Природничий факультет

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
V з’їзд гідроекологічного товариства «Актуальні гідроекологічні проблеми континентальних і морських екосистем»

7–10 вересня 2010 року на базі природничого факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка, відбувся V з’їзд гідроекологічного товариства України, співорганізаторами якого виступили Гідроекологічне товариство України, Інститут гідробіології НАН України, Інститут біології південних морів НАН України ім. О. О. Ковалевського, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. У роботі з’їзду взяли участь 270 учасників із восьми країн світу: Греції, Австрії, Угорщини, Республіки Корея, Узбекистану, Росії, Білорусі та України.

Під час проведення з’їзду працювало вісім секцій, котрі розглянули актуальні гідроекологічні проблеми континентальних і морських екосистем, а саме: збалансоване функціонування та стратегію охорони біорізноманіття екосистем за умов комплексного антропогенного впливу і глобального потепління; радіонуклідне і хімічне забруднення та науково-технологічні основи реабілітації водних екосистем; біопродуктивність та процеси формування якості води в континентальних та морських екосистемах; фізіологічні, біохімічні та біофізичні процеси у водних біосистемах різних рівнів організації; екологічні та економічні засади розвитку іхтіології та рибництва; науково-технологічні основи розвитку аква- та марикультури; моделювання, прогнозування та керування гідроекологічними процесами за умов комплексного антропогенного впливу; сучасні підходи до викладання гідроекології у вищих навчальних закладах України; актуальність створення молодіжних наукових програм.

Провідні українські вчені презентували результати своїх досліджень із статистичними даними щодо негативного антропогенного впливу на навколишнє середовище, а також назвали основні проблеми водного середовища та шляхи їх усунення. А саме:

 • Романенко Віктор Дмитрович, директор Інституту гідробіології НАН України (з 1980), доктор біологічних наук, професор, академік НАН України (1988), Президент Гідроекологічного товариства України; заслужений діяч науки і техніки України (1991), двічі лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1995, 2004). Учений у галузі гідробіології прісних вод, автор понад 300 наукових робіт в тому числі 12 монографій і підручника «Основи гідроекології» для студентів екологічних і біологічних спеціальностей вищих учбових закладів. Основні праці присвячені фізіолого-біохімічним механізмам адаптації гідробіонтів до теплових, сольових і іонних факторів водного середовища та розробці концептуальних підходів екологічної оцінки та прогнозування змін водних екосистем при антропогенному впливі. У своїй доповіді акцентував увагу на проблемах збалансованого функціонування водних екосистем за умов комплексного антропогенного впливу та глобального потепління.
 • Борис Александров, директор Одеського філіалу Інституту біології південних морів ім. А. О. Ковалевського НАН України, доктор біологічних наук, професор, розповів про антропогенний вплив на прибережні зони моря.
  Він відмітив, що проблема «цвітіння» водоростей загалом стосується більшості водойм Поліського краю. Зазначив, що причиною цього стало значне підвищення температури річкових вод. Це призвело до граничного зниження рівня кисню. І, як наслідок, склалися критичні умови існування для безхребетних, помітно зменшилася кількість риб у водоймах.
 • Василь Грубінко, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри загальної біології Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка, віце-президент та Голова Тернопільського обласного відділення Гідроекологічного товариства України, член ряду науково-методичних комісій Міністерства освіти і науки України.
  У своїй доповіді повідомив про сучасні підходи до викладання гідроекології в системі вищої освіти і науки України.
 • Владислав Монченко, академік НАН України, професор, головний науковий співробітник Інституту зоології НАН України, задовольнив цікавість присутніх у галузі охорони тваринного світу, оскільки є першим автором книги «Животный мир (Природа Украины)», членом Національної комісії з питань Червоної книги України. Він брав активну участь у її виданні (1994) як заступник відповідального редактора і автор ряду статей.
 • Юрій Токарєв, доктор біологічних наук, пофесор, старший науковий співробітник НАН України, віце-президент Гідроекологічного товариства України, звернув увагу на біорізноманіття та біоресурсний потенціал чорноморської екосистеми, на їх сучасний стан і перспективи.
 • Микола Євтушенко, член-кореспондент Національної академії наук України, доктор біологічних наук, професор Національного університету біоресурсів і природокористування України, поділився інформацією щодо проблеми загибелі риби в Дністровському водосховищі.
 • Георгій Шульман, член-кореспондент Національної академії наук України, завідувач відділом фізіології тварин і біохімії, доктор біологічних наук, професор Інституту біології південних морів ім. А. О. Ковалевського НАН України, розповів про основні компоненти чорноморської екосистеми.
 • Михайло Кузьменко, доктор біологічних наук, професор Інституту гідробіології НАН України. М. І. Кузьменко — автор і співавтор 400 наукових праць, у тому числі монографій, 3 винаходів, підготував 14 кандидатів і 2 докторів наук, створив наукову школу у галузі радіоекології прісних вод. Удостоєний срібної медалі ВДНГ СРСР (1987). Нагороджений Грамотою Президії Верховної ради Української РСР (1986), Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України (2006), учасник ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. М. І. Кузьменко є членом Міжнародного союзу радіоекології, Міжнародного союзу екоетики, Гідроекологічного товариства України, редакційної колегії та науковим редактором-укладачем розділу «Водная радиоэкология» «Гидробиологичекого журнала».
  У своїй доповіді вчений наголосив на проблемі Київського водосховища, рівень гумусових речовин у якому в літній період значно підвищився. Саме така вода надходила на Дніпровську водостанцію і саме такою споживали її кияни. Ця проблема загалом стосується більшості водойм Поліського краю.

Викладачі кафедри ботаніки взяли активну участь у організації та роботі секційних засідань з’їзду.

Киричук Г. Є. — доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри ботаніки, виконувала обов’язки заступника голови організаційного комітету та програмної комісії з’їзду. А члени кафедри ботаніки Л. Є. Астахова, Д. А. Гарбар, Г. О. Корбут, Н. М. Корнійчук, Н. І. Корєво, Г. М. Міхеєва, М. К. Пацюк, Л. О. Перепелиця, І. О. Першко, Ю. С. Шелюк та Л. О. Юрик входили до складу робочої групи.

Здобутки наукових досліджень науковців кафедри ботаніки були висвітлені у тезових матеріалах з’їзду. Серед них роботи Киричук Г.Є. «Вплив іонів цинку та кадмію на кумулятивні та трофологічні показники ставковика озерного», Шелюк Ю.С. «Структурно-функціональна характеристика фітопланктону Тетерівських водосховищ», Константиненко Л. А. «Залежність інтенсивності живлення перітріх (CILIOPHORA, PERITRICHIA) від гідрохімічних показників активного мулу», Пацюк М. К. «Голі лобозні амеби (LOBOZEA, GYMNAMOEBIA) деяких водойм околиць м. Радомишль».