Відділ з навчально-методичної та виховної роботи >> Науково-методична рада

Склад ради Положення про науково-методичну раду
План роботи ради Рекомендації для друку

Рекомендації для друку

Серпень 2015 р. Рекомендація до друку від 28.08.2015 р. (протокол вченої ради №1)

 • навчально-методичний посібник «Використання комп’ютерних технологій в інноваційно-дослідницькій діяльності вчителя математики». Автор — О. О. Мосіюк. (Фізико-математичний факультет).

Червень 2015 р. Рекомендація до друку від 26.06.2015 р. (протокол вченої ради №11)

 • навчально-методичний посібник «Історія англійської мови». Автор — В. В. Євченко. (Навчально-науковий інститут іноземної філології).
 • навчально-методичний посібник «Елементи теорії міри та інтеграла». Автор — Є. О. Севостьянов. (Фізико-математичний факультет).
 • навчально-методичний посібник «Педіатрія». Автори — Д. В. Шевчук, Н. М. Корнійчук, А. А. Гирина, В. О. Киричук. (Природничий факультет).
 • «Збірник тестових завдань з педагогіки». Автори — Т. С. Гужанова, О. О. Максимова. (Навчально-науковий інститут педагогіки).
 • «Методичні рекомендації до практичних занять із сучасної української літературної мови (синтаксису)». Автор — Марина Шарапа. (Навчально-науковий інститут філології та журналістики).
 • методичні рекомендації «Формування навичок стройових вправ основної гімнастики на уроках фізичної культури в початкових класах» (Частина 3). Автори — Ж. О. Твердохліб, Н. О. Савитська. (Факультет фізичного виховання та спорту).
 • методичні рекомендації до практичних занять «Реклама інформаційної продукції». Автор — О. І. Свінціцька. (Навчально-науковий інститут філології та журналістики).
 • методичні рекомендації до практичних занять «Комунікаційні процеси в соціумі». Автор — О. І. Свінціцька. (Навчально-науковий інститут філології та журналістики).
 • методичні рекомендації «Раннє вивчення німецької мови». Автори — І. В. Богайчук, С. Л. Добровольська, О. Б. Дорощенко. (Навчально-науковий інститут іноземної філології).
 • методичні рекомендації «Психологічне обстеження школярів, що потребують корекції розумового розвитку» (в 2-ох частинах). Укладачі — Н. Ф. Портницька, І. М. Тичина. (Соціально-психологічний факультет).
 • методичні рекомендації «Психологія організацій». Укладачі — К. П. Гавриловська, О. С. Голентовська. (Соціально-психологічний факультет).
 • методичні рекомендації з курсу «Основи психосемантики». Укладачі — В. В. Горбунова, О. С. Голентовська. (Соціально-психологічний факультет).
 • методичні рекомендації «Політична психологія». Укладач — Л. М. Фальковська. (Соціально-психологічний факультет).
 • методичні рекомендації «Основи психогігієни». Укладач — Л. М. Фальковська. (Соціально-психологічний факультет).
 • методичні рекомендації з курсу «Соціальна психологія» для студентів з напряму підготовки 6.030103 «Практична психологія». Укладачі — Л. М. Фальковська, О. Г. Шмиглюк. (Соціально-психологічний факультет).
 • методичні рекомендації з курсу «Соціальна психологія» для студентів з напряму підготовки 6.030102 «Психологія». Укладачі — Л. М. Фальковська, О. Г. Шмиглюк. (Соціально-психологічний факультет).
 • посібник «Інструктивні матеріали до практичних занять із дисципліни «Біогеографія». Укладачі ¬ Л. М. Янович, Л. А. Васільєва. (Природничий факультет).
 • «Методичні рекомендації щодо підготовки до екзамену з біології з методикою її викладання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр (напрям підготовки: 6.040102 Біологія*)». Укладачі — Г. Є. Киричук, А. П. Стадниченко, О. В. Гарбар та ін. (Природничий факультет).
 • «Методичні рекомендації щодо підготовки до екзамену з біології з методикою її викладання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст (спеціальність 7.04010201 Біологія*)». Укладачі — Г. Є. Киричук, А. П. Стадниченко, Д. А. Гарбар та ін. (Природничий факультет).
 • методичні рекомендації до проведення педагогічної практики студентів природничого факультету (для студентів 4-6 курсів природничого факультету). Укладачі — Д. А. Гарбар, Л. А. Константиненко, Г. М. Міхеєва. (Природничий факультет).
 • «Методичні рекомендації до проведення лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Генетика з основами селекції». Укладачі — М. К. Пацюк, І. Д. Лишенко. (Природничий факультет).
 • «Методичні рекомендації до самостійної та індивідуальної роботи з навчальної дисципліни «Генетика з основами селекції». Укладачі — М. К. Пацюк, І. Д. Лишенко. (Природничий факультет).
 • «Тестові завдання з навчальної дисципліни «Генетика з основами селекції». Укладач — М. К. Пацюк. (Природничий факультет).

