Природничий факультет

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Кафедра екології та географії

Кафедра екології була створена в серпні 2001 р. на природничому факультеті Житомирського педінституту (Житомирського державного університету сьогодні). З 2004 року — вона називається кафедрою екології та природокористування, з січня 2016 року — кафедрою екології, природокористування та біології людини, а з вересня 2019 — кафедрою екології та географії. У різні роки кафедру очолювали:

 • Градовський Володимир Михайлович — к.б.н., ст. викладач (2001–2004)
 • Бурлака Віктор Анатолійович — к.с.г.н., професор (2004–2013)
 • Гарбар Олександр Васильович — д.б.н., доцент (2013)

На кафедрі працює 13 науково-педагогічних працівників, з яких 2 доктори наук та 11 кандидатів наук.

З 2014 р. кафедра є випусковою для спеціальності 101 Екологія (ступінь вищої освіти «Бакалавр»). Ліцензовано і акредитовано магістерську програму «Екологія та екологічна освіта» з цієї ж спеціальності, де зможуть продовжити навчання випускники бакалаврату.

З 2017 р. кафедра є випусковою для спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) (ступінь вищої освіти «Бакалавр») а з 2022 р. — для магістерського рівня цієї спеціальності. У 2022 р. також започатковано освітню програму «Туризм».

Кафедра екології та географії має дві спеціалізовані науково-дослідні лабораторії: теорії екосистем та аналізу та експертизи біотичних ресурсів, які укомплектовані сучасним обладнанням. Цими підрозділами проводиться активна дослідницька діяльність. На основі отриманих результатів захищено одну докторську та ряд кандидатських дисертацій, щорічно на базі лабораторій виконуються дипломні і магістерські роботи. Співробітниками кафедри опубліковано понад 500 наукових публікацій різного рівня. З них близько 200 у фахових та міжнародних виданнях, що індексуються у базах Scopus та WoS: Acta Universitatis Carolinae Geographica, Forum geografic, Socijalna ekologija, Journal of geology, geography and geoecology, Forestry Ideas, Geojournal of Tourism and Geosites, Forum Geografic, Folia Malacologica, Malakologische abhandlungen, Malacologia, Zoodiversity, Доповіді національної академії наук України, Український ботанічний журнал, Інтродукція рослин, Питання біоіндикації та екології, Екосиситеми їх оптимізація та охорона, Заповідна справа в Україні та інші.

Кафедра за час свого існування накопичила значний досвід із реалізації дослідницьких та освітніх проектів. Її співробітники є організаторами та співорганізаторами ряду регіональних, всеукраїнських та міжнародних конференцій. Регулярно проводяться конференції та круглі столи з питань теоретичних і прикладних проблем екосистемології, екологічної освіти, біологічних досліджень, проблем малакології та гідроекології.

Співробітники кафедри беруть участь в ряді міжнародних проектів, спрямованих на дослідження в галузі екології та природокористування, розбудову в Україні європейської екомережі, створення міжнародних біосферних резерватів та ін.:

 • Науково-дослідна робота «Геногеографічні особливості диплоїдних та диплоїдно-поліплоїдних видових комплексів безхребетних» за фінансової підтримки Державного фонду фундаментальних досліджень України (№ держреєстрації: 0107U008531 та 0107U008531; 2007–2008 рр.).
 • Міжнародний українсько-литовський проект «Видова різноманітність сисунів родини Bucephalidae та специфічність у виборі хазяїв: філогенія та аналіз життєвих циклів морфологічними, каріологічними та молекулярними методами» за фінансової підтримки Державного агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України (№ держреєстрації: 0112U002259 та 0113U004563; 2012-2013 рр.).
 • Українсько-білоруський проект (напрям: раціональне природокористування) «Визначення видового складу і оцінка ресурсного потенціалу річкових раків водойм басейну річки Прип’ять» за фінансової підтримки Державного фонду Фундаментальних досліджень (договіри від 18 жовтня 2016 р. № Ф73/100—2016 та від 27 квітня 2017 р. № Ф73/27—2017).
 • Держбюджетна тема «Прісноводні молюски в системі біологічного моніторингу» (№ держреєстрації: 0103V000134).
 • Проект «Використання молюсків у практиці очищення стічних вод» (грант Президента України для обдарованої молоді 2011 р.).
 • Науково-дослідна робота «Структурно-функціональна мінливість популяцій прісноводних молюсків в умовах антропогенних зрушень навколишнього середовища» (№ держреєстрації: 0113V004845).
 • Участь в проекті «Anthropization and Environment of Rural Settlements. Flora and Vegetation» (2008 р.).
 • Участь в проектах Франкфуртського зоологічного товариства (FZS) «Полісся — дика природа без кордонів», «Підтримка природно-заповідних територій» (SNPA Project) та «Збереження високоцінних пралісів і старовікових лісів в окремих національних парках Українських Карпат» (IKI Project).
 • Проект JFIT-UNESCO «Створення транскордонного біосферного резервату та регіональної екологічної мережі в Поліссі» в рамках міжнародної програми «Pan-European Ecological Network, PEEN» (2007 р.).

На кафедрі виконується три науково-дослідні теми: «Дослідження ландшафтних екосистем у межах Українського Полісся» (Державний реєстраційний номер: 0121U113263) та «Моніторинг біотичного та оселищного різноманіття з використанням ГІС та даних дистанційного зондування Землі» (Державний реєстраційний номер: 0122U002269), «Теоретичні та методичні засади професійної підготовки майбутнього вчителя географії сучасної школи» (Державний реєстраційний номер: 0123U100838). Викладачі кафедри також беруть участь в реалізації науково-дослідної теми «Розвиток сфер туристичної та готельно-ресторанної індустрії Правобережного Полісся України в умовах сталого розвитку: організаційно-економічні механізми, інновації та цифрові трансформації» (Державний реєстраційний номер: 0123U102734).

На кафедрі розроблено і запатентовано (авторське свідоцтво № 53164) програмне забезпечення для дослідницьких та навчальних екологічних проектів — програма фітоіндикації Simargl та автоматизована база даних екосистемологічного моніторингу Ecodbase. Програмні продукти використовується під час виконання дисертаційних, магістерських та дипломних робіт а також на заняттях з дисциплін екологічного циклу.

Укладено договори про співпрацю з рядом установ, які передбачають проведення досліджень та проходження практик студентами Житомирського державного університету на їх базі: Технічний університет Фрайберзька гірнича академія (Німеччина), Університет Туризму і Екології в Сухій Бескидзкі (Польша), Університет природничих наук в Любліні (Польша), Управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації, Поліський природний заповідник, Рівненський природний заповідник, Древлянський природний заповідник, Інститут гідробіології НАН України, Інститут зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН України, Інститут географії НАН України, ТОВ «ЕКО-МБ», Управління Державного агентства рибного господарства у Житомирській області та ін.