

Друковані праці:

Денисюк Роман Олександрович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат хімічних наук.

Біографія: народився 24.07.1982 р. в смт. Головине Черняхівського району Житомирської області. У 1999 році закінчив Житомирський обласний педагогічний ліцей. В 1999 році вступив на природничий факультет Житомирського педагогічного університету імені Івана Франка. В 2004 році закінчив Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія та хімія». У 2004-2005 роках працював вчителем хімії Головинської гімназії Черняхівського району Житомирської області. У 2004 році вступив до аспірантури без відриву від виробництва до Інституту фізики напівпровідників НАН України ім. В. Є. Лашкарьова за спеціальністю «Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки». З 2005 року асистент, з 2011 року старший викладач, з 2014 року доцент кафедри хімії Житомирського державного університету імені Івана Франка. В 2010 році захистив дисертацію та здобув науковий ступінь кандидата хімічних наук зі спеціальності 02.00.21 «Хімія твердого тіла». З 2019 року є експертом національного агентства із забезпечення якості вищої освіти в Україні. Проведено більше 6 акредитаційних експертиз на першому (бакалаврському), другому (магістерському) та третьому (освітньо-науковому) рівнях вищої освіти в закладах вищої освіти України в складі експертних груп, в більшості з яких у якості голови експертної групи.

Початок роботи в університеті: з вересня 2005 року.

Інформація про вищу освіту: у 2004 р закінчив Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія та хімія» та здобув кваліфікацію вчителя біології, хімії, валеології та основ екології. Диплом ТМ № 25704513 від 30.06.2004 р.

Навчання в аспірантурі, докторантурі: з 2004 по 2008 рік навчання в аспірантури без відриву від виробництва в Інституту фізики напівпровідників НАН України ім. В. Є. Лашкарьова за спеціальністю «Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки».

Тема дисертаційного дослідження: «Взаємодія твердих розчинів Cd1‑xMnxTe з іодвмісними (І2 — метанол, І2 — диметилформамід) та іодвиділяючими (Н2О2–НІ–розчинник) травильними композиціями». (Диплом кандидата хімічних наук ДК № 060813 протокол № 34-07/5 від 1 липня 2010 року. Атестат доцента кафедри хімії 12 ДЦ 039757 протокол № 6/02-Д від 23 вересня 2014 року.).

Інформація про стажування: з 15.11.2011 р. по 14.12.2011 р. в Інституті фізики напівпровідників НАН України ім. В. Є. Лашкарьова; з 27.04.2015 по 05.06.2015 в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка, наказ № 118 від 27 квітня 2015 р., тема «Вивчення передового педагогічного досвіду роботи викладачів із дисциплін «Хімічна технологія», «Загальна хімія», «Теорія і механізми хімічних процесів», посвідчення № 735-33/01 від 04 червня 2015 р. З 02.11.2020 по 18.12.2020 в Інституті фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України, наказ № 396-вк від 02.11.2020 р., тема: «Вивчення передового наукового досвіду роботи відділу хімії напівпровідників», довідка № 31207/11-967, від 18.12.2020 р. З 06.09.2021 по 17.10.2021 в Куявському університеті у Влоцлавеку (Польща), сертифікат № NSI-61706-KSW, від 17.10.2021 р., на тему: «Introduction of European approaches and new methods of training future specialists in biology, ecology, geography, geology and chemistry». З 13.12.2021 по 20.12.2021 Тренінг Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (NAQA) спільно з Британським агентством The Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA) за підтримки British Council Україна, сертифікат про проходження тренінгу № 0587/2021 (QAA) від 20.12.2021 р., на тему «International Review Methodologies for Programme Accreditation» Professional Development Seminar for Experienced NAQA Accreditation Experts.

Наукові інтереси та досягнення: рідкофазне травлення напівпровідникових сполук на основі CdTe галогенвмісними та галогенвиділяючими розчинами. Дослідження процесів хіміко-динамічного полірування, хіміко-механічного полірування поверхні напівпровідників. Визначення електрохімічних процесів при розчиненні. Розробка розчинів для полірування поверхні напівпровідників, оптимізація режимів обробки поверхні. Встановлення кінетичних залежностей та параметрів полірування напівпровідників гаолгенвмісних та гаологенвиділяючих травників. Процеси, що відбуваються при вилуговуванні титанатів з ільменітових руд. Технологія вилучення розчинних форм титану з ільменітових руд Іршанського родовища.

Навчальні предмети, які викладає: основи хімічної технології, загальна хімія, неорганічна хімія, електрохімія, хімія твердого тіла, хімія конденсованого стану, харчова хімія, хімічні аспекти сучасної технології, методи синтезу та очистки неорганічних сполук.

Нагороди: грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка за активну участь у науково-дослідній роботі та з нагоди Дня науки (2012 р.); Диплом за ІІІ місце у конкурсі «Кращий наставник академгрупи» Житомирського державного університету імені Івана Франка (2015 р.); Почесна грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка за сумлінну працю, високі досягнення в навчальній, науковій, виховній і методичній роботі та з нагоди 50 річниці створення кафедри хімії (2015 р.). Подяка МОН України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність (2021 р.). Нагороджений нагрудним знаком «Слава Житомирського державного університету імені Івана Франка» (2021 р.).