Травень 2015 р. Рекомендація до друку від 22.05.2015 р. (протокол вченої ради №10)

 • навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 6.010106 «Соціальна педагогіка» «Завдання для самостійної роботи студентів із курсу «Загальна психологія». Укладач — О. О. Стахова;
 • методичні рекомендації з курсу «Психологічна служба в системі освіти». Укладач — І. С. Загурська.

Квітень 2015 р. Рекомендація до друку від 24.04.2015 р. (протокол вченої ради №9)

 • навчально-методичний посібник «Педагогічна технологія формування інтерактивної компетентності майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей в процесі професійної підготовки». Автор — М. М. Радишевська (ННІ педагогіки);
 • навчально-методичний посібник «Виховання почуття справедливості у молодших школярів у позаурочній діяльності». Автор — Ж. І. Власюк (ННІ педагогіки);
 • навчально-методичний посібник «Релігієзнавство». Укладач — І. К. Вітюк (Історичний факультет);
 • методичні рекомендації до семінарських занять для студентів ІІ курсу історичного факультету «Основи науково-дослідницької роботи студентів». Автор — І. В. Ковальчук (Історичний факультет);
 • «Методичні рекомендації до практичних занять із сучасної української мови з практикумом». Автор — Марина Шарапа (ННІ філології та журналістики);
 • методичні рекомендації «Розвиток соціальної компетентності класних керівників загальноосвітніх шкіл». Автор — І. О. Мирна (ННІ педагогіки);
 • методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт «Криптологія». Автор — Н. О. Загацька (Фізико-математичний факультет);
 • навчально-методичний посібник «Основи синхронного перекладу». Укладач — С. К. Топачевський (ННІ іноземної філології);
 • методичні рекомендації «Синтаксичний аналіз англійського речення». Укладач — С. К. Топачевський (ННІ іноземної філології).

Березень 2015 р. Рекомендація до друку від 27.03.2015 р. (протокол вченої ради №8)

