Наукові центри

 
Наукові школи Наукові центри Наукові лабораторії
 

Центр історіографічних досліджень

Центр історіографічних досліджень є структурним підрозділом Житомирського державного університету імені Івана Франка. Центр створений при кафедрі спеціальних історичних дисциплін у вересні 2014 р. з метою:

 • ініціювання і координація науково-дослідницьких програм, пов’язаних з актуальними проблемами вітчизняної та зарубіжної історіографії;
 • допомога у проведенні наукових досліджень з історії історичної думки в Україні та зарубежем;
 • введення у науковий обіг нового дослідницького матеріалу, популяризації історичної науки, творчого доробку вітчизняних та зарубіжних істориків з актуальних проблем українського минулого;
 • сприяння створенню науково-творчого середовища серед студентської молоді, толерантного до наукових поглядів та концепцій інших істориків;
 • організація наукових відділів при Центрі історіографічних досліджень за напрямами, мета, зміст та обсяг яких будуть визначені планами науково-дослідної роботи;
 • проведення наукових досліджень з актуальних проблем сучасної вітчизняної та зарубіжної історіографії;
 • надання методичних, інформаційних і консультативних послуг навчальним закладам, громадським організаціям;
 • організація наукових, науково-практичних та навчально-методичних конференцій та «круглих столів» з питань розвитку історичної науки.

Керівником центру є доктор історичних наук, професор І. Ярмошик.

Заступником керівника центру обрано кандидата історичних наук ст. викладача кафедри О. Маркевич.

Членами центру є викладачі кафедри О. Зосімович, О. Маркевич, аспіранти Ю. Конарівська. Н. Весельська. До науково-дослідної роботи у центрі залучаються студенти історичного факультету 3, 4, 5, 6 курсів. З поміж них найбільшу активність проявляють студенти М. Комаренко, О. Димбровська, М. Нікуліна, С. Кравчук, А. Любчак та інші.

Співпраця

Центр уклав договір про наукову співпрацю із Інститутом української археографії та джерелознавства імені М. Грушевського НАН України (18 листопада 2014 р). Центр налагодив творчі стосунки із кафедрами інституту історичної освіти Київського національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (кафедра історії України, кафедра спеціальних історичних дисциплін та історіографії).

Діяльність

Член Центру М. Бабінська у грудні 2014 р захистила кандидатську дисертацію «Українознавчі дослідження Польського Геральдичного Товариства (1906-1939 рр.) (науковий керівник д.і.н., проф І. І. Ярмошик). У 2017 р кандидатську дисертацію захистила О. Біла. Продовжують працювати над кандидатськими дисертаціями Ю. Конарівська, О. Ковтуненко, Н. Весельська (науковий керівник д.і.н., проф І. І. Ярмошик).

Члени центру (І. Ярмошик, О. Ковтуненко, О. Біла) традиційно беруть участь у Міжнародному науковому Славістичному колоквіумі, присвяченому пам’яті члена — кореспондента НАН України П. С. Соханя, який проводився у м. Києві Інститутом української археографії та джерелознавства імені М. Грушевського НАН України. Їх виступи на колоквіумі опубліковані у науковому збірнику статей «Славістична збірка» ( на сьогодні вийшло чотири випуски). Такі наукові читання, присвячені пам’яті П. Соханя проводяться щорічно у день народження вченого. Члени нашого центру готують свої статті до публікації у п’ятому випуску «Славістичної збірки».

І. Ярмошик та Н. Грабарчук взяли участь у роботі V науково-практичної конференції «Історія та сучасність православ’я на Волині» (м. Луцьк, 11 листопада 2014 р) у науковому збірнику «Історія та сучасність православ’я на Волині. — Луцьк, 2014. видрукувано їх статті «Православна Церква на Волині у висвітленні польських дослідників ХІХ — поч. ХХ ст.» (І. Ярмошик) та «Юзеф Ігнацій Крашевський як дослідник Волині» (Н. Грабарчук).

І. Ярмошик взяв участь у роботі І Волинських обласних читань присвячених пам’яті Г. Гуртового (м. Луцьк, 19 грудня 2014 р. у науковому збірнику видрукувано його статтю «Волинський князь Роман Сангушко (бл. 1537 — 1571 рр.) в історії України та Речі Посполитої».

