Природничий факультет

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Наукова робота кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони природи

Науково-педагогічні працівники кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони природи активно поєднують викладацьку роботу із науковою діяльністю, що сприяє підвищенню рівня ефективності навчального процесу, удосконаленню змісту навчання із урахуванням сучасного стану і тенденцій розвитку природничих наук.

Основні форми наукової діяльності членів кафедри:

 • підготовка дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора філософії та доктора наук аспірантами і викладачами кафедри;
 • публікація монографій, наукових статей у фахових виданнях України, зарубіжних журналах та виданнях, що входять до наукометричних баз даних, зокрема у рекомендованих МОН (SCOPUS та Web of Science);
 • участь у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях;
 • співробітництво з науковими установами Національної академії наук України;
 • залучення здобувачів вищої освіти до наукової роботи, участь студентів у всеукраїнських конкурсах наукових робіт та олімпіадах;
 • використання результатів наукових досліджень в освітньому процесі та при розробці навчально-методичних матеріалів.

Викладачі кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони природи проводять наукові дослідження на тему: «Тварини штучних і природних екосистем України» (№ державної реєстрації 0122U002270). До наукової роботи активно залучаються здобувачі першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти. На кафедрі діють студентські наукові гуртки та проблемні групи.

Інноваційні технології навчання біології в школі (гурток)

Керівник: Романюк Руслана.

Мета: виявлення та залучення обдарованої молоді до науково-педагогічної та методичної діяльності; поглиблене вивчення студентами методики навчання біології у закладах загальної середньої освіти; набуття навичок застосування отриманих знань на практиці; оволодіння інноваційними технологіями навчання біології; формування професійної компетентності майбутнього вчителя біології та готовності його до роботи у старшій профільній та базовій середній школі.

Завдання:

 • сприяння в підготовці кваліфікованих кадрів спеціальності «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)»;
 • організація науково-педагогічної і методичної роботи студентів;
 • створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу студентів;
 • залучення студентів до участі в наукових конференціях, семінарах, форумах, конкурсах та інших науково-дослідних і просвітницьких заходах;
 • залучення студентів до профорієнтаційної роботи, популяризації природничого факультету ЖДУ взагалі та професії вчителя біології, біолога зокрема.
Акваріумістика в Україні (проблемна група)

Керівник: Вискушенко Дмитро.

Акваріум — це одне з чудес, що захоплює людей своєю чарівною красою. Менш як за сто років він перетворився з дорогої забаганки верхівки суспільства у захоплення багатьох мільйонів людей. Він увійшов в інтер’єр наших квартир, став бажаним елементом робочих приміщень, поліклінік, лікарень. Для багатьох з нас він — зустріч з казкою дитинства.

В той же час, будь який акваріум — це модель відкритої екосистеми. Спостереження за гідробіонтами дозволяє глибше зрозуміти основні взаємозв’язки між продуцентами, консументами та редуцентами, що є досить важливо для майбутнього фахівця-біолога.

Під час роботи проблемної групи студенти природничого факультету поглиблюють та розширюють знання про основних гідробіонтів, що культивуються в акваріумах на теренах України, вчаться основам постановки гідробіологічного експерименту, а також набувають практичних навичок моделювання та створення екосистем на базі штучної водойми.

Біоекологія (проблемна група)

Керівник: Гарбар Діана.

Біоекологія вивчає взаємозв’язки живих організмів з середовищем їх існування. Якщо загальна екологія розглядає загальні закономірності в екологічних системах, то біоекологія досліджує власне взаємодію організмів та надорганізмових систем з оточуючим середовищем.

Мета: поглибити і розширити знання студентів про різноманітність способів адаптації організмів до умов оточуючого середовища, їх взаємозв’язки в межах надорганізмових угруповань, реакцію біосистем різного рівня на різноманітні зміни довкілля.

Завдання:

 • використовуючи краєзнавчий принцип, поглибити і розширити знання студентів про різноманітність способів адаптації рослин, грибів та тварин різних систематичних груп до середовища їх існування;
 • показати взаємозв’язок між вразливістю та біоекологічними особливостями рідкісних і зникаючих видів рослин, грибів та тварин Житомирщини;
 • ознайомити на конкретних прикладах з взаємокорисними та взаємошкідливими взаємодіями між організмами в межах угруповань надорганізмових рангів;
 • конкретизувати знання щодо наслідків впливу біологічного забруднення довкілля на прикладі екосистем Житомирського Полісся;
 • сприяти оволодінню методами екологічних досліджень;
 • вдосконалювати вміння опрацьовувати літературні джерела, презентувати результати досліджень, структурувати та унаочнювати інформацію;
 • залучати студентів до участі в наукових конференціях;
 • сприяти підготовці майбутніх екологів до проведення заходів екологічного спрямування;
 • створювати умови для розкриття наукового та творчого потенціалу членів проблемної групи.
Проблеми сучасної біотехнології (гурток)

Керівник: Максименко Юлія.

Мета: залучення найбільш здібних та старанних студентів до наукової та методичної роботи; поглиблене вивчення студентами основ біотехнології; набуття навичок застосування отриманих знань на практиці; використання у своїй майбутній практичній діяльності правових, технічних, природоохоронних, профілактичних та освітньо-виховних заходів, спрямованих на забезпечення здорових і безпечних умов існування людини в сучасних умовах.

Завдання:

 • підвищення ефективності підготовки кваліфікованих кадрів спеціальності 091 Біологія;
 • організація науково-педагогічної і методичної роботи студентів;
 • створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу студентів;
 • залучення студентів до участі в наукових конференціях, семінарах, форумах, конкурсах та інших науково-дослідних і просвітницьких заходах.
Мікроорганізми: досконалі чи примітивні? (гурток)

Керівник: Шевчук Світлана.

Мета: залучення здобувачів до науково-дослідної роботи та пошукової діяльності, що спрямовані на поглиблене вивчення мікробіології; пояснення явищ і процесів, обґрунтування фактів та виявлення закономірностей пов’язаних з життєдіяльністю мікробів, їх систематикою та використанням у різних галузях господарства та значенням у природі.

У роботі наукового гуртка беруть участь здобувачі 2 та 3 курсів, що вивчають навчальні дисципліни «Мікробіологія та «Вірусологія», а також студенти, що виконують курсові та кваліфікаційні роботи.

Предметом розгляду наукового гуртка є еволюція та філогенія мікроорганізмів, їх модифікаційна та мутаційна мінливість, положення мікробів в загальній системі живого світу, типи живлення, вплив факторів навколишнього середовища на мікроорганізми та структури, що надають стійкості бактеріям в довкіллі та до дії антисептиків, а також значення мікробіоти при забрудненні та для очищення навколишнього середовища.

Робота у науковому гуртку допомагає студентам розкрити свій потенціал, створює підґрунтя для самореалізації, формує пізнавальний інтерес, розвиває їх дослідницькі навички, наукову інтуїцію та сприяє професійному зростанню майбутніх фахівців галузі 091 Біологія.