 • навчально-методичний посібник «Використання проектно-комунікативних технологій у самостійній професійно-педагогічній підготовці майбутніх учителів-філологів». Автор — О. М. Дуплійчук. (ННІ іноземної філології, ННІ педагогіки);
 • навчально-методичний посібник «Навчання спортивним способам плавання». Автори — М. З. Крук, А. З. Крук. (Факультет фізичного виховання та спорту);
 • посібник для студентів педагогічних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації «Лингвистический анализ в курсе «Современный русский язик с технологиями преподавания». Автор — О. А. Гордієнко. (ННІ педагогіки);
 • «Робочий зошит для організації та проведення лабораторних занять і самостійної роботи з курсу «Біотехнологія». Автори — Є. С. Трускавецький, Р. К. Мельниченко. (Природничий факультет);
 • «Методичні рекомендації до організації самостійної та індивідуальної роботи студентів V курсу спеціальності 7.02030302 Мова і література (англійська)* з навчальної дисципліни «Практичний курс основної іноземної мови». Автор — Л. Ф. Соловйова. (ННІ іноземної філології);
 • методичні рекомендації «Трудове право» для підготовки до практичних занять з курсу «Трудове право для студентів неюридичних спеціальностей». Автор — О. П. Рудницька. (Історичний факультет);
 • «Мeтодичні peкомeндацiї та вимоги до виконання куpсової pоботи з курсу «Eкономiка i фiнанси підприємства» Автор — Л. Д. Павловська. (Соціально-психологічний факультет);
 • «Мeтoдичні рeкoмeндацiї дo напиcання курcoвих рoбiт з дисципліни «Статиcтика». Автори — Т. В. Бoцян, К. М. Кащук, Л. Д. Павловська. (Соціально-психологічний факультет);
 • «Метoдичні pекoмендацiї дo напиcання куpcoвих poбiт з курсу «Облiк i аудит». Автори — О. А. Карпюк, Т. В. Бoцян, О. І. Янковська. (Соціально-психологічний факультет);
 • «Мeтoдичні peкoмeндацiї щoдo викoнання та захисту диплoмних робіт студентів спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій та адміністрування (за видами економічної діяльності)». Автори — Т. В. Бoцян, Л. Д. Павлoвська, O. А. Каpпюк, O. I. Янкoвська, I. В. Саух, Т. В. Фiлiпенкo. (Соціально-психологічний факультет);
 • «Методичні рекoмeндацiї з куpсу «Упpавлiння poзвиткoм пepсoналу». Автор — I. В. Мoсiйчук. (Соціально-психологічний факультет);
 • «Методичні рекомендації з курсу «Корпоративне управління». Автор — О. В. Кіндрась. (Соціально-психологічний факультет);
 • «Методичні рекомендації щодо написання та захисту курсової роботи з курсів «Корпоративне управління», «Управління якістю», «Публічне адміністрування». Автор — О. В. Кіндрась, I. В. Мoсiйчук, О. Й. Юрківський. (Соціально-психологічний факультет);
 • «Методичні рекомендації та вимоги до виконання курсової роботи з курсу «Тeopiя eкoнoмiчнoгo аналiзу». Автор — O. А. Каpпюк, Т. В. Бoцян, O. I. Янкoвська. (Соціально-психологічний факультет);
 • «Робoча пpoгpама навчальнoї пpактики «Вcтуп дo фаху» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент». Автор — Т. В. Фiлiпенкo, I. В. Саух, К. М. Кащук. (Соціально-психологічний факультет);
 • «Мeтoдичні peкoмeндацiї дo написання куpсoвих poбiт з курсу «Мeнeджмeнт opганiзацiй». Автор — К. М. Кащук, I. В. Мoсiйчук, О. В. Кіндрась. (Соціально-психологічний факультет);
 • навчально-методичний посібник «Fremdsprachdidaktik: Neue Akzenten. Band 1». («Дидактика іноземних мов: нові акценти. Частина 1»). Укладач — Н. В. Горобченко. (ННІ іноземної філології);
 • «Методичні рекомендації до написання курсових робіт з психології». Укладачі — К. П. Гавриловська, Л. О. Котлова. (Соціально-психологічний факультет);
 • «Методичні рекомендації з самостійної та індивідуальної роботи студентів напряму підготовки 6.020303 Філологія* Мова і література (англійська) з дисципліни «Практичний курс основної іноземної мови (другий рік навчання)». Укладач — О. В. Малярчук. (ННІ іноземної філології);
 • «Методичні рекомендації до вивчення теоретичного курсу «Формування інтерпретаційної компетенції студентів-філологів» спеціальності 8.02030302 «Мова і література (англійська)*». Укладач — О. В. Малярчук. (ННІ іноземної філології);
 • методичні рекомендацій до самостійної роботи «Художній переклад». Укладач — А. В. Зорницький. (ННІ іноземної філології);
 • методичні рекомендації до самостійної роботи «Основи герменевтики». Укладач — А. В. Зорницький. (ННІ іноземної філології);
 • навчально-методичний посібник «Вступ до перекладознавства». Укладач — О. В. Мосієнко. (ННІ іноземної філології).

Лютий 2015 р. Рекомендація до друку від 27.02.2015 р. (протокол вченої ради №7)

 • навчально-методичний посібник «Модулі сімей кривих і квазіконформні відображення». Автор — Є. О. Севостьянов. (Фізико-математичний факультет);
 • навчально-методичний посібник «Теоретичний курс англійської мови як другої іноземної». Автори — Л. Ф. Соловйова, І. Е. Сніховська. (Навчально-науковий інститут іноземної філології);
 • навчально-методичний посібник «Фоностилістичні засоби сучасної німецької мови. PHONOSTILISTISCHE MITTEL DER DEUTSCHEN GEGENWARTSSPRACHE». Автор — Т. П. Ковальова. (Навчально-науковий інститут іноземної філології);
 • методичні рекомендації до лабораторних занять «Фізіологія людини». Автори — І. С. Чернуха, Н. М. Корнійчук. (Факультет фізичного виховання та спорту);
 • методичні рекомендації «Настанови щодо виконання лабораторних робіт з використанням демонстраційно-лабораторного комплекту „МЕХАНІКА“». Автори — О. К. Ткаченко, В. Б. Копетчук, В. Л. Рудніцький. (Фізико-математичний факультет);
 • «Посібник із практичного курсу англійської мови». Укладачі — І. М. Василюк, В. Л. Вигівський. (Навчально-науковий інститут філології та журналістики);
 • методичні рекомендації «Відновлювальні засоби на етапі спеціалізованої базової підготовки кваліфікованих спортсменів». Автор — Кутек Т. Б. (Факультет фізичного виховання та спорту);
 • методичні рекомендації «Інноваційні підходи вдосконалення навчально-тренувального процесу кваліфікованих спортсменів». Автор — Кутек Т. Б. (Факультет фізичного виховання та спорту).

