Наукові центри

 
Наукові школи Наукові центри Наукові лабораторії
 

Центр історіографічних досліджень

Центр історіографічних досліджень є структурним підрозділом Житомирського державного університету імені Івана Франка. Центр створений при кафедрі спеціальних історичних дисциплін у вересні 2014 р. з метою:

  • ініціювання і координація науково-дослідницьких програм, пов’язаних з актуальними проблемами вітчизняної та зарубіжної історіографії;
  • допомога у проведенні наукових досліджень з історії історичної думки в Україні та зарубежем;
  • введення у науковий обіг нового дослідницького матеріалу, популяризації історичної науки, творчого доробку вітчизняних та зарубіжних істориків з актуальних проблем українського минулого;
  • сприяння створенню науково-творчого середовища серед студентської молоді, толерантного до наукових поглядів та концепцій інших істориків;
  • організація наукових відділів при Центрі історіографічних досліджень за напрямами, мета, зміст та обсяг яких будуть визначені планами науково-дослідної роботи;
  • проведення наукових досліджень з актуальних проблем сучасної вітчизняної та зарубіжної історіографії;
  • надання методичних, інформаційних і консультативних послуг навчальним закладам, громадським організаціям;
  • організація наукових, науково-практичних та навчально-методичних конференцій та «круглих столів» з питань розвитку історичної науки.

Керівником центру є доктор історичних наук, професор І. Ярмошик.

Заступником керівника центру обрано кандидата історичних наук ст. викладача кафедри О. Маркевич.

Членами центру є викладачі кафедри О. Зосімович, О. Ковтуненко, аспіранти О. Біла, Ю. Конарівська. Н. Грабарчук. До науково-дослідної роботи у центрі залучаються студенти історичного факультету 3, 4, 5, 6 курсів. З поміж них найбільшу активність проявляють студенти Д. Акопджанян, Д. Лановюк, Л. Мисечко, С. Кравчук, А. Любчак та інші.

Співпраця

Центр уклав договір про наукову співпрацю із Інститутом української археографії та джерелознавства імені М. Грушевського НАН України (18 листопада 2014 р). Центр налагодив творчі стосунки із кафедрами інституту історичної освіти Київського національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (кафедра історії України, кафедра спеціальних історичних дисциплін та історіографії).

Діяльність

Член Центру М. Бабінська у грудні 2014 р захистила кандидатську дисертацію «Українознавчі дослідження Польського Геральдичного Товариства (1906-1939 рр.) (науковий керівник д.і.н., проф І. І. Ярмошик). Продовжують працювати над кандидатськими дисертаціями О. Біла, Ю. Конарівська, О. Ковтуненко, Н. Грабарчук (науковий керівник д.і.н., проф І. І. Ярмошик).

Члени центру (І. Ярмошик, О. Ковтуненко, О. Біла) взяли участь у Міжнародному науковому Славістичному колоквіумі, присвяченому пам’яті члена — кореспондента НАН України П. С. Соханя 18 листопада 2014 р., який проводився у м. Києві Інститутом української археографії та джерелознавства імені М. Грушевського НАН України. Їх виступи на колоквіумі опубліковані у науковому збірнику статей «Славістична збірка» — Випуск 1. — Київ 2015. Такі наукові читання, присвячені пам’яті П. Соханя проводитимуться щорічно у день народження вченого. Члени нашого центру взяли участь у других читаннях 18 листопада 2015 р. і готують свої статті до публікації у другому випуску «Славістичної збірки».

І. Ярмошик та Н. Грабарчук взяли участь у роботі V науково-практичної конференції "Історія та сучасність православ’я на Волині (м. Луцьк, 11 листопада 2014 р) у науковому збірнику «Історія та сучасність православ’я на Волині. — Луцьк, 2014. видрукувано їх статті «Православна Церква на Волині у висвітленні польських дослідників ХІХ — поч. ХХ ст.» (І. Ярмошик) та «Юзеф Ігнацій Крашевський як дослідник Волині» (Н. Грабарчук).

І. Ярмошик взяв участь у роботі І Волинських обласних читань присвячених пам’яті Г. Гуртового (м. Луцьк, 19 грудня 2014 р. у науковому збірнику видрукувано його статтю «Волинський князь Роман Сангушко (бл. 1537 — 1571 рр.) в історії України та Речі Посполитої».

Члени центру І. Ярмошик, О. Ковтуненко, О. Біла, Ю. Конарівська взяли участь у ХХІУ Міжнародній науково-практичній конференції «Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні» (м. Київ 19-20 березня 2015 р.) та подали до наукового збірника «Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні» свої статті.

Члени центру І. Ярмошик, О. Маркевич, О. Ковтуненко, О. Біла взяли участь у Круглому столі присвяченому 25-річчю заснування кафедри історії України інституту історичної освіти Київського національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (5 квітня 2015 р.) та подали свої статті на основі виступів у цьому круглому столі для публікації у фаховому збірнику «Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 6. Історичні науки. — Випуск 13.

29 квітня 2015 р (м. Житомир. ЖДУ імені І. Франка) члени центру провели круглий стіл «Ідеї національного Відродження у слов’янських країнах ХVІІІ-ХІХ ст. (присвячений 185-річчю польського Листопадового повстання)», у якому взяли участь 23 учасники. За результатами круглого столу підготовлено та видрукувано науковий збірник «Наукові праці Центру історіографічних досліджень» — випуск 1.

Члени центру — Ніна Грабарчук, Вадим Барилюк, Яна Запольська (науковий керівник усіх цих робіт — професор І. І. Ярмошик) подали свої дослідження на ІХ конкурс імені Єжи Ґедройця, який, починаючи від 2006 року проводить Посольство Республіки Польща в Україні на найкращі дипломні, магістерські роботи та кандидатські дисертації, присвячені історичному минулому та сучасності Польщі, за 2014-2015 рр. Підсумки конкурсу підводились 30 жовтня 2015 р. Оголошення результатів відбулося у приміщенні посольства Республіки Польщі у Києві.

Перше місце і першу премію за магістерську роботу «Польські науково-дослідні історичні товариства ХІХ — початку ХХ ст.» у категорії дипломних та магістерських робіт виборола Ніна Грабарчук.

Учасники Центру і в подальшому планують брати участь у різноманітних формах наукової роботи як в університеті так і інших наукових установ України.