Друковані праці:

Євдоченко Олена Сергіївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: асистент.

Біографія: народилась 20.09.1978 р. в м. Овруч Житомирської області. У 1995 р. закінчила Житомирську ЗОШ № 34. Цього ж року вступила до природничого факультету Житомирського державного педагогічного інституту імені Івана Франка, в 2001 році закінчила Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка та здобула повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія та хімія. З березня 2002 року працювала методистом заочної форми навчання природничого факультету Житомирського державного педагогічного університету імені Івана Франка. З 2013 року виконую обов’язки секретаря-протоколіста приймальної комісії. З березня 2015 року — старший лаборант кафедри хімії ЖДУ ім. І. Франка, за сумісництвом асистент кафедри. У 2018 році вступила до аспірантури Житомирського державного університеті імені Івана Франка за спеціальністю 015 Професійна освіта (вечірня форма навчання). З вересня 2020 року асистент кафедри хімії за основним місцем роботи. У 2021 році приймала участь у колективному міжнародному науково-педагогічного стажуванні «Introduction of European approaches and new methods of training future specialists in biology, ecology, geography, geology and chemistry» (м. Влоцлавек, Республіка Польща).

Початок роботи в університеті: березень 2002 року.

Інформація про вищу освіту: у 2001 році закінчила Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія та хімія», диплом № ТМ 16187405 від 30.06.2001 р. та здобула кваліфікацію вчителя біології, хімії, екології та основ екології.

Навчання в аспірантурі, докторантурі: в 2018 році вступила до аспірантури Житомирського державного університеті імені Івана Франка за спеціальністю 015 Професійна освіта (вечірня форма навчання).

Тема дисертаційного дослідження: «Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх хіміків у процесі фахової підготовки в закладах вищої освіти».

Інформація про стажування: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка з 27.04.2015 р. по 05.06.2015 р., наказ № 118 від 27 квітня 2015 р., тема «Вивчення передового педагогічного досвіду роботи викладачів із дисциплін «Методика викладання хімії», «Позакласна робота з хімії», «Методика розв’язування хімічних задач», «Техніка хімічного експерименту» посвідчення № 740—33/03 від 04 червня 2015 р.

Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова з 02.11.20 р. по 18.12.20 р., наказ № 453-К від 29.10.20, тема «Вивчення інноваційних технологій навчання під час підготовки науково-педагогічних кадрів в інституті фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова», довідка № 31207/11-966 від 18 грудня 2020 р.

Наукові інтереси та досягнення: наукові дослідження присвячені проблемі формування професійної компетентності майбутніх хіміків у закладі вищої освіти, удосконалення експериментальної підготовки здобувачів вищої освіти шляхом індивідуалізації навчання.

Навчальні предмети, які викладає: наукові основи шкільного курсу хімії, техніка хімічного експерименту, техніка демонстрування хімічних експериментів, основи хімії в обсязі середньої освіти, техніка хімічного експерименту в вищій школі, харчова хімія.

Нагороди: грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка за високі досягнення в науковій, виховній і методичній роботі 2012 р; почесна відзнака «Слава Житомирського державного університету імені Івана Франка» (2019 р.).

Друковані праці:

Камінський Олександр Миколайович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат хімічних наук.

Біографія: народився 11.12.1987 р. в місті Радомишль Житомирської області. Закінчив Радомишльську ЗОШ № 5. В 2005 році вступив до Житомирського державного університету імені Івана Франка на природничий факультет, який закінчив у 2010 році та здобув повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої школи. Хімія», кваліфікація — магістр педагогічної освіти, викладач хімії. З вересня 2010 року по листопад 2018 року — асистент кафедри хімії Житомирського державного університету імені Івана Франка. З листопада 2018 по теперішній час — старший викладач кафедри хімії Житомирського державного університету імені Івана Франка. В 2010–2014 роках навчання в аспірантурі без відриву від виробництва в Інституту хімії поверхні імені О. О. Чуйка НАН України за спеціальністю 01.04.18 — «Фізика та хімія поверхні». У 2018 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.04.18 «Фізика та хімія поверхні».

Початок роботи в університеті: вересень 2010 року.

Інформація про вищу освіту: у 2010 році закінчив природничий факультет Житомирського державного університету імені Івана Франка, та отримав спеціальність «Педагогіка і методика середньої школи. Хімія», кваліфікація — магістр педагогічної освіти, викладач хімії, диплом ТМ № 39554639 від 30.06.2010 р.

Навчання в аспірантурі, докторантурі: з 2010 по 2014 рік навчався в аспірантурі в науково-дослідному Інституті хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України за спеціальністю 01.04.18 «Фізика і хімія поверхні» без відриву від виробництва.

Тема дисертаційного дослідження: «Адсорбційна іммобілізація цис-дихлордіамінплатини та йонних форм важких металів магніточутливими нанокомпозитами з різною природою поверхні». Диплом кандидата хімічних наук ДК № 048939 виданий на підставі рішення Атестаційної колегії 23.10.2018 року.