Грудень 2014 р. Рекомендація до друку від 26.12.2014 р. (протокол вченої ради №5)

 • навчальний посібник «Психологічні основи професійної адаптації та вибору професії». Автор — В. В. Кириченко. (Соціально-психологічний факультет);
 • навчальний посібник «Редакторська скринька». За загальною редакцією Н. М. Миколаєнко. (Навчально-науковий інститут філології та журналістики);
 • методичні рекомендації з англійської мови для студентів соціально-психологічного факультету «English for Psychology Students (Англійська мова для студентів-психологів)». Укладач — Л. П. Сердійчук. (Соціально-психологічний факультет);
 • конспект лекцій «Основи комп’ютерного дизайну». Автор — С. М. Горобець. (Фізико-математичний факультет);
 • методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Основи комп’ютерного дизайну». Автор — С. М. Горобець. (Фізико-математичний факультет);
 • методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи комп’ютерної графіки». Автор — С. М. Горобець. (Фізико-математичний факультет);
 • методичні рекомендації до виконання семінарських занять з курсу «Історіографія історії слов’янських народів». Автор — О. В. Маркевич. (Історичний факультет).

Листопад 2014 р. Рекомендація до друку від 28.11.2014 р. (протокол вченої ради №4)

 • хрестоматію «Іноземна література для дітей» для студентів заочної форми навчання спеціальності 7.01010201 Початкова освіта. Укладачі: І. В. Голубовська, К. В. Гаращук;
 • «Робочий зошит для лабораторних робіт з еволюційного вчення». Автор: Т. В. Єрмошина;
 • методичні рекомендації до семінарських занять «Основи демографії» для студентів ІІ курсу історичного факультету з напряму підготовки 6.020302 «Історія». Автор: О. М. Білобровець.

Жовтень 2014 р. Рекомендація до друку від 24.10.2014 р. (протокол вченої ради №3)

 • навчально-методичний посібник «Українська і зарубіжна дитяча література». Автори: С. О. Пультер, В. В. Халін. (Навчально-науковий інститут філології та журналістики);
 • збірку дитячих пісень в аранжуванні Ірини Павлоцької «Ансамблі для фортепіано в 4 руки» Укладачі: І. А. Павлоцька, М. А. Моісєєва. (Навчально-науковий інститут педагогіки);
 • навчально-методичний посібник «Інтегровані заняття з елементами дизайну і музики в дошкільному навчальному закладі». Автори: Є. В. Плющик, Г. В. Ямчинська. (Навчально-науковий інститут педагогіки);
 • навчально-методичний посібник з навчання читання в початковій школі «ABC Land». Автори: О. С. Гуманкова, О. С. Михайлова. (Навчально-науковий інститут іноземної філології).

Вересень 2014 р. Рекомендація до друку від 26.09.2014 р. (протокол вченої ради №2)

 • cловник-довідник «Давня українська література». За редакцією П. В. Білоуса. (Навчально-науковий інститут філології та журналістики);
 • навчальний посібник «Основи комп’ютерної графіки». Автор: С. М. Горобець. (Фізико-математичний факультет);
 • навчально-методичний посібник «Практикум з української мови (за професійним спрямуванням)». Укладачі: І. В. Голубовська, О. А. Левківська, О. М. Марущак. (Навчально-науковий інститут педагогіки);
 • навчально-методичний посібник «Теорія та методика співпраці дошкільного навчального закладу з родинами». Автор: Н. П. Тарнавська. (Навчально-науковий інститут педагогіки);
 • методичні рекомендації для підготовки до практичних занять для студентів історичного факультету «Шкільний курс правознавства та методика викладання». Автор: Ю. І. Магась-Демидас. (Історичний факультет);
 • методичні рекомендації для підготовки до практичних занять для студентів історичного факультету «Судові та правоохоронні органи України». Автор: Ю. І. Магась-Демидас. (Історичний факультет);
 • «Методичні рекомендації з написання курсових робіт для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.010106 «Соціальна педагогіка». Укладачі: С. М. Ситняківська, І. В. Літяга. (Соціально-психологічний факультет);
 • методичний посібник «Збірник лекцій та практичних занять з ядерної фізики та фізики елементарних частинок». Автори: А. М. Грищук, А. В. Зіновчук, О. А. Шевчук. (Фізико-математичний факультет).

