Природничий факультет

 
Про факультет Деканат Кафедри
 
Кафедра ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття

Кафедра ботаніки, біоресурсів та збереження біорізноманіття створена в 1934 р. на природничо-географічному факультеті. Однак проіснувала лише чотири роки, оскільки 1938 року було ліквідовано сам факультет. Очолював кафедру викладач Л. Тишкевич. 1965 року кафедра відновила свою роботу у складі Бердичівського педінституту. У 1971 р. вона продовжила свою діяльність вже в Житомирському педагогічному інституті. На новому місці було обладнано лабораторії анатомії та морфології рослин, систематики рослин, основ сільського господарства, фізіології рослин і генетики, геології, землезнавства і краєзнавства, методики викладання біології, біологічної хімії та комп’ютерний клас.

У перші роки колектив поповнився новими висококваліфікованими викладачами. У різний час тут працювали кандидати біологічних наук, доценти: Володимир Порфирович Богініч, Леонур Васильович Михайловський, Антон Михайлович Охріменко, Іван Дмитрович Лишенко, Олена Петрівна Житова, Наталія Миколаївна Корнійчук, Олена Олександрівна Аннамухаммедова, кандидати сільськогосподарських наук, доценти: Наталія Василівна Кулакова, Анатолій Данилович Жовтонога, Гаррій Олександрович Корбут; кандидат біологічних наук, старший викладач Тамара Михайлівна Панченко, старші викладачі Галина Федорівна Дудник та Людмила Олександрівна Юрик, асистенти Алла Адамівна Ленартович, Наталія Миколаївна Поліщук, Марія Іванівна Дудар.

З 1965 до 1973 рр. кафедру очолювала доцент Наталія Василівна Кулакова, з 1973 до 1976 рр. — доцент Іван Дмитрович Лишенко, з 1977 до 2000 рр. — доцент Антон Михайлович Охріменко, з 2000 до 2018 рр. — професор Галина Євгеніївна Киричук, з 2018 до 2020 рр. — доцент Юлія Святославівна Шелюк. З 2020 року кафедрою завідує доцент Людмила Анатоліївна Константиненко.

Наукові дослідження кафедра веде за такими темами:

  • «Функціональні та метаболічні реакції прісноводних молюсків на поєднану дію абіотичних та біотичних чинників водного середовища» (Галина Євгеніївна Киричук);
  • «Фауна, біологія та екологія ставковиків Житомирського Полісся» (Лариса Євгеніївна Астахова);
  • «Вплив фізіологічно активних речовин на ріст і розвиток вищих рослин» (Людмила Олександрівна Перепелиця);
  • «Структура та функціонування фітопланктону різнотипних водних об’єктів Українського Полісся» (Юлія Святославівна Шелюк);
  • «Морфологія, екологія та систематика круговійчастих інфузорій» (Людмила Анатоліївна Константиненко);
  • «Голі амеби Житомирського Полісся» (Марина Костянтинівна Пацюк);
  • «Вміст та роль біологічно активних речовин в адаптації прісноводних молюсків до екологічних чинників різної природи» (Лідія Володимирівна Музика);
  • «Вивчення видового складу акаридієвих кліщів Житомирського Полісся України, особливостей їх шкодочинності та методів її прогнозування з метою удосконалення засобів боротьби з ними шляхом використання профілактичних заходів» (Ярослава Русланівна Оксентюк);
  • «Сучасна система управління закладами загальної середньої освіти; формування ефективних шкільних мереж в регіонах; реформа шкільної освіти та старшої школи зокрема; робота над становленням старшої профільної школи в Україні» (Олег Іванович Фасоля);
  • «Деградаційні процеси в ґрунтовому покриві» (Богдан Володимирович Матвійчук).

У 2013 році на кафедрі відкрито аспірантуру за спеціальністю 03.00.17 — гідробіологія.

З 2014 року на кафедрі функціонує спільна науково-дослідна лабораторія «Лабораторія гідроекологічних проблем Полісся» Інституту гідробіології НАН України та Житомирського державного університету імені Івана Франка, науковим керівником якої є д.б.н., доц. Киричук Галина Євгеніївна.