Інформація про стажування: з 08.04.2019 р. в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя, наказ № 63 від 08 квітня 2019 р., тема: «Вивчення передового педагогічного досвіду роботи викладачів з дисциплін „Фізична хімія“, „Колоїдна хімія“, „Хімія поверхні“ та „Історія хімії“». Посвідчення № 13/18-19 від 14 травня 2019 р.

Наукові інтереси та досягнення: наукові дослідження в рамках проекту «Синтез та дослідження адсорбційних властивостей нових нанокомпозиційних та магніточутливих матеріалів щодо катіонів важких металів» (державний реєстраційний номер — 0112U002262, 01.12–01.22) спрямовані на синтез та дослідження нових типів функціоналізованих наноматеріалів і нанокомпозитів з високими адсорбційними параметрами та селективністю, перспективних для практичного використання та виробництва на їх основі хімічно модифікованих адсорбентів, що поєднують високу ємність та специфічність, встановлення їх характеристик та умов експлуатації. Основна увага зосереджена на використанні магнітних носіїв, оптимізації умов синтезу, модифікуванні і функціоналізації поверхні, виборі ефективних комплексоутворювачів, аналізі ємності та вибірковості адсорбентів. Напрямок роботи обумовлений необхідністю розробки ефективних та економічних сорбційних матеріалів для ліквідації забруднень навколишнього середовища, очистки води, утилізації відходів, створення новітніх засобів біотехнології для розділення ДНК, імуноглобулінів, антитіл, впровадження лікарських препаратів еферентної терапії тощо. Дослідження проводяться спільно з Інститутом хімії поверхні НАН України.

Навчальні предмети, які викладає: загальна хімія, неорганічна хімія, будова речовини.

Нагороди: подяка Житомирського державного університету імені Івана Франка за активну участь у науково-дослідній роботі та з нагоди Дня науки 2015 р.

Друковані праці:

Кичкирук Ольга Юріївна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат хімічних наук.

Біографія: народилась 10.02.1972 р. у м. Житомирі. Закінчила ЗОШ № 19 м. Житомира. Вищу освіту здобула у Київському державному університет імені Тараса Шевченка на Хімічному факультеті у 1994 р. 1996–1999 роки навчалася в аспірантурі в Інституті хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України. З 1994 по 1996 роки працювала асистентом кафедри хімії в Житомирській державній агроекологічній академії. З 1999 року по 2004 рік працювала інженером І категорії в Інституті хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України. В 2008 році захистила кандидатську дисертацію та здобула науковий ступінь кандидата хімічних наук за спеціальністю 01.04.18 «Фізика і хімія поверхні». З 2004 року працівник Житомирського державного університеті імені Івана Франка на посадах асистента, старшого викладача, доцента кафедри хімії. З серпня 2018 року заступник декана природничого факультету з навчальної роботи.

Початок роботи в університеті: з вересня 2004 року.

Інформація про вищу освіту: у 1994 році закінчила Київський державний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю: «Хімія — аналітична хімія», кваліфікація спеціаліста: «хімік, викладач»; диплом: ЛЕ № 006686 від 20.06.1994 р.

Навчання в аспірантурі, докторантурі: з 1996 рік по 1999 рік навчалася в аспірантурі в науково-дослідному Інституті хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України за спеціальністю 01.04.18 «Фізика і хімія поверхні».

Тема дисертаційного дослідження: «Застосування реакції амінометилювання для іммобілізації комплесотвірних аналітичних реагентів на поверхні кремнеземів». Диплом кандидата хімічних наук ДК № 047922 протокол № 30–07/6 від 02.07.2008 року. Атестат доцента кафедри хімії 12 ДЦ 030193 протокол № 4/02–Д від 17.05.2010 року.

Інформація про стажування: інституті хімії поверхні ім. О. О. Чуйка 2012 р.; з 24 квітня по 31 травня 2017 р. в Інституті хімії поверхні імені О. О. Чуйка НАН України (відділ хімії поверхні гібридних матеріалів) (наказ № 23а від 18 квітня 2017 р.), тема: «Науковий підхід при формуванні та викладанні теоретичного матеріалу з практичною спрямованістю навчальних дисциплін „Аналітична хімія“, „Екоаналітична хімія“ та „Координаційна хімія“».

Наукові інтереси та досягнення: наукова робота направлена на синтез та вивчення адсорбційних властивостей органо-мінеральних композитів на основі неорганічних носіїв, зокрема кремнеземів та природних мінералів шляхом in situ іммобілізації та адсорбції високомолекулярних сполук. Наукові дослідження проводяться з використанням спектрофотометричного, атомно-абсорбційного аналізів, спектроскопії дифузного відбиття, ІЧ-спектроскопії. Співпраця з науково-дослідним Інститутом хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України, Київським державним університетом ім. Тараса Шевченка, університетом Марії-Склодовської у Любліні (Польща).

Виконувала наукові дослідження в рамках держбюджетної роботи по темі «Синтез та використання нових комплексоутворюючих сорбентів для твердофазної екстракції іонів та молекул» (2006–2008 рр.) та по темі проекту фундаментальних досліджень «Синтез нових комплексоутворюючих адсорбентів для твердофазної екстракції іонів та молекул» (2007–2008 рр.).

Навчальні предмети, які викладає: аналітична хімія, екологічна хімія, екоаналітична хімія, сорбційні методи в хімічному аналізі, координаційна хімія.