Серпень 2014 р. Рекомендація до друку від 29.08.2014 р. (протокол вченої ради №1)

 • навчальний посібник «Сучасні лінгвістичні студії». Автори: О. В. Гирин, Н. О. Гудзь, В. В. Жуковська, Л. Ф. Могельницька, Ю. М. Нідзельська, І. М. Рудик, І. І. Савчук, Л. Ф. Соловйова, О. А. Черниш. За редакцією А. В. Сингаївської. (Навчально-науковий інститут іноземної філології);
 • навчальний посібник «Зоологія безхребетних. Навчально-польова практика». Автори: О. В. Павлюченко, О. І. Уваєва. (Природничий факультет);
 • навчально-методичний посібник «Фізична підготовка працівників МВС України на етапі професійного становлення». Автори: Г. П. Грибан, Ю. В. Вереньга, С. М. Безпалий. (Факультет фізичного виховання та спорту);
 • навчально-методичний посібник «Методика навчання природознавства у початковій школі». Автор: В. В. Танська. (Природничий факультет);
 • методичні рекомендації «Як підготувати і захистити курсову та дипломну роботу». Автор-укладач: Г. М. Стародубець. (Історичний факультет);
 • методичні рекомендації з курсу «Методологічні та теоретичні проблеми психології». Автори: К. П. Гавриловська, В. В. Горбунова. (Соціально-психологічний факультет);
 • методичні рекомендації з курсу «Психологія масової поведінки». Автор: К. П. Гавриловська. (Соціально-психологічний факультет);
 • методичні рекомендації з курсу «Сучасні теорії глибинної психології». Автор: К. П. Гавриловська. (Соціально-психологічний факультет).

Червень 2014 р. Рекомендація до друку від 27.06.2014 р. (протокол вченої ради №12)

-       навчальний посібник «Сучасна українська літературна мова (фонетика, фонологія, орфоепія, графіка, орфографія)». Автор: Н. В. Янчук. (Навчально-науковий інститут філології та журналістики).

-       навчальний посібник «Радіаційна небезпека». Укладачі: О. О. Аннамухаммедова, А. О. Аннамухаммедов. (Фізико-математичний факультет).

-       навчально-методичний посібник «Фізична підготовка студентів у гирьовому спорті». Автори: Г. П. Грибан, К. В. Пронтенко, П. П. Ткаченко, Д. В. Бойко. (Факультет фізичного виховання та спорту).

-       навчально-методичний посібник «Соціологія молоді» для студентів соціально-психологічного факультету. Укладач: О. О. Фаріон. (Історичний факультет).

-       навчально-методичний посібник «Політологія» для студентів історичного факультету та навчально-наукового інституту педагогіки. Укладач: О. О. Фаріон. (Історичний факультет).

-       «Понятійно-термінологічний білінгвальний словник: соціальна педагогіка. Terminology Bilingual Dictionary: Social Pedagogy». Автори-укладачі: С. М. Ситняківська, І. В. Літяга. (Соціально-психологічний факультет).

-       навчально-методичний посібник «Актуальні проблеми лінгвокультурології». Автор: Ю. М. Нідзельська. (ННІ іноземної філології).

-       навчально-методичний посібник «Основи профорієнтаційної роботи». Укладач: З. В. Залібовська-Ільніцька. (Соціально-психологічний факультет).

-       «Альбом художніх робіт студентів випускних курсів 2014». Упорядники: О. М. Піддубна, Н. Є. Колесник. (ННІ педагогіки).

-       методичний посібник для самопідготовки студентів класичних університетів «Безпека життєдіяльності». Укладач: Л. М. Семенець. (Фізико-математичний факультет).

-       посібник-практикум для студентів ННІ іноземної філології « Le Francais en deux ans. Французька мова». Автори: В. О. Папіжук, Ю. О. Лісова, Г. М. Цюник. (ННІ іноземної філології).

-       методичні рекомендації «Розвиток гімнастики та акробатики на Житомирщині: історичний аспект». Автори: Т. Є. Яворська, В. О. Пазіна. (Факультет фізичного виховання та спорту).

-       методичні рекомендації з курсу «Теорія економічного аналізу». Автор: О. А. Карпюк. (Соціально-психологічний факультет).

-       методичні рекомендації з курсу «Управління змінами». Автор: О. А. Карпюк. (Соціально-психологічний факультет).

-       методичні рекомендації «Формування основних рухів і навичок на уроках фізичної культури в початкових класах» (частина 2). Автори: Ж. О. Твердохліб, Н. О. Савитська. (Факультет фізичного виховання та спорту).

-       методичні рекомендації для студентів-філологів «Практичне завдання з літератури на державному екзамені». Автор: А. Горбань. (ННІ філології та журналістики).

Травень 2014 р. Рекомендація до друку від 23.05.2014 р. (протокол вченої ради №11)

І. Рекомендовано до друку та порушено клопотання перед МОН України про надання відповідного грифа:

-       навчальному посібнику «Загальна біологія (вибрані розділи)». Автори: Р. К. Мельниченко, Г. Є. Киричук, Є. С. Трускавецький. (Природничий факультет).

 II.      Рекомендовано до друку:

-       навчальний посібник «Лекційний курс з ботаніки (анатомія та морфологія рослин)». Укладач: О. О. Аннамухаммедова. (Природничий факультет).

