Наукові центри

 
Наукові школи Наукові центри Наукові лабораторії
 

Центр естетичної антропології та етнокультурології

Створено при ЖДУ імені Івана Франка рішенням вченої ради університету, протокол № 11 від 29.06.2011 (приймають участь в його роботі викладачі кафедри філософії історичного факультету, кафедри видавничої справи, редагування, основ журналістики та філології ННІ філології та журналістики).

Очолює центр доктор філософських наук, професор О. П. Поліщук.

Інтелект-Кемпи та семінари

Основні напрями діяльності:

 • Координування актуальної проблематики соціально-гуманітарних і мистецько-педагогічних досліджень; залучення до досліджень викладачів та студентів університету; створення інформаційних ресурсів щодо популяризації та поширення досвіду результатів діяльності Центру.
 • Співпраця з установами всіх форм власності та з громадськими організаціями України й зарубіжних країн для проведення наукових досліджень.
 • Залучення учнівської і студентської молоді до участі в науковій діяльності Центру та університету.

Підсумки науково-дослідницької роботи:

 • Результати наукових досліджень представлено у публікаціях: одноосібних та колективних монографій (в тому числі опублікованих за межами України); фахових статтях в українських і зарубіжних журналах, збірниках статей і т.п. За весь період діяльності центру ЦЕАТЕК загальна кількість наукових публікацій — 243.
 • Опубліковані монографії: Ковтун Н. М. Структурно-функціональний аналіз архетипу культурного героя / Наталія Ковтун. — Житомир: Видавець Евенок О. О., 2018. — 182 с.; Полищук Е. П. Человек эстетический: образ и мышление в свете эстетической антропологии / Полищук Е. П. // Человек. Общество. Культура: [Монография; гл. 3] / Под ред. проф. И. Н. Титаренко. — Ставрополь: Логос, 2013. — С. 58-76; Olena Polishchuk. Mitologizacja państwa w kulturowych przedstawieniach współczesnej Europy: aesthesis i myślenie artystyczne jako środek komunikacy jnego oddyiaływania propagandy // Mitologizacje państwa w kulturze i literaturze polskiej i iberyjskiej /red. Wojciech Charchlis i Bogdan Trocha. — Zielona Góra: Uniwersytet Zielogórski, 2014. — S. 53 — 68.; Олена Полищук. Мифологема Воина света" Пауло Коельо: метаморфозы художественного мышления // Fantastyczność i cudowność — Homo Mythicus — Mityczne wzorce tozsamości / pod red. Haliny Kubickiej, Grzegorza Trebickiego i Bogdana Trochy. — Zielona Góra: Uniwersytet Zielogórski, 2014. — S. 257 — 267. (ISBN 978-83-940506-4-1); Olena Polishchuk. Mitopoesis i mitologizacja jako fenomeny współczesnej kultury // Mitologizacja kultury w polskiej i iberyjskiej twórczości artystycznej /red. Wojciech Charchalis i Bogdan Trocha. — Zielona Góra: Uniwersytet Zielogórski, 2015. — C. 33 — 42. (ISBN 978-83-940506-8-9); Olena Polishchuk. Fenomen «innej logiki» jako podsstawa mythopoesis i aesthesis we współczesnej literaturze i kulturze // Mitologizacja człowieka w kulturze i literaturze iberyjskiej i polskiej /red. Wojciech Charchalis i Bogdan Trocha. — Zielona Góra: Uniwersytet Zielogórski, 2016. — C. 37 — 50. (ISBN 978-83-940506-1-0); Olena Polishchuk. Dylemat «tolerancja/atolerancja» w warunkach konfliktu wojennego a kwestia artystycznej racjonalności neomitu // Wojna/Pokój: Humanistyka wobec wyzwań współczesności /red: R. Sapeńko / P. Pochyły. — Zielona Góra: Morpho, 2017. — S. 647-672 (ISBN: 978-83-62352-43-2); Ślusar W. Problem przemocy i wojny w kontekście transformacji społecznych / Wadim Ślusar // Wojna / Pokój. Humanistyka wobec wyzwań współczesności; red: R. Sapeńko / P. Pochyły. — Zielona Góra: morpho, 2017. — S. 24 — 51 (ISBN: 978-83-62352-43-2); Слюсар В. Феномен свободи в культурній самореалізації особистості [монографія] / Вадим Слюсар. — Житомир: Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, 2012. — 256 с. Слюсар В. М. «Раціональне» насилля в глобалізованому світі як утвердження принципу соціальної взаємодії «вибір без вибору» / Слюсар В. М. // Час вибору: виклики інформаційної епохи / за заг. ред. О. А. Івакіна, Д. В. Яковлева. — Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2016. — С. 459 — 471; Слюсар В. М. Насилля: соціально-філософська природа / Вадим Слюсар. — Житомир: Вид-во Євенок О. О., 2017. — 450 с. ; Янковський С. В. Принцип разнообразия в формировании единства социально-культурного мира [гл. 1] // Человек. Общество. Культура : [Монография; гл. 1] / под ред. И. Н. Титаренко. — Ставрополь : Логос, 2013. — С. 5–22; Янковский С. В. Фауст и фаустианский тип культуры в трансформациях социальной жизни // Saarbrücken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015. — 46 с. та ін.