Нагороди: грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка за наукові успіхи 2009 р., почесна грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка за сумлінну працю, значний особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців 2017 р., Подяка голови Житомирської обласної ради за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих педагогічних кадрів, активну життєву позицію та з нагоди дня заснування Житомирського державного університету імені Івана Франка 2018 р., Диплом Житомирського державного університету імені Івана Франка «Лідер публікаційної активності в 2019 році», Почесна грамота президента Національної академії наук України та президента Малої академії наук України за плідну та бездоганну працю, професійну майстерність, значні успіхи в забезпеченні наукового та освітнього процесу із метою піднесення престижу педагогічних працівників, які зробили вагомий внесок у розвиток Житомирського територіального відділення Малої академії наук України 2019 р., Подяка президента Малої академії наук та директора НЦ «МАНУ» за високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток Малої академії наук України, формування, підтримку і виховання обдарованої учнівської молоді 2020 р., Подяка Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність 2020 р.

Друковані праці:

Кусяк Наталія Володимирівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат хімічних наук.

Біографія: народилась 21 червня 1974 р. в селі Качанівка Хмільницький району Вінницької області. У 1991 р. з відзнакою закінчила ЗОШ № 19 м. Житомира. У 1996 році з відзнакою закінчила Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка за спеціальністю «Біологія та хімія». З 1996 по 2000 навчалась в аспірантурі Інституту Фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова Національної академії наук України (м. Київ) без відриву від виробництва, у 2003 році успішно захистила дисертацію у Львівському національному університеті імені Івана Франка за спеціальністю 02.00.01 «Неорганічна хімія». Працювала на посадах старшого лаборанта (з 1995 р.), асистента (з 2001 р.) та старшого викладача (з 2003 р.) кафедри хімії Житомирського державного університету імені Івана Франка. У 2004 році отримала вчене звання доцента кафедри хімії. З 2004 по 2012 завідувала кафедрою хімії університету. З 2012 року працює на посаді доцента кафедри. З 2011 по 2015 була членом науково-методичної комісії з вищої освіти «Хімія». В 2017 та 2019 здійснювала експертизу електронних версій підручників, поданих на конкурсний відбір проектів підручників «Хімія (рівень стандарту)» для 9 та 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України. З 2016 — член науково-методичної комісії сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України. З 2020 року експерт з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. З вересня 2021 року вчитель хімії за сумісництвом Наукового ліцею Житомирського державного університету.

Початок роботи в університеті: вересень 1996 р.

Інформація про вищу освіту: у 1996 році закінчила Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка за спеціальністю «Біологія та хімія» та здобула кваліфікацію «вчителя біології та хімії середньої загальноосвітньої школи I–III-го» ступенів (ЛР ВЕ № 000366 від 29.06.1996 р.).

Навчання в аспірантурі, докторантурі: з 1996–2001 — навчалась в аспірантурі Інституту Фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова НАН України (м. Київ) без відриву від виробництва.

Тема дисертаційного дослідження: «Взаємодія InAs, InSb та GaAs з бромвиділяючими травильними композиціями». Диплом кандидата хімічних наук ДК № 018978 протокол № 11—07/5 від 21.05.2003 року за спеціальністю 02.00.01 «Неорганічна хімія». Атестат доцента кафедри хімії 02 ДЦ 015718 протокол № 5/13—Д від 15.12.2005 р.

Інформація про стажування: лютий—березень 2007 р. — Київський національний університет імені Т. Г. Шевченка, лютий—березень 2012 р. — Інститут хімії поверхні О. О. Чуйка НАН України, м. Київ; квітень — травень 2017 р. — Інститут хімії поверхні імені О. О. Чуйка НАН України (відділ наноматеріалів) (наказ № 23а від 18 квітня 2017 р.), тема: «Наукова складова навчального процесу під час викладання дисциплін „Загальна та неорганічна хімія“, „Будова речовини та хімічний зв’язок“ та „Нанохімія“, як одна з найважливіших при підготовці фахівців з вищою освітою спеціальності „Хімія“». Вересень — жовтень 2021 році — участь у колективному міжнародному науково-педагогічному стажуванні дистанційно «Introduction of European approaches and new methods of training future specialists in biology, ecology, geography, geology and chemistry» (Польща).

Наукові інтереси та досягнення: Розробка та синтез нових поліфункціональних наноматеріалів і нанокомпозитів на основі хімічно модифікованого магнетиту; дослідження їх фізико-хімічних та адсорбційних характеристик щодо лікарських препаратів, компонентів біологічного середовища, катіонів важких металів. Співпраця з науково-дослідним Інститутом хімії поверхні ім. О. О. Чуйка Національної академії наук України. 2006–2008 — керівник держбюджетної теми «Синтез та використання нових комплексоутворюючих сорбентів для твердофазної екстракції іонів та молекул». 2007–2009 — відповідальний виконавець гранту «Синтез нових комплексоутворюючих адсорбентів для твердофазної екстракції іонів та молекул» Державного фонду фундаментальних досліджень. 2012–2022 — керівник проекту «Синтез та дослідження адсорбційних властивостей нових нанокомпозиційних та магніточутливих матеріалів щодо катіонів важких металів» (державний реєстраційний номер — 0112U002262).