-       навчально-методичний посібник «Сучасна українська мова. Схеми мовного аналізу». Автор: Т. О. Шевчук. (Навчально-науковий інститут педагогіки).

-       «Методичні рекомендації до написання курсових та магістерських робіт з методики навчання української мови». Автор: Г. В. Підлужна. (Навчально-науковий інститут педагогіки).

-       методичні рекомендації «Педагогічна практика». Укладачі: Л. П. Поліщук, Т. М. Пушкар. (Навчально-науковий інститут іноземної філології).

-       методичні рекомендації «Медична паразитологія у схемах і таблицях». Автори: О. В. Павлюченко, Л. М. Загребельна. (Природничий факультет).

Квітень 2014 р. Рекомендація до друку від 25.04.2014 р. (протокол вченої ради №10)

-       навчальний посібник «Психологія інформаційної діяльності». Автор: В. В. Кириченко. (Соціально-психологічний факультет);

-        навчально-методичний посібник «Методи обчислень» для студентів фізико-математичного факультету. Автори: Б. М. Ляшенко, О. М. Кривонос, Т. А. Вакалюк. (Фізико-математичний факультет);

-        інструктивно-методичні матеріали до лабораторних занять з навчальної дисципліни «Методика викладання біології». Укладачі: Г. М. Міхеєва, Д. А. Гарбар. (Природничий факультет);

-       методичні рекомендації з курсу «Психологія професійної переорієнтації». Автор: І. М. Тичина. (Соціально-психологічний факультет);

-       методичні рекомендації з курсу «Психологія професійного і особистісного зростання». Автор: І. М. Тичина. (Соціально-психологічний факультет);

-        методичні рекомендації до самостійної та індивідуальної роботи студентів «Сучасна масова музична культура в системі підготовки студентів мистецьких спеціалізацій». Автор: І. О. Цюряк. (Навчально-науковий інститут педагогіки).

Березень 2014 р. Рекомендація до друку від 28.03.2014 р. (протокол вченої ради №9)

І. Рекомендовано до друку та порушено клопотання перед МОН України про надання відповідного грифа:

-       підручнику «Основи психофізіологічних та психологічних досліджень операторів екстремальних умов діяльності». Автори: О. А. Мірошниченко, Є. В. Моісеєнко, В. А. Литвинов. (Навчально-науковий інститут педагогіки).

-        навчальному посібнику «Психологія літературної творчості». Автор: П. В. Білоус. (Навчально-науковий інститут  філології та журналістики).

Лютий 2014 р. Рекомендація до друку від 28.02.2014 р. (протокол вченої ради №8)

 І. Рекомендовано до друку та порушено клопотання перед МОН України про надання відповідного грифа:

-       навчально-методичному посібнику «Формування фонологічної компетенції студентів I курсу мовного вузу під час вступно-корективного курсу» в двох частинах: Частина І «Книга для викладача», Частина ІІ «Фонетичний портфель студента». Автори: Л. В. Калініна, Т. Ю. Григор’єва, Н. О. Гудзь, А. В. Соколовська, Л. М. Чумак;

-       навчально-методичному посібнику «Комплексні комп'ютерні лабораторні роботи як засіб самостійної методичної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови». Автори: Л. В. Калініна, Н. Р. Петранговська, Н. С. Щерба;

-       навчальному посібнику «Гирьовий спорт у вищих навчальних закладах». Автори: Г. П. Грибан, К. В. Пронтенко, В. В. Пронтенко та ін.;

-       навчальному посібнику «Методична система фізичного виховання студентів». Автор: Г. П. Грибан.

ІІ. Рекомендовано до друку:

-       навчально-методичного посібника «Інтерактивні технології формування культури педагогічної взаємодії майбутнього вчителя іноземних мов». Автор: О. П. Мазко;

-       навчально-методичного посібника «Дидактичні основи формування інформаційно-аналітичних умінь майбутніх учителів іноземних мов у процесі фахової підготовки». Автор: Є. М. Карпенко;

-       «Робочого зошита для лабораторних робіт з зоології безхребетних». Автори: Т. В. Єрмошина, О. В. Павлюченко;

-       «Методичних рекомендацій з курсу «Управлiння проектами». Автор: Л. Ю. Луференко.

Січень 2014 р. Рекомендація до друку від 24.01.2014 р. (протокол вченої ради №6)

І. Рекомендовано до друку та порушено клопотання перед МОН України про надання відповідного грифа:

-       навчальному посібнику «Психологія праці: модульний курс». Автори: Мазяр О. В., Кириченко В. В. (Соціально-психологічний факультет).

 

ІІ. Рекомендовано до друку:

-       навчальний посібник «Лікарські рослини». Автори: Аннамухаммедова О. О., Аннамухаммедов А. О. (Природничий факультет).