 • Зарубіжні фахові статті: Дударь О. П. Синестезия как эстетический феномен / О. П. Дударь // Вестник Бурятского государственного университета. Сер. Философия, социология, политология, культурология. — 2014. — Вып. 14 (1).— С. 128-132; Полищук Е.П. Художественно-литературная антиципация в свете эстетической антропологии / Е.П. Полищук // Художественная антропология: внутреннее и внешнее тело человека в литературе: Сб. статей: Вып. 2. — Караганда: Центр гуманитарных исследований «Тезис», 2011. — С. 103-108; Полищук Е.П. Прогностический потенциал инологики художественного мышления в контексте эстетической антропологии / Е.П. Полищук // Дискурсивные практики современности: Сб. статей. — Караганда: Центр гуманитарных исследований «Тезис», 2011. — С. 59-64; Polishchuk Olena. The Philosopher’s Stone, Hogwarts School of magic and wizard, muggles and other virtual Objects of J.K. Rowling’s artistic thinking. Универзитет у Нишу, Годишњак учитељског факултета у Врању, година четверта, Врање, 2013, с. 23-32. (ISSN 1820-3396); Полищук Е.П. Феномен «HOMO MYSTICUS» в современном мире: художественное мышление, мифопоэтика и эсхатологические визии Даниила Андреева // NB: Филологические исследования. — 2014. — № 1. — С.68-124. DOI: 10.7256/2306-1596.2014.1.11433. URL: http://e-notabene.ru/fil/article_11433.html (ISSN: 2306-1596); Olena Polishchuk. Artistic Thinking as the Phenomenon of Human’s Existence and Culture: Post-non-classical Discourse // The Polish Journal of Aesthetics. — Vol. 34 (3). — 2014. — P. 91-100. (ISSN: 1643-1243, URL: http://estetykaikrytyka.pl/art/34/eik_34_6.pdf); Поліщук О.П. ‘Homo Aesthetic’: естезис у людському житті /Поліщук О.П. //Scientific Journal Virtus. — Issue 7. — June 2016. — P. 27-31. (ISSN 2410-4388 (Print) ISSN 2415-3133 (Online); Олена Полищук. Художественно-экспрессивное мышление и современное художественное пространство Украины. Literatura i kultura popularna, XII, Wroclaw 2016, s. 7-21; Polishchuk O. Artistic Myth and its Interpretations of Cultural Heritage of the Eastern European Countries in the Popular Animated Films of the Post-Soviet Period / Olena Polishchuk // Future Human Image, Volume 10, 2018. — С. 62-69. — DOI: 10.29202/fhi/10/6. — http:// FHI_10_Polishchuk.pdf — Erich Plus, Index Copernicus; Слюсар В. Н. Л. Н. Гумилев о проблемах взаимодействия этносов / В. Н. Слюсар // Евразийство и мир. — 2014. — № 3. — С. 126 — 137; Slyusar V. The image of muslims as «subject capable of violence» in modern western mass culture: social-philosophical analyses / V. Slyusar // Шығыстың аймақтық хабаршысы (Scientific Journal Regional Bulletin of the East) — Өскемен: С. Аманжолов атындағы ШҚМУ «Берел» баспасы. — 2015. — № 66. — С. 406 — 415; Slusar W. «Планшетное сознание» как субъективная составляющая «рационального насилия» в глобализированном мире / Wadym Slusar // Studia Warminskie. — 2015. — № 52. — S. 51 — 61; Слюсар В. Н. «Прометеевский» и «иоанновский» человек как субъекты насилия / В. Н. Слюсар // Вестник Бурятского государственного университета. — 2016. — Вып. 3. — С. 21 —29; Слюсар В. Н. «Божественное» насилие в процессе социальных трансформаций / В. Н. Слюсар // Вестник Бурятского государственного университета. — 2017. — № 2. — С. 139 — 147; Slyusar V. Instruments of transition of the forms of social violence / V. Slyusar // Шығыстың аймақтық хабаршысы (Scientific Journal Regional Bulletin of the East) — Өскемен: С. Аманжолов атындағы ШҚМУ «Берел» баспасы. — 2017. — № 2 (74). — С. 146 — 153; Янковский С. В. Социокультурный мир Центральной и восточной Европы [Электронный ресурс] // Almanach. Via Eurasia Русия в отражения на историята / Софийският университет «Св. Климент Охридски», Исторически факультет. — 2012. — Режим доступа: http://www.viaevrasia.com/ru; Jankowski S. V. The Phenomenon of islamophobia in the social and cultural world of Ukraine // The Advanced Science Journal. — 2014. — Is. 8, June. — P. 7–11; Янковский С. В. Динамизм культуры фаустовского типа в трансформациях социальной жизни // Вестник Бурятского государственного университета. — 2014. — № 14 (2). — С. 106–111; Янковский С. В. «Брендирование» мира: социокультурный анализ отношения человека к миру // Science and World. International scientific journal. — 2015. — № 9 (25), vol. 1. — P. 147–150; Янковский С. В. Социокультурная топография: от социально-идеографического к социально-эйдетичесокму конструированию образа мира // Вестник Казахского национального университета имени аль-Фараби. Серия : Философия. Культурология. Политология. — 2015. — № 3 (52). — С. 220–227; Янковский С. В. Детерминация субъективности в социокультурном мире // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. — 2015. — № 11 (61), ч. 2. — С. 222–225; Янковский С. В. Движение и пространство в славянските езици, литарутури и култури. Сборник с доклади от Дванадцадесетите межуднародни славистични ссетення. София, 9-10 май 2014. Т. II Литературознание и фолклористика. — София: Университетско издытельство «Св. Климент Орхидски», 2015. — С. 550–556 та ін.
 • Основні положення та результати апробовано також у вигляді доповідей на конференціях, семінарах, круглих столах тощо: До наукової роботи залучалися й студенти, зокрема О. Безверха, Ю. Буньківська, О. Клімова, М. Кондратюк, І. Кузьменко, О. Кузьменко, Ю. Лисецька, А. Поліщук, К. Яновська, В. Ярош, Н. Яшина та ін.