Навчальні предмети, які викладає: загальна хімія, неорганічна хімія, квантова хімія, нанохімія, магнетохімія.

Нагороди: Диплом ЖДУ «Кращий молодий викладач університету» (І в номінації) (2004 р.); Почесна грамота ЖДУ ім. І. Франка (2008); Грамота Житомирської обласної ради за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку кадрів (2012 р.); Грамоти управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації за активну участь в організації та проведенні олімпіад та активну участь у науково-дослідній роботі університету (2006 р., 2014 р.); Почесна грамота управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації за багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм (2010 р.); Дипломи IX-X Міжнародних виставок навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні» (2006, 2007р.); Почесна відзнака «Слава Житомирського державного університету імені Івана Франка» (2015 р.); Подяки ЖДУ ім. І. Франка за активну участь у науково-дослідній роботі (2011, 2017); Подяка (2014) та Почесна грамота Національної академії наук України та Національного центру «Мала академія наук України» за вагомий особистий внесок у розвиток обдарованої учнівської молоді (2018).

Друковані праці:

Листван Віталій Володимирович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат хімічних наук.

Біографія: народився 21.03.1973 р. у м. Шостка Сумської області. Закінчив ЗОШ № 12 м. Житомира. У 1989 році вступив, та у 1994 році закінчив хімічний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка. У 1994–1997 роках навчався в аспірантурі Інституту органічної хімії НАН України (м. Київ). У 1998 році працював в авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України». З 1998 по 1999 роки провідний інженер ВАТ «Київський завод реактивів, індикаторів та аналітичних препаратів». У 1998 р. захистив дисертацію на здобуття ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.03 «Органічна хімія». З 1999 року працівник Житомирського державного університеті імені Івана Франка на посадах старшого викладача, а з 2001 року — доцента кафедри хімії.

Початок роботи в університеті: вересень 1999 р.

Інформація про вищу освіту: у 1994 році закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю: «Хімія — органічна хімія», диплом: ЛЕ № 006638 від 20.06.1994 р., кваліфікація спеціаліста: «хімік, викладач».

Навчання в аспірантурі, докторантурі: з 1994 року по 1997 рік навчався в аспірантурі Інституту органічної хімії НАН України (м. Київ) за спеціальністю 02.00.03 «Органічна хімія».

Тема дисертаційного дослідження: «Синтез флуоровмісних органічних сполук сірки на основі 1,1—дигідрополіфлуоралкілсульфідів» (диплом кандидат хімічних наук ДК № 002778 від 10.03.1999 р. протокол № 17–07/4, 02.00.03 — органічна хімія, атестат доцента кафедри хімії ДЦ № 007822, від 19.06.2003 р. протокол № 3/13–Д).

Інформація про стажування: 2004 р. — Житомирська обласна санітарно-епідеміологічна станція; 2009 р. — Житомирський національний агроекологічний університет, з 16 березня по 16 квітня 2009 р., наказ № 36 від 12 березня 2009 р., тема: «Вивчення досвіду науково-дослідної, навчальної та методичної роботи кафедри хімії Житомирського національного агроекологічного університету» посвідчення № 47 від 17 квітня 2009 р.; 2014 р. — Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, з 10.04.2014 р. по 16.05.2014 р., наказ № 177—к, від 04 квітня 2014 р., тема «Вивчення досвіду навчальної, методичної та науково-дослідної роботи на кафедрі хімії ТНПУ», посвідчення № 672—33/03 від 21 травня 2014 р.; 2019 р. — Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України з 15 квітня 2019 по 15 травня 2019 р., наказ № 21 від 11 квітня 2019 р., тема: «Вивчення сучасних напрямів дослідження у галузі хімії поверхні та їх застосування у навчальному процесі при підготовці фахівців-хіміків», посвідчення № 1 від 15 травня 2019 р.

Наукові інтереси та досягнення: основний напрям наукової роботи — органічний синтез. Дослідження у галузі органічних сполук Сульфуру та Фосфору; зокрема, синтез фосфонієвих солей і фосфорілідів та нових органічних сполук на їх основі; одержання сполук з потенційною фізіологічною активністю (антимікробною, антиоксидантною тощо), що містять фрагменти вже відомих біологічно активних сполук та фармацевтичних препаратів; вивчення їх фізіологічної дії.

Керував виконанням держбюджетної теми «Синтез фосфонієвих солей і фосфорілідів та дослідження їх антибактеріальної дії» (державний реєстраційний номер 010510001058), метою якої є одержання і вивчення біологічної активності нових потенційних антимікробних препаратів та інших практично цінних сполук, зокрема, протипухлинної дії, а також рідких кристалів та органічних люмінофорів.

У співпраці з Буковинським державним медичним університетом досліджував антимікробну активність синтезованих на кафедрі фосфонієвих солей та алкіліденфосфоранів. За результатами дослідження антибактеріальної дії двох отриманих речовин, отримав, як співавтор винаходу, деклараційні патенти на корисні моделі.

У співпраці з Інститутом клітинної біології та генетичної інженерії НАН України займається вивченням антиоксидантної, антимікробної, протипухлинної дії одержаних нових органічних сполук.