Члени центру І. Ярмошик, О. Ковтуненко, О. Біла, Ю. Конарівська взяли участь у ХХІV Міжнародній науково-практичній конференції «Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні» (м. Київ 19-20 березня 2015 р.) та подали до наукового збірника «Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні» свої статті.

Члени центру І. Ярмошик, О. Маркевич, О. Ковтуненко, О. Біла взяли участь у Круглому столі присвяченому 25-річчю заснування кафедри історії України інституту історичної освіти Київського національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (5 квітня 2015 р.) та подали свої статті на основі виступів у цьому круглому столі для публікації у фаховому збірнику «Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 6. Історичні науки. — Випуск 13.

29 квітня 2015 р (м. Житомир. ЖДУ імені І. Франка) члени центру провели круглий стіл «Ідеї національного Відродження у слов’янських країнах ХVІІІ-ХІХ ст. (присвячений 185-річчю польського Листопадового повстання)», у якому взяли участь 23 учасники. За результатами круглого столу підготовлено та видрукувано науковий збірник «Наукові праці Центру історіографічних досліджень» — випуск 1.

Члени центру — Ніна Грабарчук, Вадим Барилюк, Яна Запольська (науковий керівник усіх цих робіт — професор І. І. Ярмошик) подали свої дослідження на ІХ конкурс імені Єжи Ґедройця, який, починаючи від 2006 року проводить Посольство Республіки Польща в Україні на найкращі дипломні, магістерські роботи та кандидатські дисертації, присвячені історичному минулому та сучасності Польщі. Перше місце і першу премію за магістерську роботу «Польські науково-дослідні історичні товариства ХІХ — початку ХХ ст.» у категорії дипломних та магістерських робіт виборола Ніна Грабарчук.

Учасники Центру у 2018 році брали участь у різноманітних формах наукової роботи як в університеті так і інших наукових установ України. Зокрема:

 1. Досліджувалися проблеми розвитку історичної науки в Україні та інших слов’янських народів, досліджено участь українських козаків у польсько-московській війні 1618 р; визначено значення твору Йоахима Єрлича «Latopisec albo kroniczka...» як джерела до вивчення історії України ХVІІ ст. Досліджено фонди речових та писемних матеріалів Музею космонавтики ім. С. П. Корольова Житомирської обласної ради, фонди Державного архіві Житомирської області: 64 справи Фонду № 24 (Житомирський окружний суд).
 2. З’ясовано етапи становлення адвокатури Волинської губернії у ХІХ ст, роль і місце адвокатів у розвитку судової системи у той час, висвітлення інституту адвокатів в українській історіографії.
 3. Здійснено переклад мемуарів кардинала Джовані Коммендоні із польської мови на українську, готується його подання до друку у виданнях інституту української археографії та джерелознавства НАН України.
 4. Одержано нові дані про відображення у творах Д. Коммендоні становища українських земель у складі Речі Посполитої у другій половині ХУІ ст. Одержано актуальну інформацію з теми дослідження про адвокатів, що не була відомою раніше в історичній науці.
 5. Встановлено, що мемуари Д. Коммендоні взагалі не знайшли відображенні в українській історичній науці, однак вони мають важливе значення для висвітлення певних аспектів української історії у той час.
 6. Впроваджено інформацію про твори Й. Єрлича та Д. Коммендоні до лекційних курсів з навчальної дисципліни «Українська історіографія» та «Історіографія слов’янських народів». В навчальний курс «Історичне джерелознавство»: розроблено лекцію «Предмети космічної техніки як історичні джерела». А також розроблено лекцію та практичне заняття за темою «Адвокатура в Україні в ХІХ — початку ХХ ст.».
 7. Значимість результатів: популяризація та публікація досліджень про названі твори дозволить вивчити певні аспекти історії українських земель у складі Речі Посполитої; вдосконалення навчального процесу підготовки студентів-істориків, дослідження невідомих сторінок історії та введення в науковий обіг нових документальних джерел.