-       навчально-методичний посібник «Теоретичні аспекти процесу фізичного виховання студентів ВНЗ». Автори: Погребенник Л. І., Жуковський Є. І., Блажиєвський Г. В., Твердохліб Ж. О., Кафтанова Т. В. За загальною редакцією Крука М. З. (Факультет фізичного виховання та спорту).

-       «Робочий зошит лабораторного практикуму з лікувальної фізичної культури». Автор: Яворська Т. Є. (Факультет фізичного виховання та спорту).

-       методичні рекомендації «Профілактика травматизму у гирьовому спорті». Автори: Грибан Г. П., Ткаченко П. П. (Факультет фізичного виховання та спорту).

-       методичні рекомендації «Поповнення запасів рідини у гирьовиків під час фізичних навантажень». Автори: Грибан Г. П., Ткаченко П. П. (Факультет фізичного виховання та спорту).

-       методичні рекомендації «Відновлення та стимуляція працездатності гирьовиків». Автори: Грибан Г. П., Ткаченко П. П. (Факультет фізичного виховання та спорту).

-       методичні рекомендації «Лікарський контроль та самоконтроль у гирьовому спорті». Автори: Грибан Г. П., Ткаченко П. П. (Факультет фізичного виховання та спорту).

-       методичні рекомендації «Основи гирьового спорту у вищих навчальних закладах». Автори: Грибан Г. П., Ткаченко П. П. (Факультет фізичного виховання та спорту).

-       робочий зошит з курсу «Методика викладання природознавства у початковій школі». Автор: Танська В. В. (Природничий факультет).

-       методичні рекомендації з курсу «Вступ до спеціальності». Напрям підготовки: 6.030102 Психологія, 6.030103 Практична психологія. І курс. Автори: Музика О. Л., Савиченко О. М., Загурська І. С., Майстренко Т. М., Гречуха І. А., Степанюк І. А. (Соціально-психологічний факультет).

-       курс лекцій «Сучасні проблеми когнітивної лінгвістики: курс лекцій». Укладач: Семенюк І. С. (Навчально-науковий інститут іноземної філології).

–        методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт «Біохімія спорту». Автори: Корнійчук Н. М., Ляшевич А. М. (Факультет фізичного виховання та спорту).

збірник вправ та завдань (за матеріалами поезій Т. Г. Шевченка) «Сучасна українська літературна мова». Укладачі: Вокальчук Г. М., Мойсієнко В. М., Гримашевич Г. І. та ін. (Навчально-науковий інститут філології та журналістики

Листопад 2013 р.  Рекомендація до друку від 22.11.2013 р. (протокол вченої ради №4)

-       «Робочий зошит для організації та проведення лабораторних занять і самостійної роботи з курсу «Загальна цитологія і гістологія». Автори: Р. К. Мельниченко, О. В. Охрамович. (Природничий факультет);

-       «Робочий зошит з паразитології». Автори: О. В. Павлюченко, Л. М. Загребельна. (Природничий факультет);

-       методичні рекомендації «Харчування гирьовиків». Автори: Г. П. Грибан, П. П. Ткаченко. (Факультет фізичного виховання та спорту);

-       методичні рекомендації «Управління підготовкою гирьовиків». Автори: Г. П. Грибан, П. П. Ткаченко. (Факультет фізичного виховання та спорту);

-       методичні рекомендації «Методика навчання техніки класичних вправ у гирьовому спорті». Автори: Г. П. Грибан, П. П. Ткаченко. (Факультет фізичного виховання та спорту);

-       «Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт при підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання з біології на курсах підготовки до вступу у ВНЗ (посібник для абітурієнтів)». Автори: Р. К. Мельниченко, Л. А. Васільєва, Н. І. Павлюк. (Природничий факультет).

Жовтень 2013 р.  Рекомендація до друку від 25.10.2013 р. (протокол вченої ради №3)

І. Рекомендовано до друку під грифом МОН України:

-       білінгвального навчально-методичного посібника для студентів вищих навчальних закладів «Основи педагогіки вищої школи» / «Fundamental Higher School Pedagogy». Автори: С. С. Вітвицька, Н. М. Андрійчук. (Навчально-науковий інститут іноземної філології).

-         навчально-методичного посібника «Практичний курс з методики викладання світової літератури» Автори: А. М. Лісовський, А. В. Усатий, В. В. Халін. (Навчально-науковий інститут філології та журналістики).

ІІ. Рекомендовано до друку:

-       навчально-методичного посібника «Теорія сучасної англійської мови». Автори: Л. Ф. Соловйова, І. Е. Сніховська. (Навчально-науковий інститут іноземної філології).