Навчальні предмети, які викладає: органічна хімія, методи синтезу органічних сполук, хімія ароматичних та гетероциклічних сполук, механізми органічних реакцій, біоорганічна хімія з основами біохімії.

Нагороди: почесна грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка за активну науково-дослідну роботу (2006 р.); Грамота Міністерства освіти і науки України за підготовку переможця ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (2006 р.); Почесна грамота за вагомий внесок у розвиток інтеграції науки та освіти, грамотою управління освіти та науки облдержадміністрації — за активну участь у науково-дослідній роботі; Грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовці висококваліфікованих педагогічних кадрів та з нагоди 90-річчя від дня заснування університету (2009 р.); Подяка Житомирського державного університету імені Івана Франка за сумлінну працю, високі досягнення в навчальній, науковій, виховній і методичній роботі та з нагоди 50 річниці створення кафедри хімії (2015 р.).

Друковані праці:

Писаренко Сніжана Василівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: старший лаборант, асистент.

Біографія: народилась 11.07.1992 р. в м. Житомирі. У 2009 р. закінчила Житомирську ЗОШ № 14. Цього ж року вступила до природничого факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка, який закінчила в 2013 році та здобула базову вищу освіту за напрямом підготовки «Хімія», в 2014 році здобула повну вищу освіту за спеціальністю «Хімія». В 2014 році вступила та успішно закінчила магістратуру Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Хімія».

В 2019 р. вступила до аспірантури на кафедрі фізичної хімії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» зі спеціальності «161 Хімічні технології та інженерія» на здобуття наукового ступеня доктора філософії.

Початок роботи в університеті: вересень 2014 року.

Інформація про вищу освіту: у 2013 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка і отримала базову вищу освіту за спеціальністю «Хімія» та здобула кваліфікацію «хіміка, вчителя хімії» (диплом ТМ № 45665339 від 29.06.2013 р.). У 2014 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Хімія» та здобула кваліфікацію «хіміка, вчителя хімії, біології та екології» (диплом ТМ № 47291329 від 30.06.2014 р.), у 2015 році закінчила магістратуру Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Хімія» та здобула кваліфікацію «хіміка, викладача хімії» (диплом М15 № 015747 від 30.06.2015 р.).

Навчання в аспірантурі, докторантурі: з 2019 навчання на денній формі кафедри фізичної хімії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» зі спеціальностю 161 Хімічні технології та інженерія.

Тема дисертаційного дослідження: «Технологія синтезу комплексних титановмісних сполук косметичного та фармакологічного призначення з ільменітової руди Іршанського родовища».

Наукові інтереси та досягнення: ігрові технології при вивченні хімії в середній школі.

Навчальні предмети, які викладає: хімічні аспекти сучасної технології, механізми органічних реакцій.

Друковані праці:

Свиридюк Катерина Петрівна

Посада, науковий ступінь, вчене звання: асистент.

Біографія: народилась 08.07.1997 р. в с. Стовпин Корецького району Рівненської області. У 2012 році закінчила Стовпинську загальноосвітню школу I-II ступенів, у 2014 — Великомежиріцький НВК «Школа І ступеня-гімназія». Того ж року вступила на природничий факультет Житомирського державного університету імені Івана Франка, який закінчила з відзнакою у 2020 році, отримавши повну вищу освіту за спеціальностями 102 Хімія та 091 Біологія. Протягом 2018-2019 років працювала на посаді лаборанта кафедри ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття. З 2019 року — інспектор навчально-методичного відділу та з вересня 2021 р. — асистент кафедри хімії Житомирського державного університету імені Івана Франка (за сумісництвом).

Початок роботи в університеті: вересень 2018 року.

Інформація про вищу освіту: диплом бакалавра виданий Житомирським державним університетом імені Івана Франка, спеціальність: Хімія, кваліфікація: вчитель хімії (В18 № 196124 від 30.06.2018 р.). Диплом магістра виданий Житомирським державним університетом імені Івана Франка, спеціальність: 091 Біологія, кваліфікація: магістр біології, біолог, викладач біології, молодший науковий співробітник (біологія), (М20 № 012860 від 01.01.2020 р.). Диплом магістра виданий Житомирським державним університетом імені Івана Франка, спеціальність: 102 Хімія, кваліфікація: магістр хімії, хімік, викладач хімії, молодший науковий співробітник (хімія), (М20 № 098473 від 30.06.2020 р.).

Наукові інтереси та досягнення: адсорбційні властивості магнітокерованих наночастинок щодо лікарських препаратів та білків.

Навчальні предмети, які викладає: фармацевтична хімія, біополімери та поліелектроліти.

Ходюк Олександр Васильович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: лаборант.

Біографія: народився 14.03.2002 р. в м. Олевськ, Житомирської області. У 2019 закінчив Олевську гімназію. В цьому ж році вступив на природничий факультет Житомирського державного університету імені Івана Франка на спеціальність «Хімія». Зараз є студентом 4 курсу бакалаврського рівня освіти.

Початок роботи в університеті: 03.10.2022

Чайка Микола Володимирович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат хімічних наук.