За 2018 рік здійснено кілька наукових публікацій у виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

 • Ярмошик І. І. «Latopisec albo kroniczka...» Йоахима Єрлича як джерело до історії України ХVІІ ст. / І. І. Ярмошик // Переяславський літопис: зб. наук. статей. — 2018. — Вип. 14. — С. 44-53. (Наукове фахове видання України зі спеціальності «Історичні науки» (наказ МОН № 793 від 4 липня 2014 р.)
 • Зосімович О. Ю. Адвокатура Волинської губернії: від прокураторів до присяжних повірених / Зосімович О. Ю. // Переяславський літопис: зб. наук. статей. — 2018. — Вип. 13. — С. 5-12. (Наукове фахове видання України зі спеціальності «Історичні науки» (наказ МОН № 793 від 4 липня 2014 р.)

Видрукувано збірник «Наукові праці Центру історіографічних досліджень. Випуск 4: Збірник статей за результатами роботи Центру історіографічних досліджень. — Житомир, Типографія SMYK studio 2018. — 89 с.

Опубліковано низку науково-популярних, консультаційних (дорадчих), дискусійних публікацій:

 • Zosimovych O. The historical Significance of Korolyov Space Museum Collection / O Zosimovych // Technological Drive from Past to Future? / The 45 th ICOHTEC Symposium (17-21 July). — Jean Monnet University. — 2018. — Р. 250-251.
 • Zosimovych O. Space technology museum objects of the exhibition in Korolyov Space museum (Zhytomir, Ukraine) as Historical Sources / O Zosimovych // Web of Scholar (Multidisciplinary Scientific Journal). — № 3 (21), Vol. 4. — Warsaw, Poland. — 2018. — Р. 32-35.
 • Зосімович О. Ю. Становлення та розвиток інституту адвокатури на землях Волині в ХVІ ХVІІІ ст. (на матеріалах історичних публікацій) / О. Ю. Зосімович // Національно-визвольна боротьба українського народу. Науковий збірник «Велика Волинь». Матеріали Всеукраїнської краєзнавчої конференції (Житомир, 28-29 вересні 2018 р.) Вип. 57 / Упоряд. П. С. Скавронський. — Бердичів: ФОП Мельник М. В., 2018. — 550 с. — С. 522-530.
 • Зосімович О. Ю. Традиції надання безкоштовної правової допомоги малозабезпеченим верствам населення у Волинській губернії: історичний аспект / О. Ю. Зосімович // International Journal of Innovating Technologies in Social Science.— № 4(8), Vol. 3 June — Warsaw, Poland. — 2018. — C. 71-76.
 • Зосімович О. Ю. Формування кадрового складу присяжної адвокатури при Житомирському окружному суді / О. Ю. Зосімович // Збірник наукових праць «Модернізаційні процеси на Волині у ХІХ — початку ХХ століття. — Луцьк: Вежа-Друк. — 2018. — С. 159-167.
 • Зосімович О. Ю. Відображення науково-конструкторської та інженерної діяльності С. П. Корольова у матеріалах періодичних видань 20-30—х рр. ХХ ст. / О. Ю. Зосімович // ХХІІІ Всеукраїнська наукова конференція молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів, присвячена 100-річчю національної академії наук України. — Київ. — 2018. — С. 73-76
 • Зосімович О. Ю. Законодавчі джерела діяльності адвокатури в російській імперії в ХІХ ст. / О. Ю. Зосімович // Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі : Зб. наук. ст. за матеріалами VІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Житомир, 19 квітня 2018 р.) / Жит. нац. агроекологічний ун-т. — Житомир : Видавець О. О. Євенок, 2018. — 556 с. — С. 73-76
 • Зосімович О. Ю. Професійний портрет помічника присяжного повіреного Житомирського окружного суду / О. Ю. Зосімович // Літописець. Випуск 13: Збірник V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції» (м. Житомир, 7 грудня 2017 року). − Житомир : ФОП Левковець Н. М., 2018. − 271 с. — С. 61-63.
 • Ярмошик І. І. Можливості українського державотворення у другій половині ХУІ — першій половині ХVІІ ст. // Національно-визвольна боротьба українського народу. Науковий збірник «Велика Волинь». Матеріали Всеукраїнської краєзнавчої конференції (Житомир, 28-29 вересні 2018 р.) Вип. 57 / Упоряд. П. С. Скавронський. — Бердичів: ФОП Мельник М. В., 2018. — 550 с. — С. 8-14.
 • Ярмошик І. І. Українські козаки в польсько-московській війні 1618 р. // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні — Київ, 2018. — С. 145-148.