-      навчально-методичного посібника для студентів фізико-математичного факультету «Технології тестування програм». Автор: Т. А. Вакалюк. (Фізико-математичний факультет).

-       навчально-методичного посібника «Психологія фізичного виховання: самостійна робота з курсу» для студентів денної і заочної форм навчання напрямів підготовки 6.010201 «Фізичне виховання (тренер)», «Фізичне виховання* (вчитель)». Автор: Л. П. Бутузова. (Соціально-психологічний факультет).

-       навчально-методичного посібника «Основи підготовки у гирьовому спорті». Автори: Г. П. Грибан, П. П. Ткаченко. (Факультет фізичного виховання та спорту).

-       практикуму «Jazz Up Your English». Автори: Н. А. Тарабріна, О. А. Черниш, О. А. Шиленко. (Навчально-науковий інститут іноземної філології).

-       навчального посібника «Вступ до корпусної лінгвістики». Автор: В. В. Жуковська. (Навчально-науковий інститут іноземної філології).

-       навчально-методичного посібника з практичного курсу англійської мови для студентів 4-го курсу факультетів іноземних мов «Vocabulary Booster». Автори: І. М. Рудик, О. В. Гирин. (Навчально-науковий інститут іноземної філології).

-       методичного посібника з практичного курсу англійської мови “Activities That Work”. Автори: В. В. Жуковська, Л. Ф. Соловйова, Л. А. Гаращук. (Навчально-науковий інститут іноземної філології).

-       методичних рекомендацій «Підготовка та проведення змагань з гирьового спорту». Автори: Г. П. Грибан, П. П. Ткаченко. (Факультет фізичного виховання та спорту).

-       методичних рекомендацій «Підготовка кваліфікованих гирьовиків перед змаганнями». Автори: Г. П. Грибан, П. П. Ткаченко. (Факультет фізичного виховання та спорту).

-       методичних рекомендацій „Основи правознавства”. Автори: О. П. Рудницька, Ю. І. Магась-Демидас, Б. Л. Шевчук. (Історичний факультет).

Вересень 2013 р.  Рекомендація до друку від 27.09.2013 р. (протокол вченої ради  №2)

І. Рекомендовано до друку під грифом МОН України:

-         навчального посібника «Англомовний світ: лінгвокраїнознавчий вимір». Автори: Борисенко Н. Д., Соловйова Л. Ф. (навчально-науковий інститут іноземної філології).

ІІ. Рекомендовано до друку:

-       навчально-методичного посібника «Конфлікти та шляхи їх попередження у працюючих в умовах ізольованої групи». Автори: Моісеєнко Є. В., Мірошниченко О. А. (навчально-науковий інститут педагогіки);

-       навчально-методичного посібника для студентів напряму підготовки 6.040302 «Інформатика» «Дослідження операцій». Автор: Сікора Я. Б. (фізико-математичний факультет);

-       навчально-методичного посібника для студентів напряму підготовки 6.040302 «Інформатика» «Методи оптимізації». Автор: Сікора Я. Б. (фізико-математичний факультет);

-       методичних рекомендацій «Методика заповнення полів в АРМ «Каталогізатор» бібліотечної системи «ІРБІС» Автори: Бондарчук Т. А., Гриценко О. І., Колодюк С. В., Мартинюк А. І. За ред. Клименко Т. Є. (бібліотека);

-       методичних рекомендацій до проведення семінарських занять для студентів історичного факультету «Історія слов’янських народів (з давніх часів до XVII cт.)». Автор: Власюк І. М. (історичний  факультет);

-       методичних рекомендацій «Порівняльна типологія англійської та української мов для студентів спеціальності 7.010103 – Українська мова і література та мова і література (англійська)». Автор: Башманівський О. Л. (навчально-науковий інститут філології та журналістики);

-        методичних рекомендацій «Лінгвокраїнознавство. Англомовні країни». Автор: Башманівський О. Л. (навчально-науковий інститут філології та журналістики);

-       навчально-методичного посібника «Соціологія». Автори: Козловець М. А. , Горохова Л. В., Слюсар В. М., Фаріон О. О. (історичний  факультет).

Серпень 2013 р. Рекомендація до друку від 30.08.2013 р. (протокол вченої ради  №1)

-         навчально-методичного посібника для студентів фізико-математичного факультету «Захист інформації в комп'ютерних системах» Автор: Вакалюк Т. А. (фізико-математичний факультет);

-         навчально-методичного посібника для студентів фізико-математичного факультету «Візуальне програмування». Автор: Вакалюк Т. А. (фізико-математичний факультет);

-         навчально-методичного посібника «Teaching Practice Guide» («Організація педагогічної практики» для майбутніх учителів іноземних мов). Автори: Волощук А. М., Березенська Л. І. (навчально-науковий інститут іноземної філології).