Біографія: народився 10.12.1992 р. в місті Баранівка Житомирської області. У 2010 р. з відзнакою закінчив Баранівську ЗОШ № 2 ім. О. Сябрук. Цього ж року вступив до природничого факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка, який закінчив з відзнакою в 2014 році. В 2014 році вступив та успішно закінчив магістратуру Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Хімія». У 2015 році вступив до аспірантури без відриву від виробництва Інституту фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова НАН України за спеціальністю «05.27.06 — технологія, обладнання та виробництво електронної техніки». З вересня 2014 року по серпень 2020 року працював на посаді старшого лаборанта кафедри хімії Житомирського державного університету імені Івана Франка, а з вересня 2015 по серпень 2020 року — асистента кафедри хімії (робота за сумісництвом). У період з вересня 2019 по серпень 2020 року працював за сумісництвом вчителем хімії ЗОШ I–III ступенів № 21 м. Житомира. 4 грудня 2019 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.207.02 в Інституті проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук зі спеціальності 02.00.04 — фізична хімія (науковий керівник — доктор хімічних наук, професор В. М. Томашик). З вересня 2020 по серпень 2021 року — старший викладач, а з вересня 2021 — доцент кафедри хімії Житомирського державного університету імені Івана Франка. З вересня 2021 року вчитель хімії Наукового ліцею Житомирського державного університету імені Івана Франка (робота за сумісництвом).

З 1 січня 2022 року відповідальний секретар приймальної комісії Житомирського державного університету імені Івана Франка. У 2023 році отримав вчене звання доцента кафедри хімії.

Початок роботи в університеті: вересень 2014 року.

Інформація про вищу освіту: у 2014 році з відзнакою закінчив Житомирський державний університет імені Івана Франка і отримав базову вищу освіту за спеціальністю «Хімія» та здобув кваліфікацію бакалавра, вчителя хімії, диплом: ТМ № 47441036 від 30.06.2014 р. У 2015 році з відзнакою закінчив магістратуру Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Хімія» та здобув кваліфікацію «Хіміка, викладача хімії» (диплом М15 № 015744 від 30.06.2015 р.).

Навчання в аспірантурі, докторантурі: з 2016 по 2019 рік навчання в аспірантурі без відриву від виробництва в Інституті фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова НАН України за спеціальністю «05.27.06 — технологія, обладнання та виробництво електронної техніки».

Тема дисертаційного дослідження: «Фізико-хімічна взаємодія монокристалів СdTe та твердих розчинів ZnxCd1−xTe і CdxHg1−xTe з травильними композиціями K2Cr2O7 — мінеральна кислота — розчинник». Диплом кандидата хімічних наук ДК № 056290, наказ МОН України від 26.02.2020 р. № 289 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присвоєння вчених звань і присудження наукових ступенів». Атестат доцента кафедри хімії АД № 012163 видано на підставі рішення атестаційної колегії від 20 лютого 2023 року (протокол № 22 від 27 грудня 2022 року).

Інформація про стажування: з 6 вересня по 17 жовтня 2021 року проходив міжнародне науково-педагогічне стажування «Introduction of European approaches and new methods of training future specialists in biology, ecology, geography, geology and chemistry» у Куявському університеті у м. Влоцлавеку, Польща (сертифікат № NSI-61721-KSW від 17 жовтня 2021 року).

Наукові інтереси та досягнення: розробка процесів і способів формування нанорозмірних кристалів та рельєфу на поверхні напівпровідників типу АIIB, АIІIBV та твердих розчинів на їх основі.

Наукові дослідження виконуються в рамках держбюджетних тем: «Розробка і оптимізація нових ефективних травильних композицій і технологічних процесів хімічної обробки поверхні монокристалів і плівок напівпровідників типу АIIВVI, АIIIВV і AIVBVI та твердих розчинів на їх основі» (2012–2016 рр.), «Фізико-хімічні явища в напівпровідниках, вуглецевих нанокомпозитах і гетероструктурах, вплив на них технології виготовлення і зовнішніх дій» (2016–2020 рр.), «Розробка процесів і способів формування нанорозмірних кристалів та рельєфу на поверхні напівпровідників АIIВVI, АIIIВV і твердих розчинів на їх основі» (2017–2021 рр.).

Навчальні предмети, які викладає: фізична хімія, колоїдна хімія, кристалохімія, комп’ютерна хімія, хімія з основами біогеохімії.

Нагороди: Подяка Житомирського державного університету імені Івана Франка за сумлінну працю, значний особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців, високий професіоналізм та з нагоди 97-річчя від Дня заснування університету (2016); Диплом «Лідер публікаційної активності — 2019»; Переможець щорічного конкурсу «Молодий науковець року — 2019 (природничо-математичний напрям)» та «Молодий науковець року — 2020 (природничо-математичний напрям)» Житомирського державного університету імені Івана Франка; Подяка Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність (2021).

Друковані праці:

Чумак Володимир Валентинович

Посада, науковий ступінь, вчене звання: доцент, кандидат хімічних наук.