На кафедрі діють наукові гуртки та проблемні групи: науковий гурток «Гідробіологічні дослідження Житомирського Полісся» (керівник: д.б.н., професор Киричук Г. Є.), «Ботанічний гурток» (керівник: к.б.н., доцент Астахова Л. Є.), науковий гурток «Еколого-біохімічні дослідження гідробіонтів» (керівник: к.б.н., доцент Музика Л. В.), проблемні групи: «Сучасні прийоми, методи та технології навчання біології» (керівник: к.б.н., доцент Константиненко Л. А.), «Структура і функціонування фітопланктону різнотипних водних об’єктів Полісся» (керівник: д.б.н., доцент Шелюк Ю. С.) «Сучасні методи в генетиці» (керівник к.б.н., доцент Пацюк М. К.), «Дослідження фауністичних угруповань акаридієвих кліщів Західного Полісся» (керівник: к.б.н. старший викладач Оксентюк Я. Р.), «Профільне навчання як спосіб індивідуалізації освітнього процесу у старшій школі» (керівник: к.п.н., доцент Фасоля О. І.), «Проблематика закритого ґрунту в Україні» (к.с-г.н., доцент Матвійчук Б. В.), «Вплив важких металів на ріст і розвиток вищих водних рослин» (керівник: асистент Корево Н. І.), «Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів, сучасні методи її виконання» (керівник: асистент Остапенко Л. П.), «Біотехнологічні методи дослідження» (керівник: асистент Гуторчук С. Л.).

Упродовж останніх п’яти років науковці кафедри опублікували понад 250 наукових праць, зокрема 64 у міжнародних наукометричних базах (SCOPUS), і взяли участь більш як у 100 конференціях, зокрема у 42 міжнародних. Викладачами кафедри видано наступні підручники та посібники: «Ботаніка в таблицях і схемах: посібник для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, абітурієнтів та вчителів» (за заг. ред. Г. Киричук відзначений дипломом конкурсу «Краща книга 2012 року»), «Ботаніка (морфологія рослин) в таблицях і схемах: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів» (Г. Киричук, Н. Корнійчук., Ю. Шелюк, Д. Гарбар.), «Генетика», «Генетика з основами селекції» доцента І. Лишенка, «Біологія. Запитання, задачі, вправи, тести. 7 клас» (І. Лишенко, Г. Міхеєва), «Книга для читання з ботаніки», «Хрестоматія з зоології» доцента А. Охріменка, навчальний посібник «Рідкісні і зникаючі види тварин Житомирщини» А. Стадниченко, Г. Киричук та ін., «Гідрологічні аспекти вирішення проблеми оцінки та зниження загроз біорізноманіттю континентальних водойм України» В. Щербака, монографія «Чорний біль Житомирщини» доцента Г. Корбута та ін.

Кафедра гордиться своїми працівниками, серед яких: «Відмінники освіти України» (Г. О. Корбут, Г. Є. Киричук (1999)); «Заслужені працівники освіти України» (Г. О. Корбут (2007), Г. Є. Киричук (2010)); Лауреати Премії Президента для молодих вчених (Г. Є. Киричук (2003), Ю. С. Шелюк (2011)); Премії Національної Академії наук України для молодих вчених (Ю. С. Шелюк (2010)); Соросівського гранту (Г. Є. Киричук (1995)); конкурсу «Науковець року» (Г. Є. Киричук (2013, 2015, 2016), Ю. С. Шелюк (2010, 2017)); щорічного обласного конкурсу «Краща книга 2012 року» (Л. Є. Астахова, Д. А. Гарбар, Г. Є. Киричук, Н. М. Корнійчук, Л. О. Перепелиця, Ю. С. Шелюк).

Викладачі кафедри Г. Є. Киричук та Л. А. Константиненко (у співавторстві) отримали два патенти на винаходи «Спосіб визначення якості роботи систем очистки стічних вод» (№ 95441) та «Метод оцінки чисельності перифітонних найпростіших за відносною чисельністю їх стадії розселення» (№ 106789).

Кафедра має наукові зв’язки з багатьма навчальними закладами та науковими центрами України, Польщі, США, Литви.

Протягом 2013–2016 років кафедра брала участь в організації та проведенні II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з біології.

На кафедрі проводиться Літня ботанічна школа, яка вперше відкрила свої двері у 2017 році учням 9-10 класів як інтерактивний профорієнтаційний захід. Програма школи передбачала щоденні інтегровані заняття теоретичного та практичного характеру, екскурсії.

На кафедрі систематично проводиться низка різноманітних заходів для студентів, а саме: ботанічний КВК, біологічні вечори з різних навчальних дисциплін, під час підготовки і проведення яких студенти мають можливість проявити свої творчі здібності і поглибити знання з предметів. Щорічно викладачами кафедри проводиться конкурс «Кращий майбутній вчитель біології», який дозволяє студентам передметної спеціальності 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров`я людини) зробити перші кроки у професію.