Науково-організаційна робота:

 • При реалізації проекту «Образне мислення та його вияви» організовано і проведено: науково-методичний семінар-тренінг «Художнє мислення як чинник розвитку обдарованості дітей та молоді» (листопад 2011 року), бар-кемп «Талант та його вияви» (травень 2012 року).
 • При реалізації проекту «Соціокультурні світи сучасності: ціннісний та екзистенційний аспекти» організовано і проведено інтелект-кемпи: «Соціокультурні світи. Ніхон древня і сучасна» (листопад 2012 року), «Соціокультурні світи. Дивовижний Китай» (грудень 2013 року), «Соціокультурні світи. Чарівлива Франція» (травень 2014 року), «Соціокультурні світи. Україна і слов’янський світ» (травень 2015 року), «Соціокультурні світи. Олесь Бердник» (жовтень 2016 року). Організовано та проведено воркшопи «Юзеф Крашевський в культурній спадщині України та Польщі» (20 грудня 2017 року) і «Дилема війни/миру в постгуманному світі» (28-29 квітня 2017 року). Організовано й проведено семінар-тренінг «Декларація прав людини: культурна спадщина, транзитивність і негації сучасного суспільства» (8 листопада 2018 р., Житомир) (Андросович О. І., Ковтун Н. М., Поліщук О. П. та ін.).

Міжнародна співпраця:

 • З 2012 року відбувається міжнародна співпраця із Зеленогурським університетом (Польща), результатом якої стало, зокрема, укладання договору про співпрацю між Зеленогурським університетом та ЖДУ імені Івана Франка від 02.05.2018 р. Основні віхи співпраці — спільно з Інститутом філософії, Інститутом польської філології, Інститутом політичних наук Гуманітарного факультету Зеленогурського Університету (Польща), за участі Регіонального центру міжнародних дебатів і Фонду місцевої демократії (м. Зелена Гура) проведено 18-19 листопада 2015 року міжнародну науково-практичну конференцію «Дилема „Мир або Війна“ і відповідь гуманітарних наук на виклики сучасності» (виступи — доктора філософських наук, професора Поліщук О. П., кандидата філософських наук, доцента Слюсара В. М., аспіранта Існюк І. В.; а також укладено розділи колективної монографії з цієї тематики). Прийнято участь Поліщук О. П. та засвідчено виступ сертифікатом учасника в міжнародній науковій конференції «Europa Srodkowo-Wschodnia: historian ideologia as poleczenstwo» (Karlow-Zielona Gora, 24-26 pazdziernika 2017 r.). Прийнято участь в II міжнародній науковій конференції «Figury swojskości i obcości współczesnego świata w literaturze i kulturze popularnej krajów słowiańskich», організованого в рамках циклу «Najnowsza słowiańska literatura i kultura popularna» (18-19 października 2018 roku, Zielona Góra); виступ Olena Polishchuk, Vadym Slyusar, Mykola Slyusar, Zhytomyr Ivan Franko State University, засвідчений сертифікатами участі.
 • На базі Центру естетичної антропології та етнокультурології ЖДУ імені Івана Франка у травні 2015 р. відбулось місячне науково-дидактичне стажування професорів Зеленогурського університету (Польща) Романа Сапенько і Богдана Трохи (1-31 травня 2015 року).
 • Професор Поліщук О. П. пройшла наукове стажування при Польсько-українському центрі гуманістичних студій у Зеленогурському університеті (21-28 листопада 2017 року).
 • Доктор філософських наук, професор Поліщук О. П., доктор філософських наук, доцент Ковтун Н. М., кандидат філософських наук, доцент Слюсар В. М. пройшли науково-дидактичне стажування при Польсько-українському центрі гуманістичних студій у Зеленогурському університеті (29 квітня — 13 травня 2019 року; програма стажування — 108 годин).
 • Організація та проведення (спільно із кафедрою філософії, кафедрою видавничої справи, редагування, основ журналістики та філології ЖДУ імені Івана Франка, Зеленогурським університетом — як співзасновниками) міжрегіонального науково-практичного семінару із міжнародною участю на тему: «Дилема війни/миру в постгуманному світі», за результатами якої опубліковано збірку наукових праць: Дилема війни/миру в постгуманному світі: зб. наук. праць (за матеріалами міжрег. науково-практ. семінару із міжнар. участю, 28-29 квітня 2017 р., Житомир). — Житомир: ФОП Гембарський О. П., 2017. — 72 с.
 • Організація та проведення (на базі Центру естетичної антропології та етнокультурології, кафедри філософії та кафедри видавничої справи, редагування, основ журналістики та філології ЖДУ імені Івана Франка, спільно із Зеленогурським університетом — як співзасновниками) міжрегіонального науково-практичного семінару із міжнародною участю на тему: «Юзеф Крашевський в культурній спадщині України та Польщі», 20 грудня 2017 р., Житомир). За його результатами опублікована збірка наукових праць — Юзеф Крашевський в культурній спадщині України та Польщі: зб. наук. праць (за матеріалами міжрег. науково-практ. семінару із міжнар. участю, 20 грудня 2017 року, м. Житомир. — Житомир: ФОП Гембарський О. П., 2017. — 80 с.
 • Виконання професором Поліщук О. П. обов’язків члена редколегії, редактор з україномовних і російськомовних видань, зарубіжного журналу: «Literatura i kultura popularna» (Польща) — ISSN 0239-6661 (AUWr); ISSN 0867-74411 (LiKr) Вроцлавського університету.
 • Професор Поліщук О. П. в 2012-2017 роках була асоційованим членом міжнародної дослідницької групи (керівник — доктор габілітований, професор ZU Богдан Троха), що досліджує механізми й чинники міфотворчості, роль міфопоезису й естезису в сучасних соціокультурних явищах.
 • Викладач Коваль Т. В. стала переможцем міжнародного конкурсу «Мистецтво жити разом» та ознайомилася з культурою Туреччини в листопаді 2012 р. під час культурно-просвітницької поїздки, результатом стала публікація в однойменному міжнародному збірнику наукових праць.

Просвітницька діяльність:

 • Організовано екскурсію до Камінного Села в листопаді 2015 року та жовтні 2017 року в межах реалізації проекту «Древлянські таємниці».
 • Організовано екскурсії до міста Олевськ в листопаді 2015 року в межах реалізації проекту «Древлянські таємниці».
 • При реалізації проекту «Древлянські таємниці» внаслідок співпраці з Новоград-Волинської міською радою профінансовано місцевими органами влади бюджетних коштів на проведення наукових досліджень та розробок, в тому числі на проведення індивідуальних досліджень, а саме: профінансовано публікацію поліпшеного видання художньо-літературного твору «Лісова пісня» Лесі Українки: Леся Українка. Лісова пісня: драма-феєрія / Леся Українка; передмова Олени Поліщук. — Новоград-Волинський: ФОП Гембарський О. П., 2018. — 192 с. У створенні видання приймали участь Андросович О. І.¸Поліщук О. П., Тверда Р. П.
 • Одержано обласну відзнаку — Лауреат обласної літературно-мистецької премії імені Лесі Українки у номінації «Дослідження і пропаганда творчої спадщини Лесі Українки» (2018 р.) — Поліщук О. П. за реалізацію проекту «Древлянські таємниці» при дослідженні та популяризації творчості Лариси Петрівни Косач-Квітки (в межах напряму «Соціокультурні світи сучасності: ціннісний та екзистенційний аспекти»).