Біографія: народився 09.11.1976 року в м. Запоріжжя. В 1993 році з відзнакою закінчив ЗОШ № 19 м. Житомира. У 1993 році вступив на природничий факультет Житомирського педагогічного інституту імені Івана Франка, який закінчив з відзнакою у 1998 році та отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Біологія та хімія». У 1998–2001 роках працював вчителем хімії та біології в Іванівській ЗОШ І–ІІІ ступенів Житомирського району Житомирської області. У цей же період, працював за сумісництвом в ЗОШ І–ІІІ ступенів № 8 м. Житомира та у Житомирському вищому професійному училищі-інтернаті. У 2001 році вступив до Запорізького державного медичного університету на фармацевтичний факультет, та у 2004 році здобув з відзнакою (без відриву від виробництва) кваліфікацію провізора за спеціальністю «Фармація». З вересня 2001 по 2003 рік — асистент кафедри хімії Житомирського державного університету імені Івана Франка. У 2003 році був направлений на річне стажування до хімічного факультету Київського національного університеті імені Тараса Шевченка в якості викладача-стажиста. У 2004 році вступив до аспірантури з відривом від виробництва до хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Неорганічна хімія». У жовтні 2007 року в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка достроково захистив дисертацію та здобув науковий ступінь кандидата хімічних наук зі спеціальності 02.00.01 «Неорганічна хімія» (науковий керівник — доктор хімічних наук Ю. О. Тітов). З вересня 2007 року асистент, з 2008 року старший викладач, з 2010 року доцент, 2014–2018 роки завідувач кафедри хімії Житомирського державного університету імені Івана Франка, з 2018 року — проректор з навчально-методичної та виховної роботи Житомирського державного університету імені Івана Франка.

У 2009, 2013 та 2016 році — заступник відповідального секретаря приймальної комісії, а у 2010–2012, 2014–2015 та у 2017–2018 роках відповідальний секретар приймальної комісії Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Початок роботи в університеті: з вересня 2001 року.

Інформація про вищу освіту: у 1998 р. закінчив Житомирський державний педагогічний інститут імені Івана Франка за спеціальністю «Біологія та хімія» та здобув кваліфікацію вчителя біології, хімії (диплом ТМ № 10627466 від 30.06.1998 р.), у 2004 р. закінчив Запорізький державний медичний університет за спеціальністю «Фармація» та здобув кваліфікацію провізора (диплом АР № 25612406 від 25.06.2004 р.).

Навчання в аспірантурі, докторантурі: з 2004 по 2007 рік навчання в аспірантури з відривом від виробництва в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за спеціальністю 02.00.01 «Неорганічна хімія».

Тема дисертаційного дослідження: «Особливості утворення, будова і властивості п’ятишарових перовскітоподібних сполук та ізоморфнозаміщених фаз типу А5В5О17». (Диплом кандидата хімічних наук ДК № 044229 протокол № 15-07/1 від 17 січня 2008 року. Атестат доцента кафедри хімії 12 ДЦ 024131 протокол № 3/17-Д від 09 листопада 2010 року.)

Інформація про стажування: з 01.09.2003 р. по 01.09.2004 р. в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка; з 01 квітня по 30 квітня 2013 р. В Житомирському національному агроекологічному університеті (наказ № 13 від 25 березня 2013 р.), тема: «Вивчення досвіду організаційної роботи на кафедрі хімії Житомирського національного агроекологічного університету та стану наукової і навчально-методичної роботи», посвідчення № 58 від 30 квітня 2013 р.; з 24 квітня по 31 травня 2017 р. в Інституті хімії поверхні імені О. О. Чуйка НАН України (відділ наноматеріалів) (наказ № 23а від 18 квітня 2017 р.), тема: «Сучасні аспекти удосконалення теоретичних і практичних знань в межах викладання дисциплін «Загальна і неорганічна хімія», «Фізична та колоїдна хімія», «Кристалохімія», «Фармацевтична хімія».

Наукові інтереси та досягнення: cинтез та дослідження оксидних сполук та фаз із шаруватою перовскітоподібною структурою типів AnBnO3n+2, An+1BnO3n+1, AnBnO3n+1 та AnBn-1O3n, встановлення взаємозв’язків склад — будова — властивість, пошук кореляцій між складом (будовою) та механізмами утворення, поліморфними перетвореннями і границями морфотропних переходів сполук і фаз цього типу, виявлення факторів впливу на них, а також визначення критеріїв направленого пошуку нових представників цього класу сполук.

Працював в рамках держбюджетних тем: 06БФ037-02 «Особливості механізмів утворення шаруватих перовскітоподібних сполук типу AnBnO3n+2 (n = 5, 6) із систем сумісноосаджених компонентів» та 01БФ037-02 «Дослідження умов одержання та синтез вихідних полікристалічних матеріалів на основі сполук типу AnBnO3n+2 за методом сумісного осадження та за золь-гель технологією».

Навчальні предмети, які викладає: фізична та колоїдна хімія, кристалохімія, загальна хімія.

Нагороди: стипендіат Кабінету Міністрів України 2010-2012 р., грамота Житомирського державного університету імені Івана Франка (2008 р.); грамота Житомирської обласної ради (2009 р.); почесна грамота Житомирської обласної державної адміністрації (2010 р.); грамота управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації (2012 р.); подяка Житомирського державного університету імені Івана Франка (2013 р.); подяка Міністерства освіти і науки України (2014 р.); почесна відзнака «Заслужений працівник Житомирського державного університету імені Івана Франка» (2015 р.); грамота Міністерства освіти і науки України (2017 р.); почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2019 р.).

Друковані праці: